Archif | Uncategorized RSS feed for this section

Pobi efo plantos

29 Hyd

Dwi wedi treulio’r dydd yn helpu i edrych ar ôl dau o blant bach. Roedd hi’n ddiwrnod oer a gwlyb, felly pa ffordd well i’w diddori nhw na trwy wneud ychydig bach o goginio. Roeddwn i’n caru coginio fel plentyn, gwneud llanast mawr ond yn wyrthiol creu rhywbeth blasus yn y diwedd.

Roedd Nanw yn fy helpu i heddiw ac fe benderfynom ni wneud myffins siocled a fanila a chacen sawrus gyda ham a chaws.

Er mwyn gwneud y myffins siocled a fanila, fe wnaethom ni gymysgedd cacen fanila arferol, ei rannu mewn i ddwy fowlen ac ychwanegu powdr coco a hanner llwy de o finegr i un bowlen. Yna rhoi llond llwy yr un o’r ddau gymysgedd yn eich cas myffins, a’i orffen trwy roi lympiau o siocled ar y top.

Da chi byth yn mynd yn rhy hen i lyfu’r llwy, dwi dal yn gwneud!

Efallai bod cacen sawrus yn swnio ychydig yn od, ond mae o’n neis iawn, addo!

A’r peth gorau am y rysait hon yw y gallwch chi ei newid os ydych chi eisiau, a defnyddio unrhyw gig, llysiau neu gaws sy’n digwydd bod yn yr oergell.

Mae’r rysait gwreiddiol gan Hugh Fernley Whittingstall, roedd o yn y Guardian fisoedd yn ôl, a dwi wedi ei wneud o’r blaen gyda feta, pupur a courgette, ond am ryw reswm nes i’m blogio amdano.

Ham, caws ac olewydd sydd yn rysait Hugh, ond gan fy mod i’n coginio gyda phlant, fe adewais yr olewydd allan. Ond pe bawn i’n ei wneud ar gyfer oedolion fe fuaswn i’n cadw’r olewydd ac yn ychwanegu llysiau fel pupur neu nionod hefyd.

Dyma’r rysait.

Cynhwysion

150ml olew olewydd

250g blawd plaen

2 llwy de o bowdr codi

½ llwy de paprika

1 llwy de o thyme (neu unrhyw berlysiau sy’n cymryd eich bryd)

100g parmesan (er caws cheddar ddefnyddiais i y tro hwn, a dwi wedi defnyddio feta yn y gorffennol hefyd, sy’n hyfryd.)

180g ham

130g olewydd (neu llysiau eraill fel nionod, pupur, courgettes)

150ml llaeth

4 wy

Dull

1. Cynheswch y popty i 200C/180C fan/ mar gas 6 ac irwch dun bara neu dun cacen (neu mae’n bosib defnyddio’r rysait i wneud myffins hefyd)

2. Hidlwch y blawd, powdr codi a paprika mewn i fowlen.

3. Cymysgwch yr ham, caws, olewydd a’r halen a phupur gyda’r blawd.

4. Mewn jwg cymysgwch yr olew, llaeth ac wyau, a’i gymysgu i mewn i’r cynhwysion sych.

5. Trosglwyddwch i’ch tun a phobwch am 45-50 munud (fe fydd myffins yn cymryd tipyn yn llai, tua 15 munud.)

Kitchenaid … o’r diwedd!

22 Hyd

Blog bach sydyn i rannu pa mor ecseited ydw i fy mod i, o’r diwedd, yn berchen ar kitchenaid. Dwi di bod eisiau un o’r peiriannau cymysgu yma ers blynyddoedd. Ond tydyn nhw ddim yn rhad, felly mae’n eithaf anodd cyfiawnhau prynu un, pan mae yna bethau pwysicach i wario arian arno, fel biliau a bwyd!

Pan briododd fy chwaer ychydig o flynyddoedd yn ôl, fe wnaeth fy mrawd a minnau, brynu kitchenaid iddi hi. A dwi wastad wedi dweud mai’r peth cyntaf ar fy rhestr priodas i fuasai kitchenaid. Ond pwy a ŵyr pa mor hir fydd raid i fi aros cyn i’r cariad i gytuno i fy mhriodi! A gan fy mod i’n pobi mwy nag erioed rwan, roeddwn i’n gwybod y buaswn i’n gwneud defnydd mawr ohono.

Er hynny, maen nhw’n £400 yn newydd, a doeddwn i ddim yn gallu cyfiawnhau gwario cymaint â hynny o arian ar gymysgwr!


Felly fe ddechreuais i chwilio am un ail law ar ebay. Maen nhw’n para am oes, felly roeddwn i’n gwybod y byddai un ail law yn werth ei gael, ond am y rheswm yna hefyd , maen nhw’n dal eu pris yn reit dda.

Fe gymerodd o dipyn o amser i fi ffeindio bargen go iawn. Ond wythnos diwethaf fe enillais ocsiwn o’r diwedd, a heddiw fe wnes i bigo’r kitchenaid i fyny. Dwi mor hapus!

Felly gesiwch be dwi wedi bod yn gwneud drwy’r dydd?

Dwi wedi gwneud defnydd da ohono yn barod ac wedi gwneud dwy gacen a dwy dorth o fara.

Jam Eirin

26 Gor

 

20110726-075507.jpg

Mae mam a dad fy nghariad yn tyfu pob math o lysiau yn eu gardd nhw a da ni wastad yn gadael efo bag o ffa neu ychydig o gourgettes. Ond pan oeddem ni lawr yna n ddiweddar fe fuom ni’n eu helpu nhw i gasglu eirin oddi ar goeden yn yr ardd. Roedd y goeden yn llawn dop o eirin, ac roedd o’n amlwg nad oedden nhw’n gallu defnyddio’r holl eirin yma eu hunain, felly fe ges i lond bocs i fynd adra efo fi.

Unwaith y cyrhaeddais adref fe bwysais yr eirin ac roedd gen i bron i 4kg ohonyn nhw. felly’r peth cyntaf ddaeth i fy meddwl oedd gwneud jam eirin. Nawr doeddwn i erioed wedi gwneud jam unrhyw fath o’r blaen, ond pan oeddwn i’n iau roedd nain yn gwneud jam eirin bob blwyddyn, o’r eirin gwyllt yr oedd hi a taid yn eu casglu ar y ffordd i’n fferm yn Llanfachreth.

Felly fe nes i chwilio am ryseitiau ar y we, ac yn syml yr hyn oedden nhw i gyd yn ei ddweud oedd bod angen yr un pwysau o siwgr a ffrwythau ac ychydig o ddŵr.

Felly fe wnes i dynnu’r cerrig i gyd allan, er ar ôl siarad efo nain yn hwyrach, does dim angen gwneud hyn , gan ei bod hi’n bosib pysgota nhw’i gyd allan ar ôl stiwio’r ffrwythau am ychydig. Wedyn fe roddais i bopeth mewn dwy sosban anferth a dechrau stiwio’r eirin yn araf gyda rhyw 1.5-2 beint o ddŵr.

Yna fe ychwanegais y siwgr, ychydig ar y tro, gan wneud yn siwr bod y siwgr i gyd yn toddi cyn ychwanegu mwy. Mae’n bwysig sicrhau bod y siwgr i gyd wedi toddi yn llwyr, yna mae angen berwi’r jam ar dymheredd uchel. Mae angen gwneud hyn tan mae’r jam yn cyrraedd y pwynt setio.

Y ffordd gorau o sicrhau bod y jam wedi cyrraedd y pwynt setio, yw cadw soser yn y rhewgell, ac yna rhoi llond llwy o’r jam ar y soser oer, a’i roi yn ôl yn y rhewgell am ryw funud. os yw’r jam yn ffurfio croen wrth ei wthio efo’ch bys, yna mae’n barod. os ddim parhewch i ferwi tan fod hyn yn digwydd.

Nawr roedd y ryseitiau i gyd yn dwud bod y pwynt yma yn cyraedd ar ol rhyw 10 munud o ferwi, ond dim i fi, roeddwn i wrthi am lot hirach. Efallai bod rhywun yn gallu dweud pam wrthai. Ond mae’r jam wedi setio yn iawn rwan felly maen rhaid fy mod i wedi gwneud rhywbeth yn iawn.

Unwaith mae’r jam yn barod, mae angen ei oi mewn jariau sydd wedi ei steryleiddio. Y ffordd gorau o wneud hyn yw eu golchi a’u rhoi yn y popty ar dymheredd o 120C am ryw hanner awr. Mae angen gadael i’r jariau oeri ychydig, ond mae angen iddyn nhw fod yn gynnes pan fddwch yn tollti’r jam iddyn nhw, neu fe fydden nhw’n cracio.

Fel y gwelwch chi, roedd genai lwyth o jam, felly roedd on lwcus fy mod i’n un sy’n cadw jariau jam ar gyfer adegau fel hyn! Dwi’m yn meddwl y byddai angen prynnu jam am sbel rwan!

 

 

Blas ar Radio Cymru

7 Gor

Wel mae’r blog ma wedi cael ei plyg cyntaf ar ein gwasanaeth radio cenedlaethol.

Ddydd Mercher roeddwn i ar raglen Blas ar Radio Cymru yn son am y blog a fy obsesiwn bach i am gacennau. Os oeddechchi’n gweithio yn galed ar y pryd ac wedi ei fethu (bron iawn i fi ei fethu fy hun), peidiwch a phoeni mae’ rhaglen yn cael ei ail-ddarlledu ddydd Sul am 1315 ac mae o ar gael ar yr iplayer .

Rhodri Williams oedd yn holi, a gan ei fod o hefyd yn byw yn Llundain fe wnaethom ni gwrdd, bnawn dydd gwener diwethaf mewn caffi yn Soho. Wrth gwrs gan ein bod ni mewn caffi ac yn siarad am y blog, roedd rhaid cael paned o goffi a cwpwl o danish pastrise, felly dwi’n gobeithio nad ydych chi’n clywed fi’n slyrpian neu’n cnoi cil, trwy gydol y cyfweliad!

Nes i joi’r sgwrs efo Rhodri a dwi’n gobeithio eich bod chi wedi gwneud hefyd.

A croeso i unrhyw ddarllenwyr newydd sydd wedi dod ar draws y blog ar ol gwrando ar y rhaglen.

Cacen afal sbeislyd

17 Meh

Ar ôl sbel bach heb flogio, dwi methu stopio rwan. Mae yna gymaint o bethau dwi wedi’i gwneud yn yr wythnosau diwethaf ond dwi heb gael cyfle i flogio amdanyn nhw. Nawr mae hwn yn un gacen mae’n rhaid i fi ei rannu. Dwi’n meddwl fy mod i wedi ffeindio cacen sy’n curo’r lemon drizzle! Nawr mae fy nghariad yn anghytuno efo fi (mae o’n ffan enfawr o’r lemon drizzle), a dyw Vaughan Roderick heb drio hon eto, ond dyma fy hoff gacen i ar hyn o bryd. Mae o jysd mor mooorish, oedd rhaid i fi stopio fy hun rhag bwyta’r holl beth ar unwaith. O’n i’n ffeindio fy hun yn mynd nôl am ‘un sleis fach arall’ dro ar ôl tro.

Mae’r sbeisys yn y gacen yn rhoi blas hyfryd iddi hi, ac yn mynd yn dda fe’r afalau sy’n sicrhau bod y gacen yn moist. Wedyn mae’r maple syrup ar y diwedd yn rhoi crwst melys neis i’r gacen.

Dyma’r ail dro i fi drio’r rysait (wnes i ganfod yng nghylchgrawn Delicious fis ….) a doedd hon ddim cystal â’r cyntaf i fi ei gwneud. Yn bennaf gan fy mod wedi tynnu’r gacen allan ychydig yn rhy gynnar ac o ganlyniad fe wnaeth y canol suddo rhywfaint. Ond roedd hi dal yn blasu’n hyfryd ac fe wnes i a fy nghariad ei sglaffio hi i gyd. Yn anffodus wnes i’m tynnu lluniau o’r gacen gyntaf, felly maddeuwch i fi nad yw hon yn edrych cweit mor berffaith ag y dylai hi!

Cynhwysion

190g menyn heb halen

40g siwgr caster

2-3 afal bwyta, wedi eu pilio a’u torri fewn i ddarnau reit fawr

1 tsp cinnamon

1 tsp nytmeg

1 tsp sinsir

220g sigwr brown ysgafn

2 wy mawr

½ tsp vanilla extract

220g blawd codi

maple syrup

Dull

1. Cynheswch y popty i 160°C / 140°C fan

2. Rhowch 40g o’r menyn mewn padell ffrio gyda’r siwgr caster. Toddwch y menyn dros dymheredd isel, peidiwch â’i droi ond ysgwydwch y badell bob nawr ag yn y man.

3. Unwaith iddo ddechrau troi’n caramel brown ychwanegwch yr afalau, cinnamon, nytmeg a sinsir a’i goginio am 5 munud pellach.

4 Tynnwch oddi ar y gwres a’i roi i un ochr.

5. Irwch ‘springform cake tin’ (un o’r rheiny ble mae’r ochr yn dod yn rhydd o’r gwaelod) a rhowch ychydig o bapur greasproof ar y gwaelod.

6. Cymysgwch gweddill y menyn gyda’r siwgr brown gyda chwisg electrig am 5 munud, tan ei fod yn ysgafn.

7. Ychwanegwch y wyau ychydig ar y tro (ryw lwy fwrdd dwi’n tueddu i’w wneud), gan guro’n llwyr rhwng bob llwy, yna ychwanegwch y vanilla a chymysgu.

8. Hidlwch y blawd a phinsied o halen mewn i’r gymysgedd a’i blygu trwodd. Yna ychwanegwch yr afalau a’u cymysgu yn ofalus.

9. Rhowch y gymysgedd yn y tun a’i goginio am 50-60 munud, neu tan fod skewer yn dod allan yn lan o ganol y gacen. (Roedd fy rhai i angen ychydig yn fwy na 60 munud)

10. Unwaith yr ydych wedi tynnu’r gacen allan o’r popty, tywalltwch ychydig o’r maple syrup dros y top i gyd.

Afternoon Tea

16 Meh

Dwi wedi sôn o’r blaen fy mod i wrth fy modd efo afternoon tea, be well na phryd sy’n seiliedig ar baneidiau o de, lot o gacennau, a falla gwydraid bach o champagne?

Cyn dechrau rhaid fi ymddiheuro am ddefnyddio’r seaseneg, afternon tea drwy’r amser, ond dyw te prynhawn rhywsut ddim yn cyfleu’r un fath o beth i fi. Mae afternoon tea yn rhywbeth crand i’w gael mewn gwesty efo brechdanau bach a chacennau wedi eu gosod mewn tiers ar stand cacennau, tra bod te prynhawn yn atgoffa fi o rich tea a sgwash yn nhŷ Nain.

Beth bynnag fo’rr gair cywir, mae gen i ffrindiau yn dod lawr i aros ar y penwythnos a dwi wedi bwcio afternoon tea i ni yn Claridges. Roeddwn i ar dân eisiau mynd i’r Langham ond hyd yn oed rhyw ddau fis yn ôl roedd hi’n amhosib cael bwrdd, felly roedd rhaid setlo am Claridges. Nawr dwi’n dweud setlo, ond dyma’r lle gorau yn Llundain i gael afternoon tea ar hyn o bryd yn ôl y Tea Guild, gan eu bod nhw wedi ennill ‘The Tea Guild’s Top London Afternoon Tea 2011′

Ond dwi’n edrych ymlaen yn fawr, yn enwedig gan eu bod nhw’n gweini afternoon tea arbennig ar gyfer Wimbledon, gyda gwydraid o champagne rose, mefus a macarons. Iym!

Wrth gwrs fe fydd yna adolygiad ar y blog cyn gynted â phosib.

Mae yna nifer o westai eraill yn Llundain sydd ar fy rhestr afternoon tea, pob un ohonyn nhw wedi derbyn clod gan y Tea Guild.

Y Dorchester

Athenaeum - maen nhw’n gwneud te sy’n defnyddio mêl o Regents Park ar hyn o bryd, ond roedden nhw’n gwneud un gyda macarons laudree (hollol gutted fy mod i wedi methu hwnna gan fy mod i’n caru macarons.)
Landmark - sy’n gwneud afternoon tea siocled (be well?)

Sanderson – am eu mad hatters afternoon tea, sy’n seiliedig ar stori alice in wonderland ac yn edrych yn hollol boncyrs.

Hyatt Regency hotel - sy’n gwneud Churchilian afternoon tea, ac yn lle brechdanau ciwcymbyr da chi’n cael potted shrimp, mini shepherd’s pies neu pwdin efrog bach efo cig eidion wedi’i .

Ond ar dop y rhestr mae’r Langham – dwi eisoes wedi cael cinio yn y bwyty sy’n cael ei redeg gan Albert a Michel Roux Jr ac roedd o’n odidog. Nawr fuaswn i wrth fy modd yn mynd i un gwahanol bob penwythnos ond mae afternoon tea yn y llefydd yma yn costio £30-£50 y pen felly tydio ddim yn rhywbeth i’w wneud bob wythnos. Ar ben hynny  mae’n rhaid bwcio wythnosau os nad misoedd o flaen llaw i gael bwrdd ar y penwythnos. Ond os dwi’n bwcio rwan dwi’n siwr allai gael bwrdd yn y Langham ar gyfer fy mhenblwydd ym mis Hydref, os oes angen esgus am afternoon tea, mae hwna yn sicr yn un!

Paned a channwyll

25 Mai

Ymddiheuriadau ond does gan y blog yma ddim byd i wneud efo coginio. Ond mae fy obsesiwn efo te a chacennau yn tueddu i dreiddio fewn i elfennau eraill o fy mywyd hefyd.

Dwi di bod yn dysgu sut i wneud canhwyllau ac be well iw gnweud nhw ynddo na cwpanau te?

Yr wythnos diwethaf fe fues i ar gwrs yn y make lounge yn dysgu sut i wneud canhwyllau. Maen nhw’n cynnal gweithdai gwych yno – dyna ble fues i’n gwneud fy nghwrs addurno cupcakes – a dwi’m yn gallu stopio mynd nôl rwan.

Yn y cwrs canhwyllau fe ddysgom sut i wneud canhwyllau soya, a sut i gymysgu essential oils i wneud ein harogl arbennig ein hunain.

Mae’r arogl y creais i yn parhau ar y thema bwyd – cymysgedd o vanilla, pupur du a grawnffrwyth. Swnio yn od efallai ond mae o’n arogli yn hyfryd.

Dwi hefyd wedi bod yn dysgu sut i wneud lampshades. Mae mor anodd ffeindio rhai neis yn y siopu a mae nhw mor ddrud, felly o’n i’nm eddwl y buaswn i’n well yn dysgu gwneud rhai fy hun. Dwi’n licio’r un yma cmaint fel fy mod i eisiau gwneud mwy rwan, yn enwedig gan fod ganddyn nhw ddewis mawr o  ddeunyddiau hyfryd yn y make lounge. Ond dim ond dau olau sydd angen lampshade yn y fflat, felly efallai y bydd  rhaid i fi eu newid nhw’n wythnosol!

Ond rhybudd i unrhyw deulu neu ffrindiau sy’n darllen fyddwh chi gyd yn cael cannwyll a lampshade fel anrhegion penblwydd o hyn ymlaen!

Llyfrau coginio

15 Maw

Ges i bach o splurdge ar amazon y diwrnod o’r blaen, felly yn ogystal â phrynu nofel a llyfr gwleidyddol, nes i brynu dau lyfr coginio newydd. Nawr doeddwn i ddim angen yr un o’r ddau, mae genai lond silff yn barod a gyda channoedd o ryseitiau ar y we, efallai bod yna ddadl dros beidio â phrynu llyfrau o gwbl. Ond dwi’n caru llyfrau coginio ac wrth fy modd yn pori trwyddyn  nhw – ‘food porn’ dwi’n galw nhw! Yn aml dim ond ryw un neu ddau rysáit dwi’n ei wneud allan o’r rhan fwyaf o’r llyfrau dwi’n eu prynu, ond mae yna un neu ddau dwi’n ei ddefnyddio yn llawer mwy aml nag eraill. Felly dyma rai o fy hoff lyfrau.

Hummingbird bakery

Nawr dyma’r llyfr dwi’n ei ddefnyddio ar gyfer gwneud cupcakes ac mae o wedi gweithio yn ddi-ffael, tan wythnos diwethaf. Ond mae yn lawer mwy na cupcakes yma felly mae o’n dal yn ffefryn.

Green & Black’s Chocolate Recipes

Anrheg ges i  gan fy nghariad Nadolig yma oedd hwn,  a dwi eisoes wedi gwneud nifer o ryseitiau allan ohono. Maen nhw i gyd wedi bod yn hyfryd, wel mae ‘na siocled ymhob un!

Delia Smith’s Complete Cookery Collection

Hen lyfr Nain ydi hwn, ac fe gefais yn anrheg er mwyn gwneud cacennau nadolig i’r teulu (nain oedd yn arfer gwneud i ni gyd, cyn iddo fynd yn ormod o job iddi). Clasur o lyfr, sy’n wych ar gyfer clasuron.

Madur Jaffrey’s Indian Cookery

Llyfr gwreiddiol Madur Jaffrey o’r 80au, wedi’i ddwyn o adref. Y llyfr ar gyfer gwneud cyri sy’n well nag unrhyw beth o’ch takeaway lleol. Peidiwch â bod ofn y rhestr hir o gynhwysion mae’r ryseitiau yn ddigon syml.

Plenty gan Yotam Ottolenghi

Mae hwn yn un o’r llyfrau dwi newydd brynu, a dwi eisoes yn rhagweld ei fod yn mynd i fod yn ffefryn. Dwi’n caru caffis Ottolenghi, mae eu salads a chacennau yn anhygoel, os nag ychydig yn ddrud, felly dwi’n edrych ymlaen at geisio eu gwneud adref. Llyfr llysieuol ydi hwn, ond  dwi’m yn tueddu i fwyta cymaint â hynny o gig os gai fy ffordd fy hun, er mae’r cariad yn un sy’n mynnu cael cig efo pob pryd! Beth bynnag mae genai ffrindiau sy’n llysieuwyr yn dod draw am swper nos Sadwrn, felly dwi am drio gwneud rhywbeth o’r llyfr yma ar eu cyfer.

Gan fy mod i wedi symud i Lundain dros dro, doeddwn i ddim yn gallu dod a pob un llyfr efo fi, felly mae ‘na lot mwy nol yng Nghaerdydd, er dwi’m yn cofio be rwan chwaith!  Ac wrth gwrs mae yna lwyth o lyfrau eraill yn dal i fod ar fy amazon wish list i, yn bennaf Nigella Lawson – How to be a domestic Goddess (duw a wyr pam dwi ddim yn berchen y clasur yma), Leon gan Alegra McEvedy ac mae genai ddiddordeb gweld beth mae llyfr newydd Bryn Williams fel, gan fod y bwyd yn Odette’s yn ogoneddus.

Gadewch fi wybod os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer llyfrau i’w ychwanegu i’r llyfrgell!

O na!

11 Maw

Dwi di cael bach o disaster heddiw! Do’n i’m yn siŵr os oeddwn i’n mynd i blogio am hyn neu beidio, ond dwi’n meddwl bod o’n bwysig fy mod i’n rhannu fy methiannau yn ogystal â’r llwyddiannau, er mwyn dangos bod pethau’n gallu mynd o’i le i bawb.

Dwi’n mynd i aros efo ffrind a’i theulu’r penwythnos yma, felly’r bwriad oedd gwneud batch o cupcakes i fynd efo fi. Dwi wastad wedi defnyddio rysáit o lyfr yr hummingbird bakery, mae’r dull o wneud y cacennau yn eithaf gwahanol i unrhyw cupcakes eraill,  ond dwi yn ffeindio bod y rhain yn llawer ysgafnach nag unrhyw rysáit arall dwi wedi’i drio. Nawr dwi di gwneud dros gant o gacennau ar gyfer dwy briodas yn defnyddio’r rysáit yma, a heb lawer o broblem, felly dwi dal ddim yn siŵr pam bod pethau wedi mynd o’i le heddiw. Fe wnes i ddilyn y restio i’r gair, fel dwi’n gwneud bob tro, gan ddisgwyl batch hyfryd o cupcakes fel pop tro arall … Ond na! … Ar ôl 20 munud o goginio roedden nhw’n bell o fod yn hyfryd gan fod y canol wedi suddo.

 

Nawr dwi’m yn cael llawer o disasters coginio fel hyn, felly o’n i’n teimlo ychydig bach ar goll! Ond o be dwi’n ddeall y rheswm bod sponges fel arfer yn suddo ydi bod tymheredd y popty yn rhy uchel. Mae’r cupcakes yma  yn cael eu coginio ar dymheredd reit isel fel mae hi, ond dwi yn meddwl bod y popty fan hyn, yn nhŷ fy nghariad, dipyn yn boethach na’r popty dwi wedi arfer ei ddefnyddio yn fy nhŷ yng Nghaerdydd. Felly doedd na ddim byd i’w’ wneud ond trio eto, ac efo’r tymheredd ychydig yn is tro ma.  Roedden nhw’n llawer gwell na’r tro cyntaf ac yn ddigon da i roi i fy ffrind.

Ond am ryw reswm dwi dal ddim cant y cant yn hapus, a gan fod genai dipyn i’w gwneud ar gyfer priodas eleni, dwi’n meddwl ei bod hi’n bryd i fi ddechrau chwilio am rysáit arall. Mae fy nghariad eisoes wedi dweud ei fod o’n hapus i fod yn guinea pig. A dwi’n siwr o’ch diweddaru chi ar yr helfa am y cupcake perffaith!!

Modryb Elin Enog os gwelwch chi’n dda ga’i grempog?

8 Maw

… Cei, ond dim ond os wyt ti’n bwyta cymaint nes dy fod ti’n teimlo’n sâl!

 

 

Dwi’m yn un o’r bobl ma sydd mond yn bwyta crempog ar ddydd Mawrth Ynyd, ond mae o’n rhoi esgus i rywun fwyta llond plât fel swper, fel gwnes i heno!

Dwi’n ffan mawr o grempogau Americanaidd i frecwast ar benwythnos, fel arfer efo ffrwythau a maple syrup. Ond ar ddiwrnod crempog mae’n rhaid sticio efo’r clasur – crempogau mawr tenau efo dim byd mwy ffansi na menyn, siwgr a lemwn. Dwi’m hyd yn oed yn poeni os yw’r lemwn yn un go iawn neu beidio, gwneith lemwn o botel y tro!

 

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn