Archif | Ryseitiau RSS feed for this section

Sgwariau siocled a charamel hallt

28 Maw

20140328-143008.jpg

Dyma’r ail flog am siocled o fewn wythnos, ond dwi ddim am ymddiheuro am hynny, dwi wrth fy modd yn pobi efo siocled.

Nawr dwi ddim y math o berson sy’n estyn am far o siocled pan dwi eisiau rhywbeth melys, dwi’n llawer mwy tebygol o brynu cacen neu dda da’s. Ond mae yna wastad lwyth o fariau siocled yn y tŷ, rhai siocled tywyll, llaeth a gwyn, yn barod i’w hychwanegu at gacen neu darten.

Mae’n bosib gwneud cymaint gyda siocled, gall serennu fel mewn brownies dwys a chyfoethog, neu weithio fel blas cefndir drwy ychwanegu darnau bach o siocled i gacen oren er enghraifft.

Felly gallwch ddychmygu’r holl syniadau oedd yn mynd trwy fy mhen, pan glywais mai siocled oedd thema fy nghlwb pobi Band of Bakers y mis yma. Roedd yr opsiynau yn ddiddiwedd. Ac wrth gwrs dyna’r broblem.

Fy syniad cyntaf oedd gwneud bisgedi bourbons, dwi wedi creu rhai fy hun ar gyfer y llyfr newydd. Ond lwcus na wnes i gan fod rhywun arall wedi gwneud rhai hefyd.

Yna meddyliais wneud cacen bundt siocled, oren a tsili. Rysáit arall o’r llyfr, ond i fod yn onest ar ôl gwneud y ryseitiau yma cymaint dros y misoedd diwethaf roedd gen i awydd gwneud rhywbeth hollol newydd. Ond beth?

Felly fe agorais y cwpwrdd pobi (mae’r cynhwysion pobi yn cymryd mwy o le na bwyd cyffredin yn fy nghegin i!) yn y gobaith o ffeindio ysbrydoliaeth. A’r peth cyntaf i ddal fy llygad oed tun o laeth cyddwys. Yn syth daeth y syniad o wneud sgwariau caramel a siocled.

20140328-143131.jpg

Roedd ‘caramel slice’ fel yr oeddem yn eu galw yn un o fy hoff gacennau o Popty’r Dref yn Nolgellau, wel ar ôl hyni byns wrth gwrs! Ond er fy mod yn eu bwyta yn gyson pan oeddwn i’n iau, doeddwn i erioed wedi gwneud rhai fy hun.

Ond dwi’n mwynhau her newydd, ac mewn gwirionedd maen nhw’n reit syml i’w gwneud. Er hynny maen nhw’n cymryd amser gan fod angen gwneud y tair haen un ar ôl y llall. Dechrau gyda bisged shortbread ar y gwaelod, cyn gwneud y caramel allan o’r llaeth cyddwys ac ar ôl gadael i hwnna setio rhoi haen o siocled tywyll am ei ben.

Gan fy mod i ychydig yn obsesiynol am garamel hallt ac yn benodol efo Halen Môn fanila ar hyn o bryd, doeddwn i methu peidio ag ychwanegu rhywfaint o halen rhwng y caramel a’r siocled.

Mae’r sgwariau caramel a siocled yma yn hurt o felys (wna i ddim dweud wrth y Deintydd os nad ydych chi!) felly mae’r halen yn helpu i dorri drwy’r melysrwydd. Wrth gwrs os nad ydych wedi’ch argyhoeddi o hyfrydwch caramel hallt does dim rhaid ei gynnwys.

O’r ymateb ges i yn y clwb pobi mae’n amlwg nad fi yw’r unig un sydd wrth fy modd a’r sleisys melys hyfryd yma. Felly dyma chi’r rysáit, gobeithio y byddwch chi’n joio hefyd.

Cynhwysion

Ar gyfer y fisged shortbread
250g o fenyn heb halen
180g o siwgr mân
300g o flawd plaen
50g o flawd corn
Pinsied o halen


Ar gyfer y caramel

800g o laeth cyddwys (condensed milk)
150g o fenyn heb halen
170g o surop euraidd
200g o siwgr mân

Llwy de o halen môn fanila

350g o siocled tywyll i roi ar y top

Dull

Cynheswch y popty i 170C / 150C ffan ac irwch a leiniwch dun pobi hirsgwar.

Curwch y menyn a’r siwgr gyda chwisg drydan am gwpwl o funudau nes eu bod yn ysgafn.

Yna ychwanegwch y blawd plaen, blawd corn a halen a’i gymysgu gyda llwy. Mae hwn yn does reit sdiff felly bydd angen defnyddio eich dwylo i wasgu’r toes at ei gilydd.

Gyda’ch dwylo eto gwasgwch y toes i waelod eich tun cyn procio’r gwaelod i gyd gyda fforc.

Coginiwch yn y popty am 20-25 munud nes ei fod yn euraidd.

Tynnwch allan o’r popty a’i roi i un ochr i oeri.

Yn y cyfamser gwnewch eich caramel. Rhowch y llaeth cyddwys, menyn, surop a siwgr mewn sosban a’i chynhesu gan ei droi yn achlysurol nes bod popeth wedi toddi.

Daliwch ati i gynhesu’r gymysgedd gan ei gymysgu yn rheolaidd am 6-8 munud arall nes ei fod yn tewychu ac yn troi yn lliw caramel euraidd.

Tynnwch oddi ar y gwres a’i adael i oeri am funud cyn ei dywallt dros y fisged shortbread. Gadewch i oeri yn llwyr.

Pan fydd y caramel wedi oeri a chaledu ysgeintiwch yr halen am ei ben.

Torrwch y siocled yn ddarnau bach a’u rhoi mewn powlen wedi’i osod dros sosban o ddŵr sy’n mudferwi. Pan fydd y siocled wedi toddi yn llwyr ryw allwch dros y caramel. Wedyn mae eisiau taro’r tun pobi yn galed yn erbyn y bwrdd er mwyn cael gwared ag unrhyw swigod awr yn y siocled.

Gadewch i’r siocled setio cyn ei dorri yn sgwariau.

Topfenpalatschinken – crempogau wedi’i pobi

4 Maw

20140303-204501.jpg

Does gen i ddim bwriad i ymprydio dros y Grawys, a dweud y gwir dwi ddim yn mynd i ymwrthod rhag unrhyw beth (mae bywyd yn rhy fyr). Ond dyw hynny ddim yn mynd i fy stopio rhag defnyddio’r holl flawd, siwgr wyau, llaeth a menyn yn y tŷ a dathlu Dydd Mawrth Ynyd, neu fel da ni gyd yn licio galw’r diwrnod arbennig hwn – Diwrnod Crempog.

Dwi wrth fy modd gyda’r hen glasur – crempog gyda siwgr a lemon am ei ben, ond weithiau mae angen ehangu ein gorwelion. Ac os ydych awydd gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol gyda’ch crempogau eleni yna ewch chi ddim o’i le o edrych tuag Awstria. Mae’r Awstriaid yn bwyta crempogau drwy gydol y flwyddyn, boed o’n bwdin (dwi di blogio am fy hoffter o Kaiserschmarrn o’r blaen) ond hefyd i ginio – mae nhw’n gwneud cawl clir hyfryd, gyda stribedi o grempog ynddo.

20140303-204527.jpg

Ond eleni dwi am wneud Topfenpalatschinken – pwdin eithaf newydd i mi, ond un traddodiadol iawn yn Awstria. Mae crempogau’n cael eu llenwi gyda chymysgedd melys o gaws meddal, lemon a rhesin; ac yna’n cael eu pobi mewn cwstard. Wir i chi mae’n ogoneddus, ac yn berffaith os ydych chi’n chwilio am esgus i ddefnyddio’r holl fraster a siwgr yn y tŷ cyn y Grawys (neu jyst yn farus fel fi!). Y caws meddal Quark maen nhw’n ei ddefnyddio yn Awstria, dyw o ddim wastad yn hawdd i’w ffeindio yn y wlad hon, felly mae’n bosib defnyddio caws mascarpone neu gaws meddal fel Philadelphia yn ei le.

Cynhwysion

Ar gyfer y Crempogau

100g o flawd plaen

Pinsied o halen

2 wy

250ml o laeth

25g o fenyn wedi toddi

Ar gyfer y llenwad

40g o resins

1 llwy fwrdd o frandi

250g o Quark

1 wy

1 llwy fwrdd o groen lemon wedi gratio

3 llwy fwrdd o siwgr fanila

Ar gyfer y cwstard

125ml o laeth

1 wy

1 llwy fwrdd o siwgr

Dull

 1. Gwnewch y crempogau i ddechrau. Hidlwch y blawd mewn powlen ac ychwanegu’r halen.
 2. Cymysgwch yr wyau mewn cwpan. Gwnewch bant ynghanol y blawd a thywallt yr wyau i mewn.
 3. Yn raddol ychwanegwch y llaeth gan gymysgu gyda chwisg llaw. Cymysgwch yn araf o’r canol gan gymysgu’r blawd o’r ochrau’n raddol. Dylai hyn sicrhau na fydd lympiau yn y gymysgedd.
 4. Ar ôl ychwanegu’r llaeth i gyd, gadewch y cytew yn yr oergell i orffwys am ryw hanner awr.
 5. Pan fyddwch chi’n barod i goginio’r crempogau toddwch y menyn mewn padell ffrio ac ychwanegu dau lond llwy fwrdd i’r cytew a chymysgu’n dda.
 6. Tywalltwch y gweddill allan o’r badell a’i roi i un ochr. Defnyddiwch bapur cegin i gael gwared ar unrhyw fenyn sydd dros ben yn y badell er mwyn sicrhau nad ydych yn boddi eich crempog mewn menyn.
 7. Yna, gyda’r gwres i fyny’n uchel, rhowch ddigon o gytew yn y badell i orchuddio’r gwaelod, gan droi’r badell o gwmpas i wneud yn siŵr bod y cytew’n ei orchuddio’n hafal. Gofalwch beidio â rhoi gormod o gytew yn y badell, fe ddylai’r crempogau fod yn eithaf tenau.
 8. Ar ôl rhyw funud neu ddwy, fe ddylech weld swigod bach ar y grempog. Trowch y grempog drosodd a’u coginio am funud neu ddwy arall.
 9. Cynheswch y popty i 180°C / Ffan 160°C / Nwy 4 ac irwch ddysgl sy’n addas i’r popty gyda menyn.
 10. Rhowch y rhesins i socian yn y brandi.
 11. Rhowch y Quark, yr wy, y croen lemon a’r siwgr mewn powlen a’u cymysgu gyda llwy bren neu chwisg llaw. Ychwanegwch y rhesins a chymysgu.
 12. Mewn powlen arall cymysgwch y llaeth, yr wy a’r siwgr a chymysgu’n dda gyda chwisg.
 13. Taenwch ychydig o’r gymysgedd Quark ar un o’r crempogau, ei rolio i fyny a’i osod yn y ddysgl. Ailadroddwch gyda gweddill y crempogau a’r llenwad nes bod y ddysgl yn llawn.
 14. Tywalltwch y cwstard am ben y crempogau a choginio am 15–20 munud nes bod y cwstard wedi coginio a’r top wedi brownio.

Bwytewch yn gynnes.

Cacen orennau bach a marmalêd – rysait o’r llyfr newydd

19 Hyd

20131019-192659.jpg

Dwi wedi bod yn reit dawel ar y blog yma yn ddiweddar, ond dyw hynny ddim yn golygu fy mod wedi rhoi’r ffedog o’r neilltu a’i bod hi wedi bod yn dawel yn y gegin. I’r gwrthwyneb, dwi wedi bod yn pobi fel ffŵl yn ddiweddar, yn gwneud pob math o ddanteithion wrth i mi arbrofi gyda ryseitiau newydd. Os ydych chi’n fy nilyn ar twitter neu instagram fyddwch chi wedi gweld y dystiolaeth. Dyw popeth ddim wedi bod yn llwyddiant wrth gwrs (fe wnes i gacen siocled sych ar y diawl!), ond mae yna rai sy’n mynd i fod yn ffefrynnau i mi am flynyddoedd i ddod dwi’n siŵr.

Ond pam yr holl bobi ma a’r diffyg blogio? Wel dwi’n ysgrifennu llyfr arall – Paned a Chacen 2 (mae’n rhaid i mi feddwl am enw gwell cyn cyhoeddi!) Llyfr pobi arall fydd hon, gyda ryseitiau ar gyfer pob achlysur. Mae yn fisgedi ‘retro’ fel custard creams a bourbons, cacennau gydag ychydig o ‘wow factor’ ar gyfer achlysuron arbennig, ac fe fydd yna hyd yn oed bennod ar bobi sawrus.

Felly fel tamaid bach i aros pryd, dyma un o’r ryseitiau y gwnes i’r penwythnos yma, cacen orennau bach a marmaled. Mae Johny eisoes wedi datgan hon fel un o’i hoff ryseitiau gen i erioed! Dwi’n gobeithio y bydd hi’n eich plesio chi cymaint.

Cynhwysion

  4 oren bach (rhywbeth fel clementines)
  200g o siwgr mân
  400ml o ddŵr
  200g o fenyn heb halen
  200g o siwgr mân
  3 wy
  250g o flawd codi
  4 llwy fwrdd o farmaled (y gorau gallwch ei gael)
  2 lwy fwrdd o laeth

  Dull

   1. Cynheswch y popty i 180C / 160C ffan ac iro a leinio tun crwn dwfn.
   2. Torrwch yr orennau bach yn dafellau tua 0.5cm gan gael gwared a’r ddau ben ar bob un.
   3. Rhowch y siwgr a’r dŵr mewn sosban a’i gynhesu nes bod y siwgr wedi toddi, yna ychwanegwch y tafellau oren a’u coginio am ryw 5 munud ymhellach, nes eu bod yn feddal ond yn dal eu siâp.
   4. Tynnwch allan o’r surop siwgr a’u rhoi i un ochr.
   5. Parhewch i ferwi’r surop nes ei fod yn ludiog a hadwch tan yn hwyrach ymlaen.
   6. Curwch y menyn am funud gyda chwisg trydan, yna ychwanegwch y siwgr a’i guro am 4 munud arall nes ei fod yn ysgafn ac yn olau.
   7. Ychwanegwch yr wyau un ar y tro, gan sicrhau eich bod yn cymysgu yn llwyr rhwng pob un.
   8. Nawr ychwanegwch y marmaled a’i gymysgu, cyn plygu’r blawd i mewn ac wedyn y llaeth.
   9. Gorchuddiwch waelod eich tun gyda’r tafellau oren, yna rhowch gymysgedd y gacen am ei ben yn ofalus gan sicrhau nad yw’r orennau yn symud.
   10. Coginiwch am awr, nes bod sgiwer yn dod allan o ganol y gacen yn lân.
   11. Gadewch y gacen i oeri yn y tun am ychydig , cyn ei droi allan ben i waered, fel bod yr orennau ar y top.
   12. Defnyddiwch sgiwer i wneud ychydig o dyllau yn y gacen, a thywallt y surop y coginiwyd yr orennau ynddo am ei ben (mae’n annhebyg y byddwch ei angen i gyd).

   Ceuled Lemon a Meringues

   6 Gor

   20130705-194828.jpg

   Gyda’r haul yn tywynnu o’r diwedd, fe ges i fy ngwahodd i farbeciw yn nhŷ ffrind. Roedd hi wedi gofyn i ni gyd ddod a rhywfaint o gig a diod gyda ni, ond wrth gwrs doeddwn i ddim yn teimlo fy mod i’n gallu troi fyny heb bwdin (dyna di’r broblem y dyddiau yma!). Felly’r cwestiwn mawr oedd beth i’w wneud yn bwdin ar gyfer barbeciw, pan fo rhaid teithio ar draws Llundain ar y tube?

   Doeddwn i methu gwneud hufen ia, gan y byddai wedi toddi erbyn i mi gyrraedd, doeddwn i hefyd methu gwneud cacen neu darten neis gan fy mod i ar faglau ac yn gorfod stwffio popeth mewn rycsac. Y peth cyntaf ddaeth i fy meddwl oedd meringue, gan ei fod yn ysgafn a doedd dim ots mawr os oedd o’n malu rhywfaint yn fy mag.

   meringues

   Felly fe es ati i wneud nifer meringues bach, fel bod pawb yn cael un yr un. Y bwriad wedyn oedd mynd a hufen efo fi, a’i chwisgio yno, a’i weini efo ychydig o ffrwythau. Ond wrth gwrs ar ôl gwneud y meringues roedd gen i lot o felyn wy yn sbâr, a dwi ddim yn licio taflu dim. Felly ar ôl edrych ar beth oedd gen i yn y cypyrddau (rhyw foment ready steady cook bach!), fe ges i brên wêf o wneud ceuled lemon (neu lemon curd i’r rhan fwyaf ohonom). Fe fyddai’r ceuled lemon yn mynd yn berffaith gyda’r meringue melys a’r hufen.

   Efallai bod ceuled lemon yn swnio’n strach i’w wneud, ond mewn gwirionedd mae’n hawdd iawn, ac yn reit sydyn hefyd. Fe wnes ei wneud fore’r barbeciw, gyda digon o amser iddo oeri.

   meringue a lemon curd

   Wrth gwrs does dim rhaid ei ddefnyddio fel ag y gwnes i, mae’n hyfryd ar dost neu crumpet, neu ynghanol sbwng Victoria.

   Ceuled lemon

   Cynhwysion

   3 lemon (sudd a chroen)

   150g siwgr mân

   4 melyn wy, 1 wy cyfan

   100g menyn heb halen

   Dull

   1. Rhowch y siwgr, sudd lemon, creon lemon wedi’i gratio’r wyau mewn powlen wnaiff ffitio dros sosban.

   2. Rhowch fodfedd o ddŵr yn eich sosban i fudferwi a gosod y bowlen am ei ben, gan sicrhau nad yw’r gwaelod yn cyffwrdd y dŵr.

   3. Cymysgwch gyda chwisg llaw, nes ei fod wedi cyfuno, yna ychwanegwch y menyn mewn lympiau bach.

   4. Daliwch ymlaen i chwisgio nes ei fod yn edrych fel cwstard, dylai hyn gymryd rhyw 10-15 munud, fe fydd yn parhau i dewychu wrth oeri. Gofalwch eich bod yn cymysgu drwy’r amser, da chi ddim eisiau wyau wedi’i sgramblo.

   5. Unwaith y bydd yn ddigon trwchus, trosglwyddwch i bot jam wedi’i sterileiddio (hynny yw wedi’i olchi yn y dishwasher, neu wedi’i olchi yn dda gyda dŵr a sebon, a’i sychu yn y popty ar dymheredd isel).

   6. Rhowch gaead am ei ben a gadewch i oeri, cadwch yn yr oergell a defnyddiwch o fewn pythefnos.

   Meringue

   Cynhwysion

   4 gwyn wy

   150g siwgr mân

   1 llwy fwrdd blawd corn

   1 llwy fwrdd finegr gwyn

   Dull

   1. Cynheswch y popty i 120°C / 100°C ffan a leiniwch dun pobi gyda phapur gwrthsaim.

   2. Chwisgiwch y gwyn wy gyda chwisg drydan nes ei fod yn ffurfio pigau meddal.

   3. Ychwanegwch y siwgr, un llwy ar y tro, a pharhewch i chwisgio nes ei fod yn bigau stiff.

   4. Ychwanegwch y blawd corn a’r finegr a’i gymysgu yn dda gyda’r chwisg.

   5. Peipiwch y meringue ymlaen i’r papur gwrthsaim, neu defnyddiwch lwy.

   6. Coginiwch am 2 awr ac wedyn troi’r popty i ffwrdd a’u gadael yno nes ei fod yn oer.

   Gweinwch y meringues gyda hufen a ‘r ceuled lemon.

   Semlor – Byns Cardamom o Sweden

   11 Chwe

   semlor

    

    

   Yr adeg yma o’r flwyddyn da ni gyd yn cofio bod crempogau yn bodoli ac yn gwagio silffoedd yr archfarchnadoedd o flawd, wyau a jiff lemon wrth i ni ddathlu dydd Mawrth Ynyd gyda brwdfrydedd.

   Dwi wrth fy modd gyda chrempogau, ond os caf i esgus i wneud rhywbeth arall yna dwi am neidio ar y cyfle i ehangu fy ngorwelion ychydig.

   Wrth gwrs nid y ni yw’r unig wlad i ddathlu’r diwrnod olaf yma cyn y Grawys, ond mae gwledydd eraill yn gwneud defnydd gwahanol o’r wyau, siwgr a menyn sydd yn y cypyrddau. Yn Sweden a llawer o wledydd Sgandinafiaiadd eraill nid crempogau maen nhw’n ei wneud ond Semlor – byns bach cardamom, wedi’i llenwi gyda phast marsipán a hufen.

   Fy ffrind i Pia o Sweden wnaeth fy nghyflwyno i’r danteithion hyfryd yma yn wreiddiol. Pan yrrodd lun o’r cacennau bach hyn i mi, ro’n i’n gwybod bod rhaid i mi gael y rysáit. Gan eu bod nhw’n seiliedig ar does bara, mae ‘na gryn dipyn mwy o waith i’r rhain na chrempog, ond os cewch chi’r amser mae’n werth eu trio, does dim rhaid cyfyngu eich hunain i ddydd Mawrth Ynyd.

   Mae’r sbeis o’r cardamom yn ysgafn iawn ond yn rhoi blas ychydig yn wahanol iddyn nhw, a’r hufen a’r marsipán wedyn yn ychwanegu’r melystra. Mae’r rysáit wreiddiol yn cynnwys almonau chwerw, ond maen nhw’n anghyfreithlon yn y wlad hon gan eu bod nhw’n wenwynig os ydych yn bwyta gormod! Er hynny dwi wedi cael cyflenwad arbennig gan fy ffrind yn y post, ond fe fydd y rhain yr un mor neis heb yr almonau chwerw.

   Cynhwysion

   500g o flawd bara cryf

   14g o furum sych

   100g o siwgr mân

   5g o halen

   1 wy bach

   250ml o laeth braster llawn

   7 pod cardamom neu llwy de o gardamom mâl

   100g o fenyn heb halen

    

   I’w llenwi

   150g o farsipán

   300ml o hufen dwbl

   ½ llwy de o rin fanila (vanilla extract)

   2 llwy fwrdd o siwgr eisin

    

   Dull

   Toddwch y menyn mewn sosban ac ychwanegwch y llaeth. Tynnwch yr hadau o’r podau cardamom a’u malu yn fân gyda phestl a mortar, neu waelod pin rholio, a’u hychwanegu at y llaeth. Cynheswch i 37°C (tymheredd y corff). Gofalwch nad yw’n rhy boeth gan y bydd gormod o wres yn lladd y burum.

   Mewn powlen, cymysgwch y blawd, y siwgr, yr halen a’r burum. Ychwanegwch yr wy ac yna hidlwch y llaeth i’r gymysgedd, er mwyn dal yr hadau cardamom.

   Rhowch ychydig bach o flawd ar y bwrdd a thylinwch y toes am 10 munud nes ei fod yn llyfn.

   Rhowch y toes mewn bowlen wedi ei iro gydag olew a gorchuddiwch gyda cling film. Gadewch i’r toes godi mewn rhywle cynnes am awr.

   Rhannwch y toes yn ddarnau crwn tua 60g yr un (ychydig yn fwy na pel golf ) a’u gosod ar dun pobi gydag ychydig o flawd wedi ei ysgeintio arno. Gorchuddiwch gyda cling film neu liain sychu llestri a’u gadael am awr a hanner arall i godi.

   Cynheswch y popty i 230°C/ Ffan 210°C/ Nwy 8 a’u pobi am 10 munud nes eu bod nhw’n euraidd frown.

   Gadewch i oeri ar rwyll fetel.

   Yn y cyfamser chwipiwch yr hufen gyda’r fanila a’r siwgr eisin.

   Gratiwch y marsipán a’i gymysgu gydag ychydig bach o laeth i ffurfio past meddal.

   Pan fo’r byns yn oer torrwch y topiau i ffwrdd a’u gosod i un ochr.

   Tynnwch ychydig o’r bara allan o ganol y byns a cymysgwch y briwsion bara gyda’r past marsipan a llenwch y twll gyda’r gymysgedd.

   Peipiwch ychydig o’r hufen am ei ben, a rhowch y caead yn ôl am eu pennau.

   Ysgeintiwch ychydig o siwgr eisin am eu pennau a mwynhewch!

   Madeleines

   2 Chwe

   IMG_6726

   Mae’r cacennau bach Ffrengig yma yn syml iawn ond mae nhw’n hynod flasus ac mae nhw’n ddel iawn gyda’u siap cragen unigryw. Yn draddodiadol daw’r cacennau yma o Commercy yn ardal Lorraine o Ffrainc, ac maer spwng ysgafn yn aml wedi’i flasu gyda lemon, oren neu almonau.

   Mae rhain yn hawdd iawn i’w gwneud ond er mwyn cael y siap cragen enwog, mae angen tun arbennig. Roeddwn i’n lwcus i gael rhai silicon hyfryd gy fy mrawd yn anrheg. Ac er ei bod posib hi’n bosib gwneud rhain mewn tun cacennau bach neu dun mins peis, fydden nhw ddim cweit mor ddeniadol.

   IMG_6722

   Mae nhw orau yn ffres allan o’r popty wedi’i hysgeintio gydag ychydig o siwgr eisin. Ond hyd yn oed ddyddiau wedyn, mae nhw’n hyfryd wedi’u trochi mewn paned o de neu goffi.

   Cynhwysion

   2 wy

   80g siwgr mân

   2 lwy fwrdd mêl

   100g menyn

   100g blawd plaen

   1 llwy de powdr codi

   1 llwy de rhin fanila

   Dull

   1. Cynheswch y popty i 180°C /160°C ffan

   2. Toddwch y menyn mewn sospan a’i roi i un ochr.

   IMG_1749

   3. Irwch eich tuniau madeleines drwy eu brwsio gyda’r menyn wedi’i doddi.

   IMG_6715

   4. Chwisgiwch yr wyau a’r sigwr gyda chwisg drydan nes ei fod ewynnog ac wedi’i ddyblu mewn maint.

   5. Ychwanegwch y fanila a’i gymysgu.

   6. Ychwanegwch y blawd ‘ar powdr codi a’i blygu yn ofalus, gan sicrhau nad ydych yn cnocio’r aer allan o’r wyau.

   7. Plygwch y menyn wedi’i doddi mewn i’r gymysgedd.

   8. llenwch eich tuniau nes eu bod yn 2/3 llawn.

   9. Coginiwch am 10 munud, nes eu bod wedi codi ac wedi dechrau brownio.

   IMG_3211

   Bisgedi Santes Dwynwen

   25 Ion

   20130125-175951.jpg

    

   Diwrnod Santes Dwynwen hapus i chi gyd!

   Da ni mor lwcus fel cenedl i gael ein nawddsant cariadon ein hunain. Da ni’n cael dathlu cyn y Saeson a da ni ddim yn gorfod talu trwy’n trwynau i brynu blodau neu fynd am swper. Mae o’n teimlo’n llawer mwy diffuant ac yn llai masnachol.

   Ac mae’n braf gweld bod y dydd wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi’n cofio gweithio ym Mwrdd yr Iaith bron i ddeng mlynedd yn ôl, pan roedd rhaid i’r Bwrdd argraffu ei gariadau Santes Dwynwen ei hun, er mwyn hyrwyddo’r dydd. Doedd hi ddim yn hawdd cael gafael ar gardiau santes Dwynwen ar y pryd, ond erbyn hyn, mae yna ddewis eang ar gael, ac mae busnesau yn dechrau gweld gwerth dathlu diwrnod santes Dwynwen, boed nhw yn siopau neu yn fwytai. Er diolch byth tydi oddim yn uffern fasnachol fel Valentines Day.

   Wrth gwrs dwi’n byw yn Llundain felly dyw Santes Dwynwen ddim mor amlwg yma, ond mae yna un lle sydd yn cynnig profiad arbennig ar ddiwrnod Santes Dwynwen, sef bwyty Bryn Williams, Odette’s yn Primrose Hill. Felly dyna yn union ble fydda i a Johny fy nghariad yn mynd heno. Maen nhw’n gwneud bwydlen rannu arbennig, ac os ydio mor dda â’r un gawsom ni ddwy flynedd yn ôl yna fe fyddai’n hogan hapus iawn heno. Dwi’n addo rhannu’r manylion efo chi ar ôl i ni fod.

   Ond cyn hynny dwi wedi pobi bisgedi bach neis ar gyfer y diwrnod arbennig hwn.

   Bisgedi fanila reit syml ydi’r rhain ond maen nhw’n blasu’n hyfryd, ac wrth gwrs gallwch eu haddurno nhw fel da chi eisiau, ond gan ei bod hi’n ddiwrnod y cariadon roedd yn rhaid i mi wneud calonnau pinc!

   Cynhwysion

   Bisgedi

   220g blawd plaen

   pinsied o halen

   125g menyn heb halen oer

   100g siwgr caster

   1 wy

   1 llwy de rhin fanila

    

   Eisin

   1 gwyn wy

   ½ llwy de o sudd lemon

   200g o siwgr eisin

    

   Dull

   1. Cymysgwch y blawd, siwgr a halen mewn powlen.

   2. Rhwbiwch y menyn oer i mewn i’r cynhwysion sych nes ei fod yn edrych fel briwsion. Neu gymysgwch gan ddefnyddio prosesydd bwyd, neu beiriant cymysgu.

   3. Ychwanegwch yr wy a’r rhin fanila a chymysgu nes bod y toes yn dechrau dod at ei gilydd.

   4. Yna, gyda’ch dwylo, tylinwch y toes am ryw funud nes ei fod yn glynu at ei gilydd mewn pelen ac yn llyfn.

   5. Lapiwch y toes mewn cling film, a’i roi yn yr oergell am 30 munud.

   6. Cynheswch y popty i 180°C / Ffan 160°C/ Nwy 4 a leiniwch ddau dun pobi hirsgwar gyda phapur gwrthsaim.

   7. Ar ôl i’r toes oeri’n ddigonol ysgeintiwch ychydig o flawd ar y bwrdd a rholiwch y toes allan nes ei fod yn 5mm o drwch

   20130125-180042.jpg

   8. Torrwch eich bisgedi allan gan defnyddio torrwyr siap calon, neu unrhyw siap arall sy’n mynd a’ch bryd, a’u gosod ar eich tun pobi.

   20130125-180031.jpg

   9. Coginiwch yn y popty am 10-12 munud nes bod yr ochrau yn dechtrau lliwio.

   10. Trosglwyddwch i rwyll fetel i oeri.

   11. Er mwyn gwneud yr eisin, chwisgiwch y gwynwy gyda chwisg drydan nes ei fod yn ewynnog, ychwanegwch y sudd lemon a chymysgu.

   12. Yna ychwanegwch y siwgr eisin yn raddol, a chwisgio nes ei fod yn weddol drwchus. Mae angen i’r eisin fod yn ddigon trwchus i beidio â rhedeg, ond yn ddigon tenau i’w beipio.

   20130125-180018.jpg

   13. Os ydych eisiau lliwio eich eisin, ychwanegwch ychidg bach iawn o bast lliw (dwi’n defnyddio ffon gotel i gael jysd digon)

   14. Rhowch yr eisin mewn bag eisio bach a thorrwch dwll yn y pen (os oes angen) a pheipiwch addurn ar eich bisgedi.

   15. Gadewch i’r eisin galedu cyn bwyta.

   Rhannwch gyda eich cariad neu sglaffiwch y cyfan eich hun. Mwynhewch!

   Tartenni lemon meringue bach

   11 Hyd

   Ar hyn o bryd dwi’n teimlo fel fy mod i’n dechrau pob blog efo ymddiheuriad! Mae’r cyfnod rhwng pob un yn llawer rhy hir ar hyn o bryd. Ond mae’n rhaid cyfaddef dwi prin wedi bod yn pobi yn ddiweddar. Yn y ddau fis diwethaf dwi wedi gorffen y llyfr, symud yn ôl i Lundain, dechrau swydd newydd ac wedi treulio’r tair wythnos diwethaf yn mynd o un gynhadledd wleidyddol i’r llall. Felly dwi prin wedi cael amser i fi fy hun, heb sôn am amser i dreulio yn y gegin.

   Ond y diwrnod o’r blaen fe gafodd Johny a fi ein gwahodd i fynd am swper gyda ffrindiau sy’n byw rownd y gornel, ac wrth gwrs fe wnes i gynnig gwneud pwdin. A dweud y gwir mae disgwyl cacen neu bwdin bob tro maen nhw’n fy ngweld i’r dyddiau. Dwi’n torri ffon i guro’n hun!

   Ond beth i’w wneud oedd y cwestiwn, felly fe borais drwy fy llyfrau coginio yn chwilio am ysbrydoliaeth. Yn y diwedd fe benderfynais wneud rhyw fath o darten fach unigol i ni gyd, gan setlo ar rai lemon meringue yn y diwedd. Doeddwn i erioed wedi gwneud un o’r blaen, ond maen nhw’n ddigon hawdd mewn gwirionedd.

   Cynhwysion

   Ar gyfer y toes

   330g o flawd plaen

   200g o fenyn oer

   75g o siwgr mân

   1 wy

   1 llwy fwrdd o ddŵr oer

   Ar gyfer y llenwad

   1 tun laeth cyddwys (pwy wyddai mai dyna di condensed milk yn Gymraeg?)

   3 melynwy mawr

   croen a sudd 3 lemon

   3 gwyn wy

   150g siwgr caster

   Dull

   Hidlwch y blawd i bowlen a thorrwch y menyn yn ddarnau bach, a’u rhwbio i mewn i’r blawd nes bod y gymysgedd yn edrych fel briwsion.

   Yna ychwanegwch y siwgr a’i gymysgu â llwy cyn ychwanegu’r dŵr a’r wy a chymysgu gyda llaw nes bod y cyfan yn dod at ei gilydd i ffurfio pelen.

   Tylinwch am ryw funud er mwyn sicrhau fod y toes yn llyfn, yna lapiwch ef mewn cling film a’i osod yn yr oergell am o leiaf 30 munud.

   Ar ôl i’r toes oeri roliwch ef allan nes ei fod rhyw 4mm o drwch; torrwch gylchoedd i ffitio’ch tuniau. Dwi’n defnyddio tuniau tartenni bach unigol sy’n 10cm ar draws a gyda gwaelod rhydd.

   Rhowch y toes yn y tuniau, (bydd y rysait yn gwneud digon ar gyfer 8) a gwasgu’n ofalus i’r ochrau. Torrwch unrhyw does sy’n weddill trwy rolio eich pin rholio ar draws dop y tun.

   Rhowch y tuniau yn y rhewgell am 10 munud, yn y cyfamser cynheswch y popty i 180˚C/ Ffan 160˚C/ Nwy 4.

   Rhowch ychydig o bapur gwrthsaim ar ben y toes a llenwi’r tuniau gyda phys ceramig a’u rhoi yn y popty am 15 munud. Yna tynnwch y papur gwrthsaim a’r pys a choginio’r toes am 5 munud arall.

   I wneud y llenwad, rhowch y llaeth cyddwys mewn powlen, ychwanegwch y tri melynwy, croen lemon wedi’i gratio yn fân a’r sudd lemon, a’i gymysgu yn dda. Fe fydd yn mynd yn fwy trwchus yn naturiol.

   Rhowch y 3 gwynnwy mewn powlen lân a’u chwisgio gyda chwisg drydan nes eu bod yn drwchus, ond ddim yn hollol stiff. Yna ychwanegwch y siwgr caster, lwy ar y tro, gan chwisgio yn llwyr bob tro. Ar ôl ychwanegu’r holl siwgr, parhewch i chwsigio nes ei fod yn drwchus ac yn sgleinio.

   Llenwch y cesys gyda’r llenwad lemon. Yna rhowch y meringue mewn bag peipio, a’i beipio mewn blobs bach ar ben y llenwad lemon.

   Rhowch yn ôl yn y popty am ryw 20 munud, nes bod y meringue yn dechrau brownio.

   Rhowch ar rwyll fetel i oeri rhywfaint.

   Gallwch eu bwyta yn gynnes neu yn oer.

   Cacen Ferwi Nain

   1 Meh

   Wel helo, mae hi di bod yn sbel ers i mi bostio diwethaf ac mae’n ddrwg gen i am hynny. Mae’r llyfr yma wedi hawlio pob munud sbâr sydd gen i. Ond dwi’n tynnu i’r terfyn o’r diwedd, mae gen i wythnos i ffwrdd o’r gwaith a dwi’n bwriadu ei orffen yn yr amser hynny. Felly tra bod pawb arall yn mwynhau’r gŵyl banc, fe fydda i wedi cloi fy hun i’r cyfrifiadur. Dwi’n siŵr mai fi di’r unig un sy’n gobeithio y cawn ni’r glaw gŵyl banc traddodiadol, fel nad oes gen i demtasiwn i adael y tŷ.

   Ond dwi’n cael noson dawel heno, felly roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n hen bryd i fi flogio rhywbeth.

   Wrth ysgrifennu’r llyfr yma dwi wedi bod yn chwilio am syniadau ymhobman. Dwi wedi gofyn i ffrindiau ac aelodau’r teulu am eu hoff ryseitiau, ond dwi hefyd wedi bod yn pori trwy lyfrau fy Nain.  Mae gan Nain lyfr nodiadau o ryseitiau, un bach glas, a thudalennau wedi’u staenio gydag olion ei choginio. Dwi’n cofio ei gweld hi’n ei ddefnyddio fo pan oeddwn i’n iau, ond tan i mi ddechrau ysgrifennu’r llyfr yma doeddwn i ddim wedi edrych arno’n iawn. Dwi rŵan wedi’i fabwysiadu (ok dwi wedi ei ddwyn o!) gan nad yw hi’n ei ddefnyddio mwyach. Mae’r gacen ferwi yn un o’r ryseitiau o’r llyfr yma. Mae hi’n gacen ffrwythau hyfryd, sydd yn hawdd iawn ac yn sydyn i’w gwneud.

   Cynhwysion

   315ml llaeth

   60g menyn

   115g siwgr brown golau

   230g ffrwythau sych cymysg

   1 llwy de o sbeis cymysg

   ½ llwy de o sinsir sych

   230g blawd codi

   1 llwy de o soda pobi

   Pinsied o halen


   Dull

   1. Cynheswch y popty i 190C / 170C ffan ac irwch a leiniwch dun torth.

   2. Rhowch y llaeth, menyn, siwgr, ffrwythau cymysg a’r ddau sbeis mewn sosban a chodi berw. Gadewch i’r gymysgedd fudferwi am 5 munud.

   3. Yna hidlwch y blawd, soda pobi a’r halen ato a’i gymysgu yn llwyr.

   4. Trosglwyddwch i’ch tun bara a phobwch am 50 munud.

   5. Tynnwch allan o’r tun a’i adael ar restl fetel i oeri.

   6. Bwytewch gyda haenen dew o fenyn.

   Cacen Guinness

   26 Maw

   Ia Guinness mewn cacen, mae’n swnio’n od, ond wir i chi mae o’n gwneud synnwyr pan da chi’n ei drio! A dweud y gwir cacen siocled a guinness yw hon, ond mae hi mor wahanol i unrhyw gacen siocled arall. Mae’n ddwys, yn gyfoethog, ond dyw o ddim yn or-felys gan fod y guinness yn rhoi cic chwerw iddo. Mae’n berffaith ar ei ben ei hun, gan ei fod yn ddigon llaith, ond dwi’n licio rhoi eisin menyn ar ei ben. Mae’n ychwanegu ychydig bach mwy o felyster (mae gen i ddant melys!) ond mae’r eisin gwyn gyda’r gacen ddu hefyd yn gwneud iddo edrych yn debycach i beint o guinness.

   Mae fy nghariad yn Wyddel a rysáit ei deulu o yw hon, ac roedd ei fam yn iawn pan ddywedodd bod y gacen yn plesio pawb. Pan es i a’r gacen hon i’r gwaith fe gefais i ymateb gwych gan bawb. Trïwch hi, mae hi mor hawdd i’w gwneud a dwi’n addo y bydd hi’n dod yn ffefryn. Mae’n sicr yn un o fy hoff gacennau i ar hyn o bryd.

   Cynhwysion

   120g menyn heb halen

   250g siwgr brown tywyll

   2 wy

   170g blawd plaen

   60g powdr coco

   1 llwy de o soda pobi

   ½ llwy de o bowdr codi

   200ml Guinness

   Ar gyfer yr eisin

   125g menyn heb halen, meddal

   250g siwgr eisin

   ½ llwy de o echdyniad fanila

   3 llwy fwrdd o laeth

   Dull

   1. Cynheswch y popty i 180C/160C ffan, ac irwch a leinio tun crwn dwfn neu dun torth.

   2. Curwch y siwgr a’r menyn nes ei fod yn ysgafn, o leiaf 4 munud gyda chwisg trydan.

   3. Ychwanegwch y wyau, un ar y tro, gan guro yn llwyr rhwng bob un.

   4. Yna hidlwch y blawd, powdr coco, soda pobi a phowdr codi, a’i blygu mewn gyda llwy fetel neu spatula.

   5. Yn olaf ychwanegwch y guinness a’i gymysgu yn llwyr.

   6. Rhowch ac i mewn i’r popty cyn gynted â phosib, gan mai’r adwaith rhwng y guinness a’r soda pobi fydd yn gwneud i’r gacen godi.

   7. Pobwch am awr, nes bod sgiwer yn dod allan o’r gacen yn lan.

   8. Gadewch iddo oeri ar restl metel, cyn ei eisio gydag eisin menyn.

   9. Er mwyn gwneud yr eisin menyn, cymysgwch y menyn, siwgr eisin, echdyniad fanila a’r llaeth. Cymysgwch am 5 munud gyda chwisg trydan er mwyn cael eisin ysgafn.

   Dilyn

   Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn