Archif | Uncategorized RSS feed for this section

Rum Baba

17 Ion

Tan yr wythnos hon doeddwn i erioed wedi clywed am rum baba o’r blaen. Gofynnodd fy ffrind i mi wneud rhai iddo, ond wrth gwrs doedd gennyf ddim clem beth oedd un, heb sôn am sut i’w gwneud nhw. Felly dyma ddechrau twrio trwy fy llyfrau coginio am rysait.

Fe lwyddais i ganfod tri rysait ar eu cyfer ymysg fy llyfrau, ond roedd y tri yn edrych yn hollol wahanol. Felly fe benderfynais i ddilyn rysait Dan Lepard yn bennaf, ond gan gymryd ychydig o syniadau o’r ryseitiau eraill

Rhyw fath o fara melys yw rum baba, sy’n dod yn yn wrieddiol o wlad Pwyl. Sydd, ar ôl ei goginio, yn cael ei socian mewn syryp melys o rym, fanila a lemon. Yn ôl y son (ok yn ôl wikipedia) mae’n ‘signature dish’ ym mwytai Alain Ducasse, un o chefs gorau’r byd. Felly os dio’n ddigon da iddo fo,  mae’n ddigon da i fi fyd!

Ar un pwynt doeddwn i’m yn ffyddiog y byddai’r rysait yn gweithio. Bu raid mi gymysgu’r toes a llaw gan nad yw’r kitchenaid gyda fi yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Doedd hynny ddim yn ddelfrydol gan ei fod yn gymysgedd gludiog iawn. Dwi eisiau eu trio eto ond gyda’r peiriant, dwi’n siwr y bydd o’n llawer haws ac yn creu lot llai o lanast. Y broblem arall gefais i oedd bod rhaid gadael i’r toes godi, fel bara. Ond gan ei bod hi mor oer ar hyn o bryd, fe gymerodd ddwywaith mor hir â’r disgwyl.

Gan nad oeddwn wedi bwyta na hyd yn oed gweld rum baba o’r blaen, doeddwn i ddim yn siwr sut yr oedden nhw fod i droi allan. Ond yn y diwedd fe gefais i fy siomi ar yr ochr orau, roedden nhw’n hyfryd. Mae yna flas tebyg iawn i frioche neu panattone ar y toes, ond maen nhw’n reit sych ar ben eu hunain. Dyna pam mae’r syryp rum yn hanfodol ac mae’n ychwanegu blas diddorol a chic i’r pwdin. Fe fyddai’n sicr yn eu gwneud nhw eto (ond dim ond os oes gennai’r kitchenaid!)

Cynhwysion

100ml llaeth cynnes
1½ llwy de o furum
150g blawd gwyn cryf
1 wy mawr a 1 melynwy
1½ llwy de o siwgr caster
½ llwy de o halen
50g menyn heb halen (ar dymheredd ystafell)
50g o resins

Ar gyfer y syryp
500g siwgr caster
500ml dwr
stribedi o groen lemwn
rym tywyll

Dull

1. Cynheswch fowlen gydag ychydig o ddŵr berw, a’i sychu yn llwyr. Yna ychwanegwch hanner y llaeth cynnes, burum a dwy lwy fwrdd o’r blawd. Cymysgwch a gadewch i sefyll am 15 munud, nes eich bod yn gweld swigod.

2. Tra’ch bod chi’n gwneud hyn sociwch y rhesins mewn ychydig o’r rym tywyll.

3. Yna ychwanegwch weddill y llaeth,  blawd, wy, melynwy, siwgr a halen a’i gymysgu gyda pheiriant cymysgu am 2 funud. Os nad oes gennych chi beiriant cymysgu, fe fydd raid i chi ei dylino efo’ch dwylo. Gan fod y gymysgedd yn un reit wlyb, mae angen slapio’r toes o gwmpas y fowlen yn hytrach na thylino mewn modd cyffredin. Byddwch yn barod am lanast os da chi’n gwneud hyn!

4. Nesaf mae angen ychwanegu’r menyn a’i guro (neu dylino) eto am ddau funud arall, cyn cyhwanegu’r rhesin ar ôl eu tynnu o’r rym.

5. Gorchuddiwch a’i adael mewn lle cynnes am 45 munud neu tan mae wedi dyblu mewn maint. Fe gymerodd llawer hirach na 45 munud i fi, felly mae’n werth dyfalbarhau os nag yw wedi codi rhyw lawer ar ôl 45 munud.

6. Ar ôl i’r gymysgedd godi Irwch dun myffin dwfn gyda menyn a’u hanner llenwi gyda’r cytew (dylai’r rysait wneud rhyw 5-6). Gadewch i godi unwaith eto, nes bod y cytew yn llenwi’r tun.

7. Cynheswch y popty i 200C / 180C fan a’u pobi am 25 munud.

8. Ar ôl eu coginio mae’n bosib eu gweinio yn syth neu eu cadw am ychydig o ddiwrnodau (mewn bocs gyda chaead) cyn eu socian yn y syryp.

9. Pan da chi’n barod i’w gweinio, cynheswch y siwgr, dwr, croen lemwn, fanila a sloch go dda o rym (at eich blas chi, ond mae modd ei dynnu allan os yw plant am ei fwyta).

10. Yna rhowch y babas yn y syryp a’u gadael i socian am ychydig o funudau, gan sicrhau eich bod chi’n eu troi drosodd.

11. Yna gweinwch gydag ychydig o’r syryp ar eu pen ac ychydig o hufen chwisg (neu hufen ia os da chi ddim yn licio hufen fel fi!)

Blwyddyn Newydd Dda!

11 Ion

Helo a blwyddyn newydd dda i chi gyd.

Wel pwy feddylia ei bod hi bron yn flwyddyn ers i mi ddechrau’r blog yma. Pan grëais i’r blog, doeddwn i ddim yn disgwyl y busawn i’n blogio rhyw lawer. Ond dwi wedi cael cymaint o fwynhad, yr unig beth sy’n fy stopio rhag blogio mwy yw’r diffyg oriau yn y dydd. Mae wedi bod yn grêt cael esgus i drio ryseitiau newydd, ac i brynu hyd yn oed mwy o lyfrau coginio. Mae hefyd wedi bod yn bleser cael trafod cacennau a phobi gyda phobl eraill sy’n rhannu’r un diddordeb a minnau.

Dwi’n lwcus iawn bod y blog hefyd wedi arwain at nifer o cyfleoedd gwych, rhywbeth doeddwn i wir ddim yn ei ddisgwyl wrth ysgrifennu’r blog cyntaf yna fis Chwefror diwethaf. Roeddwn i ar raglen Blas, Radio Cymru eto heddiw, y tro yma yn trafod cacennau iach (ish!) ar gyfer unrhyw un sydd ar ddeiet yn y flwyddyn newydd. Mae’n raglen wych a dwi’n mwynhau cael cyfrannu.

Nawr mae’n rhaid i fi ymddiheuro bod y blog wedi bod yn dawel dros yr wythnosau diwethaf, yn anffodus mae gwyliau a gloddesta wedi tarfu ychydig ar yr amser blogio. Ond un o fy addunedau flwyddyn newydd yw i gario ymlaen i flogio cymaint â phosib. Bydd hynny, yn amlwg, yn golygu lot o bobi ym mis Ionawr, sydd yn anffodus yn achosi problem i un o fy addunedau eraill, o fwyta yn fwy iach. O wel, dwi wedi dweud na fyddai’n yfed ym mis Ionawr chwaith, ond mae’n rhaid i fi gael rhyw bleser yn does!

O ran fy addunedau coginio, dwi’n gobeithio palu trwy’r holl lyfrau coginio yna sydd gennyf, a pharhau i drio ryseitiau newydd. Ond dwi hefyd yn gobeithio cael ychydig mwy o amser i bobi bara, rhywbeth dwi’n awyddus iawn i’w feistrioli. Mae gennyf gacen briodas arall i’w wneud eleni hefyd, y tro yma yn yr Alpau yn Ffrainc, a da chi’n sicr o glywed sut y byddai’n dygymod a hynny!

Felly dwi’n gobeithio eich bod chi’n mwynhau darllen y blog cymaint â dwi’n mwynhau ei sgwennu. Ac os oes gennych chi awgrymiadau am bethau i goginio, neu ryseitiau yr hoffech chi weld ar y blog, gadewch i mi wybod.

Bwyta yn Efrog Newydd

31 Rhag

Wel Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd. Ymddiheuriadau am y diffyg blogio dros yr ŵyl ond dwi wedi bod yn brysur yn bwyta, yfed, diogi a dal fyny efo’r teulu (beth arall sy’ na i’w wneud dros y gwyliau?). Ond y penwythnos cyn y Nadolig fe fues i ar drip bach i Efrog Newydd gyda’r cariad.

Roedd y ddau ohonom wedi bod o’r blaen, felly doedd yna ddim pwysau i weld y golygfeydd. Felly’r bwriad oedd gwneud bach o siopa dolig (ok lot o siopa!) a chrwydro o gwmpas y ddinas yn bwyta ac yfed – beth well?

Felly dyma rai o’r danteithion y buem ni’n ei fwyta ar ein hymweliad i Efrog Newydd.

Dyma’r pryd cynaf i mi ei gael, ac am bryd da i ddechrau. Pulled pork sandwich mewn bynsen brioche efo coleslaw a thomen o chips wrth gwrs.

Roedd y bwyd yn Efrog Newydd yn atyniad mawr i mi, felly cyn mynd fe wnes i fwcio taith fwyd o gwmpas Greenwich Village gyda Foods of New York Tours. Roeddwn i’n gobeithio y byddai’n rhoi blas i ni o’r bwyd gorau sydd gan y ddinas i’w gynnig. Ac mae’n rhaid dweud dyma oedd un o uchafbwyntiau’r gwyliau i mi. Roedd o’n para am 3 awr ac fe aethom i naw o wahanol lefydd i flasu eu bwydydd. Ar ben y bwyd blasus roeddem ni hefyd yn clywed am gefndir y bwytai a’r siopau, a hanes yr ardal yn gyffredinol. Profiad gwerth chweil os ydych chi’n ymweld ag Efrog Newydd ac yn licio eich bwyd.

This slideshow requires JavaScript.

Y lle cyntaf i ni fynd iddo oedd Joe’s pizza, i gael New York pizza clasurol, tenau a crispy, perffaith am 11 y bore!

Wedi hynny fe flasom ni olew yn O&Co, rhywbeth o’r enw choripain (chorizo ar fara) ym mwyty Little Havana, y clasur Americanaidd Mac and cheese yn yr House Garden a risotto ball yn Ficcos.

Wedyn roedd hi’n amser i eistedd lawr a chael diod bach yn Centro Vinoteca, bwyty Eidalaidd hyfryd. A gan ein bod ni ar ein gwyliau roedd rhaid cael coctel, felly fe gawsom ni bellini yr un. I gyd fynd â’r diodydd fe gawsom ni piccolini, 4 canapés bach. Sef truffled deviled egg, datysen wedi’i lapio mewn cig moch a’i stwffio gyda gorgonzola, courgette fritter ac artichoke a chaws.

Ar ôl dro bach o gwmpas yr ardal roedd hi’n amser am bwdin, sef chocolate chip cookies o Milk & Cookies. Roedden nhw’n dal yn gynnes o’r popty ac yn hynod o flasus.

Ar ôl hynny fe aethom i Murray’s Cheese i flasu ychydig o gawsiau gwahanol, cyn gorffen gyda cannoli yn Rocco’s. Erbyn hynny roeddwn i bron a byrstio, ond wedi cael amser gwych.

Y bore wedyn, ar ôl gormod o goctels y noson cynt, roedd angen brecwast awr arnom. Felly fe wnaethom ni ganfod diner gwych ar Union Square. Ble gefais i Huevos Rancheros anhygoel a Johny wy, chorizo spinach a thatws, gyda sudd oren mawr ac wrth gwrs y ‘bottomless cup of coffee’!

 

Ar ein noson olaf fe aethom am bryd yn y Standard Grill yn y Meatpacking district, ble gefais i’r lamb shank mwyaf dwi erioed wedi ei weld a Johny porc chop anferthol. Mawr ond blasus!

Mae’r bwyd stryd yn grêt yn New York hefyd, yn enwedig yn y marchnadoedd Nadolig sydd ymhobman yr adeg yma o’r Nadolig. Mae’n rhaid cael hot dog a pretzel os ydych chi’n ymweld â’r ddinas.

Ac un pryd bach (oes na ffasiwn beth a bach yn America?) yn y maes awyr cyn rolio ymlaen ar yr awyren!

Noson yn River Cottage

9 Rhag

Mae’r cariad a minnau yn hoff iawn o wylio rhaglenni coginio, (dwi’n siwr ein bod ni’n gwylio mwy o’r Good Food channel na unrhyw sianel arall!) ac un o hoff ‘celebrity chefs’ Johny yw Hugh Fearnley Whittingstall.

Felly’r Nadolig diwethaf fe brynais lyfr coginio River Cottage Everyday iddo (er gesiwch pwy sydd wedi bod yn defnyddio’r llyfr!) a voucher i fynd am bryd o fwyd yn River Cottage ei hun.

Er mai mis Rhagfyr diwethaf y cafodd o’r voucher yma, dim ond newydd fod ‘da ni. Ond roedd o’n werth yr aros.

Mae River Cottage ar y ffin rhwng Devon a Dorset ger tref Axminster. Dim ond ar nos Wener a nos Sadwrn mae’n bosib bwyta yn River Cottage ei hun, ond yn Axminster mae’r River Cottage canteen, yn gweini cinio a swper bob dydd.

Ac fel oedd hi’n digwydd bod fe gyrhaeddom ni Axminster o gwmpas amser cinio. Felly bu rhaid pigo fewn i’r canteen am rywbeth bach i’w fwyta. Gan ein bod ni’n mynd i gael pryd mawr fin nos, doedden ni ddim eisiau cinio mawr hefyd, felly fe gawsom ni fwrdd charcuterie i’w rannu. Roedd o’n hyfryd, hen ddigon i ddau, digon o gig neis gyda bara a salad a jam chili a tsiytni hyfryd. Perffaith i aros pryd tan swper!

Dyw hi ddim yn bosib aros yn River Cottage ei hun, felly roeddem ni yn aros mewn B&B ar fferm ychydig o filltiroedd i ffwrdd. Fe gawsom ni dacsi draw i River Cottage wnaeth ein gollwng ni mewn cae tywyll. Wedyn roedd rhaid neidio yng nghefn treilar enfawr oedd yn cael ei dynnu gan dractor er mwyn cyraedd at y ty ei hun!

Ar ol cyraedd fe gawsom ein tywys i babell yurt, ble reodd yna dân mawr a glasied o seidr wedi’i fwllio yn aros amdanom ni. Perffaith ar noson oer ym mis Tachwedd.

Doedd gennym ni ddim syniad beth fydden ni’n ei fwyta ar y noson gan bod y bwyd i gyd yn dymhorol, a doedd yna ddim dewis chwaith. Ond roedd popeth or canapes cyntaf i’r pwdin yn hyfryd.

Roedd y bwyd yn cael ei weini mewn beudy oedd wedi cael ei adnewyddu, ac roedd pawb yn eistedd gyda’i gilydd ar ddau fwrdd mawr. Cyn dechrau bwyta fe ddaeth y chef allan i esbonio beth fydden ni’n ei fwyta ac o ble yr oedd popeth wedi dod.

Wrth aros am ein bwyd fe gawsom ni bedwar canapés gwahanol. Hummus betys ar dost tenau, bhaji ffa a nionod gyda dip iogwrt, game sausage, a razor clams a chig moch mewn saws hufen wedi ei weini ar lwy unigol.

Yna fe gawsom baté macrell wedi’i fygu ar ddarn o fara sourdough ffres, blasus drso ben. Mae’r rysait yn y llyfr River Cottage Everyday, ac yn un dwi wedi’i wneud nifer o weithiau fy hun.

Yna roedd yna ail starter, sef cawl jerusalem artichoke gyda madarch, a sgon gaws ar yr ochr.

Fel prif gwrs fe gawsom ni ffesant, y fron wedi’i rostio a’r goes mewn pwdin suet, wedi’i weini gyda brussel sprouts. Dyma’r tro cyntaf i fi fwyta ffesant, ond roedd o’n flasus dros ben.

Ac i bwdin roedd yna ellyg wedi’i botsio a ffrwythau wedi’i stiwio gydag iogwrt a mêl.

Yna ar ddiwedd y pryd roedd yna goffi a siocled cartref.

Fel y gallwch chi ddychmygu ar ôl yr holl fwyd yna roeddwn i bron a byrstio, ond roedd popeth yn hyfryd ac yn flasus dros ben. Roedd y profiad ei hun yn wych hefyd, roedd pawb mor glên, ac roedd o’n wych cael siarad gyda’r chefs ynglŷn â’r bwyd ar ddiwedd y noson.

Fe fyddai’n sicr yn mynd yn ôl eto, efallai yn yr haf pan fydd y cynhwysion yn wahanol a phan fydd hi dal yn olau wrth i ni gyrraedd.

Pobi efo plantos

29 Hyd

Dwi wedi treulio’r dydd yn helpu i edrych ar ôl dau o blant bach. Roedd hi’n ddiwrnod oer a gwlyb, felly pa ffordd well i’w diddori nhw na trwy wneud ychydig bach o goginio. Roeddwn i’n caru coginio fel plentyn, gwneud llanast mawr ond yn wyrthiol creu rhywbeth blasus yn y diwedd.

Roedd Nanw yn fy helpu i heddiw ac fe benderfynom ni wneud myffins siocled a fanila a chacen sawrus gyda ham a chaws.

Er mwyn gwneud y myffins siocled a fanila, fe wnaethom ni gymysgedd cacen fanila arferol, ei rannu mewn i ddwy fowlen ac ychwanegu powdr coco a hanner llwy de o finegr i un bowlen. Yna rhoi llond llwy yr un o’r ddau gymysgedd yn eich cas myffins, a’i orffen trwy roi lympiau o siocled ar y top.

Da chi byth yn mynd yn rhy hen i lyfu’r llwy, dwi dal yn gwneud!

Efallai bod cacen sawrus yn swnio ychydig yn od, ond mae o’n neis iawn, addo!

A’r peth gorau am y rysait hon yw y gallwch chi ei newid os ydych chi eisiau, a defnyddio unrhyw gig, llysiau neu gaws sy’n digwydd bod yn yr oergell.

Mae’r rysait gwreiddiol gan Hugh Fernley Whittingstall, roedd o yn y Guardian fisoedd yn ôl, a dwi wedi ei wneud o’r blaen gyda feta, pupur a courgette, ond am ryw reswm nes i’m blogio amdano.

Ham, caws ac olewydd sydd yn rysait Hugh, ond gan fy mod i’n coginio gyda phlant, fe adewais yr olewydd allan. Ond pe bawn i’n ei wneud ar gyfer oedolion fe fuaswn i’n cadw’r olewydd ac yn ychwanegu llysiau fel pupur neu nionod hefyd.

Dyma’r rysait.

Cynhwysion

150ml olew olewydd

250g blawd plaen

2 llwy de o bowdr codi

½ llwy de paprika

1 llwy de o thyme (neu unrhyw berlysiau sy’n cymryd eich bryd)

100g parmesan (er caws cheddar ddefnyddiais i y tro hwn, a dwi wedi defnyddio feta yn y gorffennol hefyd, sy’n hyfryd.)

180g ham

130g olewydd (neu llysiau eraill fel nionod, pupur, courgettes)

150ml llaeth

4 wy

Dull

1. Cynheswch y popty i 200C/180C fan/ mar gas 6 ac irwch dun bara neu dun cacen (neu mae’n bosib defnyddio’r rysait i wneud myffins hefyd)

2. Hidlwch y blawd, powdr codi a paprika mewn i fowlen.

3. Cymysgwch yr ham, caws, olewydd a’r halen a phupur gyda’r blawd.

4. Mewn jwg cymysgwch yr olew, llaeth ac wyau, a’i gymysgu i mewn i’r cynhwysion sych.

5. Trosglwyddwch i’ch tun a phobwch am 45-50 munud (fe fydd myffins yn cymryd tipyn yn llai, tua 15 munud.)

Kitchenaid … o’r diwedd!

22 Hyd

Blog bach sydyn i rannu pa mor ecseited ydw i fy mod i, o’r diwedd, yn berchen ar kitchenaid. Dwi di bod eisiau un o’r peiriannau cymysgu yma ers blynyddoedd. Ond tydyn nhw ddim yn rhad, felly mae’n eithaf anodd cyfiawnhau prynu un, pan mae yna bethau pwysicach i wario arian arno, fel biliau a bwyd!

Pan briododd fy chwaer ychydig o flynyddoedd yn ôl, fe wnaeth fy mrawd a minnau, brynu kitchenaid iddi hi. A dwi wastad wedi dweud mai’r peth cyntaf ar fy rhestr priodas i fuasai kitchenaid. Ond pwy a ŵyr pa mor hir fydd raid i fi aros cyn i’r cariad i gytuno i fy mhriodi! A gan fy mod i’n pobi mwy nag erioed rwan, roeddwn i’n gwybod y buaswn i’n gwneud defnydd mawr ohono.

Er hynny, maen nhw’n £400 yn newydd, a doeddwn i ddim yn gallu cyfiawnhau gwario cymaint â hynny o arian ar gymysgwr!


Felly fe ddechreuais i chwilio am un ail law ar ebay. Maen nhw’n para am oes, felly roeddwn i’n gwybod y byddai un ail law yn werth ei gael, ond am y rheswm yna hefyd , maen nhw’n dal eu pris yn reit dda.

Fe gymerodd o dipyn o amser i fi ffeindio bargen go iawn. Ond wythnos diwethaf fe enillais ocsiwn o’r diwedd, a heddiw fe wnes i bigo’r kitchenaid i fyny. Dwi mor hapus!

Felly gesiwch be dwi wedi bod yn gwneud drwy’r dydd?

Dwi wedi gwneud defnydd da ohono yn barod ac wedi gwneud dwy gacen a dwy dorth o fara.

Jam Eirin

26 Gor

 

20110726-075507.jpg

Mae mam a dad fy nghariad yn tyfu pob math o lysiau yn eu gardd nhw a da ni wastad yn gadael efo bag o ffa neu ychydig o gourgettes. Ond pan oeddem ni lawr yna n ddiweddar fe fuom ni’n eu helpu nhw i gasglu eirin oddi ar goeden yn yr ardd. Roedd y goeden yn llawn dop o eirin, ac roedd o’n amlwg nad oedden nhw’n gallu defnyddio’r holl eirin yma eu hunain, felly fe ges i lond bocs i fynd adra efo fi.

Unwaith y cyrhaeddais adref fe bwysais yr eirin ac roedd gen i bron i 4kg ohonyn nhw. felly’r peth cyntaf ddaeth i fy meddwl oedd gwneud jam eirin. Nawr doeddwn i erioed wedi gwneud jam unrhyw fath o’r blaen, ond pan oeddwn i’n iau roedd nain yn gwneud jam eirin bob blwyddyn, o’r eirin gwyllt yr oedd hi a taid yn eu casglu ar y ffordd i’n fferm yn Llanfachreth.

Felly fe nes i chwilio am ryseitiau ar y we, ac yn syml yr hyn oedden nhw i gyd yn ei ddweud oedd bod angen yr un pwysau o siwgr a ffrwythau ac ychydig o ddŵr.

Felly fe wnes i dynnu’r cerrig i gyd allan, er ar ôl siarad efo nain yn hwyrach, does dim angen gwneud hyn , gan ei bod hi’n bosib pysgota nhw’i gyd allan ar ôl stiwio’r ffrwythau am ychydig. Wedyn fe roddais i bopeth mewn dwy sosban anferth a dechrau stiwio’r eirin yn araf gyda rhyw 1.5-2 beint o ddŵr.

Yna fe ychwanegais y siwgr, ychydig ar y tro, gan wneud yn siwr bod y siwgr i gyd yn toddi cyn ychwanegu mwy. Mae’n bwysig sicrhau bod y siwgr i gyd wedi toddi yn llwyr, yna mae angen berwi’r jam ar dymheredd uchel. Mae angen gwneud hyn tan mae’r jam yn cyrraedd y pwynt setio.

Y ffordd gorau o sicrhau bod y jam wedi cyrraedd y pwynt setio, yw cadw soser yn y rhewgell, ac yna rhoi llond llwy o’r jam ar y soser oer, a’i roi yn ôl yn y rhewgell am ryw funud. os yw’r jam yn ffurfio croen wrth ei wthio efo’ch bys, yna mae’n barod. os ddim parhewch i ferwi tan fod hyn yn digwydd.

Nawr roedd y ryseitiau i gyd yn dwud bod y pwynt yma yn cyraedd ar ol rhyw 10 munud o ferwi, ond dim i fi, roeddwn i wrthi am lot hirach. Efallai bod rhywun yn gallu dweud pam wrthai. Ond mae’r jam wedi setio yn iawn rwan felly maen rhaid fy mod i wedi gwneud rhywbeth yn iawn.

Unwaith mae’r jam yn barod, mae angen ei oi mewn jariau sydd wedi ei steryleiddio. Y ffordd gorau o wneud hyn yw eu golchi a’u rhoi yn y popty ar dymheredd o 120C am ryw hanner awr. Mae angen gadael i’r jariau oeri ychydig, ond mae angen iddyn nhw fod yn gynnes pan fddwch yn tollti’r jam iddyn nhw, neu fe fydden nhw’n cracio.

Fel y gwelwch chi, roedd genai lwyth o jam, felly roedd on lwcus fy mod i’n un sy’n cadw jariau jam ar gyfer adegau fel hyn! Dwi’m yn meddwl y byddai angen prynnu jam am sbel rwan!

 

 

Blas ar Radio Cymru

7 Gor

Wel mae’r blog ma wedi cael ei plyg cyntaf ar ein gwasanaeth radio cenedlaethol.

Ddydd Mercher roeddwn i ar raglen Blas ar Radio Cymru yn son am y blog a fy obsesiwn bach i am gacennau. Os oeddechchi’n gweithio yn galed ar y pryd ac wedi ei fethu (bron iawn i fi ei fethu fy hun), peidiwch a phoeni mae’ rhaglen yn cael ei ail-ddarlledu ddydd Sul am 1315 ac mae o ar gael ar yr iplayer .

Rhodri Williams oedd yn holi, a gan ei fod o hefyd yn byw yn Llundain fe wnaethom ni gwrdd, bnawn dydd gwener diwethaf mewn caffi yn Soho. Wrth gwrs gan ein bod ni mewn caffi ac yn siarad am y blog, roedd rhaid cael paned o goffi a cwpwl o danish pastrise, felly dwi’n gobeithio nad ydych chi’n clywed fi’n slyrpian neu’n cnoi cil, trwy gydol y cyfweliad!

Nes i joi’r sgwrs efo Rhodri a dwi’n gobeithio eich bod chi wedi gwneud hefyd.

A croeso i unrhyw ddarllenwyr newydd sydd wedi dod ar draws y blog ar ol gwrando ar y rhaglen.

Cacen afal sbeislyd

17 Meh

Ar ôl sbel bach heb flogio, dwi methu stopio rwan. Mae yna gymaint o bethau dwi wedi’i gwneud yn yr wythnosau diwethaf ond dwi heb gael cyfle i flogio amdanyn nhw. Nawr mae hwn yn un gacen mae’n rhaid i fi ei rannu. Dwi’n meddwl fy mod i wedi ffeindio cacen sy’n curo’r lemon drizzle! Nawr mae fy nghariad yn anghytuno efo fi (mae o’n ffan enfawr o’r lemon drizzle), a dyw Vaughan Roderick heb drio hon eto, ond dyma fy hoff gacen i ar hyn o bryd. Mae o jysd mor mooorish, oedd rhaid i fi stopio fy hun rhag bwyta’r holl beth ar unwaith. O’n i’n ffeindio fy hun yn mynd nôl am ‘un sleis fach arall’ dro ar ôl tro.

Mae’r sbeisys yn y gacen yn rhoi blas hyfryd iddi hi, ac yn mynd yn dda fe’r afalau sy’n sicrhau bod y gacen yn moist. Wedyn mae’r maple syrup ar y diwedd yn rhoi crwst melys neis i’r gacen.

Dyma’r ail dro i fi drio’r rysait (wnes i ganfod yng nghylchgrawn Delicious fis ….) a doedd hon ddim cystal â’r cyntaf i fi ei gwneud. Yn bennaf gan fy mod wedi tynnu’r gacen allan ychydig yn rhy gynnar ac o ganlyniad fe wnaeth y canol suddo rhywfaint. Ond roedd hi dal yn blasu’n hyfryd ac fe wnes i a fy nghariad ei sglaffio hi i gyd. Yn anffodus wnes i’m tynnu lluniau o’r gacen gyntaf, felly maddeuwch i fi nad yw hon yn edrych cweit mor berffaith ag y dylai hi!

Cynhwysion

190g menyn heb halen

40g siwgr caster

2-3 afal bwyta, wedi eu pilio a’u torri fewn i ddarnau reit fawr

1 tsp cinnamon

1 tsp nytmeg

1 tsp sinsir

220g sigwr brown ysgafn

2 wy mawr

½ tsp vanilla extract

220g blawd codi

maple syrup

Dull

1. Cynheswch y popty i 160°C / 140°C fan

2. Rhowch 40g o’r menyn mewn padell ffrio gyda’r siwgr caster. Toddwch y menyn dros dymheredd isel, peidiwch â’i droi ond ysgwydwch y badell bob nawr ag yn y man.

3. Unwaith iddo ddechrau troi’n caramel brown ychwanegwch yr afalau, cinnamon, nytmeg a sinsir a’i goginio am 5 munud pellach.

4 Tynnwch oddi ar y gwres a’i roi i un ochr.

5. Irwch ‘springform cake tin’ (un o’r rheiny ble mae’r ochr yn dod yn rhydd o’r gwaelod) a rhowch ychydig o bapur greasproof ar y gwaelod.

6. Cymysgwch gweddill y menyn gyda’r siwgr brown gyda chwisg electrig am 5 munud, tan ei fod yn ysgafn.

7. Ychwanegwch y wyau ychydig ar y tro (ryw lwy fwrdd dwi’n tueddu i’w wneud), gan guro’n llwyr rhwng bob llwy, yna ychwanegwch y vanilla a chymysgu.

8. Hidlwch y blawd a phinsied o halen mewn i’r gymysgedd a’i blygu trwodd. Yna ychwanegwch yr afalau a’u cymysgu yn ofalus.

9. Rhowch y gymysgedd yn y tun a’i goginio am 50-60 munud, neu tan fod skewer yn dod allan yn lan o ganol y gacen. (Roedd fy rhai i angen ychydig yn fwy na 60 munud)

10. Unwaith yr ydych wedi tynnu’r gacen allan o’r popty, tywalltwch ychydig o’r maple syrup dros y top i gyd.

Afternoon Tea

16 Meh

Dwi wedi sôn o’r blaen fy mod i wrth fy modd efo afternoon tea, be well na phryd sy’n seiliedig ar baneidiau o de, lot o gacennau, a falla gwydraid bach o champagne?

Cyn dechrau rhaid fi ymddiheuro am ddefnyddio’r seaseneg, afternon tea drwy’r amser, ond dyw te prynhawn rhywsut ddim yn cyfleu’r un fath o beth i fi. Mae afternoon tea yn rhywbeth crand i’w gael mewn gwesty efo brechdanau bach a chacennau wedi eu gosod mewn tiers ar stand cacennau, tra bod te prynhawn yn atgoffa fi o rich tea a sgwash yn nhŷ Nain.

Beth bynnag fo’rr gair cywir, mae gen i ffrindiau yn dod lawr i aros ar y penwythnos a dwi wedi bwcio afternoon tea i ni yn Claridges. Roeddwn i ar dân eisiau mynd i’r Langham ond hyd yn oed rhyw ddau fis yn ôl roedd hi’n amhosib cael bwrdd, felly roedd rhaid setlo am Claridges. Nawr dwi’n dweud setlo, ond dyma’r lle gorau yn Llundain i gael afternoon tea ar hyn o bryd yn ôl y Tea Guild, gan eu bod nhw wedi ennill ‘The Tea Guild’s Top London Afternoon Tea 2011′

Ond dwi’n edrych ymlaen yn fawr, yn enwedig gan eu bod nhw’n gweini afternoon tea arbennig ar gyfer Wimbledon, gyda gwydraid o champagne rose, mefus a macarons. Iym!

Wrth gwrs fe fydd yna adolygiad ar y blog cyn gynted â phosib.

Mae yna nifer o westai eraill yn Llundain sydd ar fy rhestr afternoon tea, pob un ohonyn nhw wedi derbyn clod gan y Tea Guild.

Y Dorchester

Athenaeum - maen nhw’n gwneud te sy’n defnyddio mêl o Regents Park ar hyn o bryd, ond roedden nhw’n gwneud un gyda macarons laudree (hollol gutted fy mod i wedi methu hwnna gan fy mod i’n caru macarons.)
Landmark - sy’n gwneud afternoon tea siocled (be well?)

Sanderson – am eu mad hatters afternoon tea, sy’n seiliedig ar stori alice in wonderland ac yn edrych yn hollol boncyrs.

Hyatt Regency hotel - sy’n gwneud Churchilian afternoon tea, ac yn lle brechdanau ciwcymbyr da chi’n cael potted shrimp, mini shepherd’s pies neu pwdin efrog bach efo cig eidion wedi’i .

Ond ar dop y rhestr mae’r Langham – dwi eisoes wedi cael cinio yn y bwyty sy’n cael ei redeg gan Albert a Michel Roux Jr ac roedd o’n odidog. Nawr fuaswn i wrth fy modd yn mynd i un gwahanol bob penwythnos ond mae afternoon tea yn y llefydd yma yn costio £30-£50 y pen felly tydio ddim yn rhywbeth i’w wneud bob wythnos. Ar ben hynny  mae’n rhaid bwcio wythnosau os nad misoedd o flaen llaw i gael bwrdd ar y penwythnos. Ond os dwi’n bwcio rwan dwi’n siwr allai gael bwrdd yn y Langham ar gyfer fy mhenblwydd ym mis Hydref, os oes angen esgus am afternoon tea, mae hwna yn sicr yn un!

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn