Archif | Ebrill, 2011

Hendricks High Tea

20 Ebr

Dwi di bod am ddau ‘afternoon tea’ yn ddiweddar, roedd un yn ofnadwy ac un yn anhygoel – dwi bron a dweud y gorau dwi wedi’i gael hyd yn hyn.

Afternoon tea ydi fy hoff bryd i, hynny yw os ydio’n cyfri fel pryd. Fe fuasai’n well gennai fynd allan am de a chacen a brechdanau bach nag am swper neu ginio crand.

Hyd yn hyn y te gorau i fi gael, o bell ffordd, oedd yn y Lanesborough – dewis anhygoel o de oedd yn cael ei weini mewn tebot arian go iawn gan sommelier te, brechdanau a chacennau hyfryd a gwasanaeth penigamp. Ac mae’r gwesty ei hun yn hyfryd hefyd, felly tan rŵan doeddwn i ddim wedi canfod afternoon tea arall oedd yn gallu ei guro.

Ond wedyn fe ddois i ar draws adolygiad o’r Hendricks High Tea yn Hush. Bwyty a bar cocktail oddi ar New Bond Street ydi Hush felly roedd y profiad ychydig yn wahanol i fynd am de mewn gwesty mawr crand, ond fe gefais fy siomi ar yr ochr orau.

Yn lle gweini champagne efo’r te mae Hush yn gweini cocktails gin Hendricks. Nawr os nag ydych chi wedi trio gin Hendricks, ble da chi di bod, mae o’n hyfryd, gin efo hint o giwcymbr, be well!

Roeddem ni’n eistedd mewn stafell fwyta fach, reit breifat, ar y llawr cyntaf ac roedd y te yn cael ei weini mewn llestri Hendricks arbennig. Dwi wrth fy modd efo nhw, a fyswn i’n caru cael set fy hun adref.

                                                                                  Roedd y bwyd yn hyfryd, roedd yna nifer o frechdanau (salmon, wy, ciwcymbr a chyw iâr ac afocado ar fara poilâne) a sgons cynnes efo jam mefus, rhosyn a gwsberis a blodau ysgaw. A’r ‘piece de resistance’ oedd y detholiad o macarons – 6 blas gwahanol o salted caramel i pistachio – llawer gwell na’r cacennau bach da chi fel arfer yn ei gael a’r maint perffaith ar ol yr holl fwyd arall.

Ond y peth gorau am y te oedd y cocktails. Roedd yna ddewis hir a gwahanol iawn, ac yn y diwedd fe es i am y Royal Lady a fy nghariad johny am y Hush Wolfsberry. Ges i’r cocktail anghywir i ddechrau, ac er nad oeddwn i wedi sylwi ond fe ddaeth y gweinydd a’r un cywir draw yn fuan iawn, felly ges i ddau gocktail am bris un!

Roedd y Royal Lady wedi ei wneud efo Hendricks, Grand Marnier, ciwcymbr wedi ei garameleiddio a cinnamon ‘caviar’. Roedd y cocktail yn hynod gryf ond lyfli ac roedd y cinnamon caviar yn ddiddorol, ond do’n i’m yn rhy siŵr o’r texture – fatha bwyta penbyliaid!

Roedd yr Hush Woolfsberry yr un mor potent ac wedi ei wneud efo Hendricks, petalau rhosod, mwyar Goji a liqueur Goji.

Ar ôl cael dau cocktail roeddwn i’n reit hapus yn gadael, ond fyddai’n sicr yn ôl yn fuan, ac am £24.75 yr un am y te a’r cocktails, mae’n fargen i gymharu â rhai o westai Llundain – fyddai’n talu £50 am de yn Claridges fis Mehefin!

A ble oedd y te ofnadwy? … Gwesty St Brides. Gwasanaeth ofnadwy, brechdanau sych, te o fagiau te a chacennau di-ddim. Hynod siomedig ac am bris tebyg i’r te yn Hush. Dwi’n gwybod ble fydd yn cael fy arian i eto!

Cupcakes

18 Ebr

Y penwythnos yma oedd y cyfle cyntaf dwi wedi’i gael i wneud cupcakes ers i fi fod ar y cwrs ffab yna ychydig wythnosau yn ôl. Ges i gwpwl o ryseitiau i fynd adref efo fi felly dyma gyfle i drio nhw allan. Nawr dwi wedi sôn o’r blaen am fy ymdrechion i ffeindio’r rysáit perffaith ar gyfer cupcakes vanilla, wel dwi’n meddwl fy mod i wedi ffeindio un. Mi oedd pob un yn berffaith!

Nawr y tric ydi i guro’r menyn a’r siwgr am oes. Nawr dwi wastad wedi eu curo am ychydig o funudau, ond na, mae angen eu curo am lot hirach na fysech chi byth yn dychmygu – felly mae cymysgwr trydan neu un llawrydd yn hanfodol (a dyma’r rheswm dwi’n desperate am kitchenaid!)

Hefyd cofiwch fod yn rhaid i’r cynhwysion i gyd fod ar dymheredd stafell cyn dechrau, hynny yw eich menyn, wyau a llaeth.

O ac fe ddywedodd y ddynes ar y cwrs mai’r menyn gorau i’w ddefnyddio o bell ffordd yw lurpak (heb halen wrth gwrs). Nawr tydio’m yn rhad ond odd o ar special offer yn Sainsbury’s ar y penwythnos felly nes i sdocio fyny.

Cynhwysion

190g blawd codi

160g blawd plaen

240g menyn heb halen

450g siwgr caster

4 wy mawr

240ml llaeth

1 tsp vanilla extract

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C neu 160°C ffan. A rhowch 24 cas cupcake (dwi’n defnyddio rhai muffin) yn eich cupcake tray.

2. Gan ddefnyddio cymysgwr trydan, cymysgwch y menyn am 3 munud. Mae 3 munud yn lot hirach nag ydych chi’n ei feddwl felly amserwch o!

3. Nawr ychwanegwch y siwgr ychydig ar y tro, gan gario mlaen i gymysgu. Yna cymysgwch am 4/5 munud arall. Dyma mae’r ryseitiau yn ei olygu pan maen nhw’n dweud ‘cream the butter and sugar until light and fluffy’!

4. Yna ychwanegwch yr wyau, un ar y tro, gan gymysgu yn llwyr rhwng pob un.

5. Nawr cymysgwch y ddau flawd a’i roi i un ochr, ac ychwanegwch y vanilla i’r llaeth.

6. Ychwanegwch 1/3 o’r llaeth a vanilla at y menyn a siwgr a’i gymysgu yn dda.

7. Yna hidlwch 1/3 o’r blawd a’i gymysgu, ond gofalwch i beidio â’i gymysgu gormod.

8. Gwnewch hyn ddwywaith eto tan fod poeth wedi’i gymysgu.

9. Nawr mae angen llenwi’r cesys tan eu bod nhw’n 2/3 llawn.

10. Rhowch y cacennau yn y popty a’u coginio am tua 20-25 munud. Dwi’n tueddu i droi nhw rhyw 5 munud cyn y diwedd neu mae un ochr yn tueddu i frownio cyn y llall.

11. Pan maen nhw’n barod fe fydden nhw di dechrau brownio ar y top ac fe fydd skewer yn dod allan yn lan os da chi’n eu procio.

12. gadewch iddyn nhw oeri am ryw ddau funud yn y tun, yna tynnwch nhw allan a’u rhoi ar rack i oeri yn llwyr.

Dyma’r rysáit ar gyfer y butter icing. Unwaith eto mae angen lot mwy o gymysgu – da chi’n gweld rwan pam dwi angen kitchenaid?

250g menyn heb halen

450g siwgr eisin

1 tsp vanilla extract

6 tsp llaeth

Rhowch y menyn, llaeth a vanilla mewn bowlen efo hanner y siwgr eisin a’i gymysgu, dechreuwch yn araf achos mae’r siwgr eisin yn gallu mynd i bobman! Yna ychwanegwch weddill y siwgr eisin a’i gymysgu am 4 munud. Dyma sut da chi’n cael butter icing ysgafn neis.

Ar y pwynt yma gallwch ddefnyddio paste i liwio’r eisin, neu gadewch o’n wyn fel nes i a defnyddio addurniadau lliw.

Cacen briodas: Cam 1

16 Ebr

I ddechrau, ymddiheuriadau am beidio â blogio ers oes, dwi’n gweithio yng Nghaerdydd dros gyfnod yr etholiad ac felly ddim yn cael cyfle i goginio. Ond dwi nôl yn Llundain am y penwythnos ac yn bwriadu gwneud lot o goginio heddiw, yn bennaf achos bod pawb yn y gwaith yng Nghaerdydd yn cwyno nad ydwyf wedi dod a chacen fewn i’r gwaith eto!

Ond cyn hynny dyma flog bach sydyn am y gacen briodas nes i ddechrau  ryw bythefnos yn ôl.

Fel dwi wedi sôn lawer gwaith dwi’n gwneud cacennau ar gyfer dwy briodas eleni, gyda’r cyntaf ym mis Mehefin. Felly gyda dim ond dau fis i fynd, mae hi’n amser gwneud y cacennau ffrwythau.

Rysáit Delia dwi’n ei ddefnyddio o’r llyfr Delia Smith’s Complete Cookery Collection. Hen lyfr Nain ydi hon, a dyma’r rysáit y gwnaeth hi ei ddefnyddio ar gyfer cacen briodas fy mam a fy modryb, yn ogystal â chacennau Nadolig. Ychydig flynyddoedd yn ôl fe roddodd Nain y llyfr yma i mi, yn ogystal â llond bag o duniau sgwâr a crwn o bob maint, er mwyn i fi gael gwneud cacennau Nadolig i’r teulu.

Mae’r rysáit yn reit hir felly ymddiheuriadau am beidio ei bostio fan hyn, ond mae’n rhaid bod y rysáit yma mewn un o lyfrau mwy diweddar Delia, ond cerwch i gegin eich mam neu’ch nain a da chi’n siŵr o ffeindio copi o’r llyfr gwreiddiol.

Un rhybudd os ydych chi’n mynd i wneud cacen fel hon, mae angen diwrnod cyfan i’w gwneud. Mae’r broses yn reit syml, ond mae o’n cymryd lot o amser i baratoi ac wedyn mae angen tua 4-5 awr i’w goginio!

Nawr bod y rhain wedi’i coginio, fe fydd angen eu bwydo efo brandi am y ddau fis nesaf, ac fe fyddai’n eu haddurno, ryw wythnos cyn y briodas mae’n siŵr.

Cwrs cupcakes

2 Ebr

Da chi byth rhy hen i ddysgu felly gyda phriodas arall ar y gorwel, fe benderfynais ei bod hi’n hen bryd i mi fynd ar ryw fath o gwrs addurno cacennau, yn hytrach na dim ond wingio hi fel dwi wedi’i wneud hyd yn hyn.

Nawr dwi’n lwcus iawn i gael lle anhygoel o’r enw The Make Lounge nid nepell i ffwrdd o ble dwi’n byw, yn Islington. Ar ôl canfod y lle, roedd hi bron yn amhosib penderfynu pa gwrs i’w wneud gyntaf, gan eu bod nhw’n gwneud popeth o addurno cacennau i wnïo clustogau. Wel bron yn amhosib, yn amlwg roedd rhaid fi ddechrau efo’r cwrs addurno cupcakes. Mae addurn da yn gallu newid cupcake o rywbeth neis fysa unrhyw un yn gallu ei wneud, i rywbeth proffesiynol iawn. A dwi wedi dysgu heddiw nad ydi’r cam yna yn un anodd o gwbl, da chi jysd angen bach o ymarfer a’r teclynnau iawn.

Dynes o’r enw Louise Hill oedd yn rhedeg y cwrs, ac roeddwn i’n ymwybodol o’i gwaith hi cyn heddiw, felly roedd gen i ddisgwyliadau uchel am y cwrs. Mae gan Louise gwmni cacennau ei hun Love to Cake, ac mae hi’n gwneud cacennau anhygoel sy’n edrych fel cerfluniau (dwisio yr un Louboutin!) Ac fel nes i ddysgu heddiw, gweithio o’i chegin adref mae hi, a does ganddi ddim cefndir coginio o gwbl, special effects ar gyfer rhaglenni fel Casualty yr oedd hi’n arfer ei wneud.

Roedd yna 10 ohonom yn y dosbarth ac ar ein bwrdd roedd ‘na dwr o gacennau fanila a siocled a digon o liwiau a glitters i gadw pawb yn hapus am y ddwy awr a hanner nesaf.

Felly i ddechrau fe ddysgom ni sut i eisio cacen heb fag peipio, felly steil mwy llawrydd fel da chi’n ei weld ar gacennau’r hummingbird bakery. Mae’n anodd disgrifio sut i wneud hyn oll, heb ddangos, ond y tric ydi i roi lot mwy o eising na fysech chi’n ei ddisgwyl ar y gacen!

Wedyn fe ddysgom ni sut i wneud rhosyn marsipan. Dwi wastad wedi bod eisiau dysgu sut i wneud blodau fel hyn, dwi wedi darllen cymaint eu bod nhw’n ddigon hawdd, ond heb rywun i ddangos i fi, doedd genai ddim yr hyder i drio. Wel maen nhw’n hawdd, unwaith da chi’n gwybod beth i’w wneud! Yn syml, lapio lot o betalau (sef darnau o marsipan wedi sgwashio yn fflat) o gwmpas cone o marsipan da chi, ac mae’n anhygoel sut mae o’n ffurfio rhosyn perffaith.

Yna fe gawsom wers ar sut i beipio yn broffesiynol. Dwi wedi bod yn peipio’r eisin ar fy cupcakes ers peth amser ond dim ond dysgu fy hun wnes i. Yr hyn ddysgais i heddiw oedd sut i wneud eisin fel ei fod yn edrych fel rhosyn. Felly be da chi angen ydi nozzle fel yr un isod a dechrau peipio o’r canol yn hytrach nag o’r tu allan fel dwi wastad wedi tueddu ei wneud. Hefyd peidiwch â pheipio yn rhy agos at y gacen achos wedyn fe fyddwch chi’n gwasgu’r eisin.

Ar ôl eisio ein cacennau fe ddefnyddiom ni cutters gwahanol i greu siapiau marsipan, er mwyn addurno’r cacennau. Yn amlwg roedd rhaid rhoi glitter ar bopeth hefyd!

Fe gawsom ni addurno 7 cacen i gyd, ond yn anffodus dim ond lle i 6 oedd yn y bocs gawsom ni felly roedd rhaid bwyta un cyn mynd adref! A wow roedd o’n lyfli, er fy mod i’n teimlo bach yn sâl yn barod ar ôl bwyta cymaint o buttercream! Fe gawsom ni gyd gopi o’r rysáit mae Louise yn ei ddefnyddio ar gyfer ei chacennau, felly dwi methu aros i drio fo fy hun adref, ac wrth gwrs ei rannu efo chi.

Mae gan y make lounge siop ar yr un stryd a’r gweithdai, felly roedd y temtasiwn yn ormod ar ôl cael fy ysbrydoli cymaint. Y broblem yw, fy mod i eisoes wedi prynu llond bocs o geriach addurno o’r we yn gynharach yn yr wythnos!! Ond roedd o’n brofiad gwych ac yn lot fawr o hwyl, dwi methu aros i fynd nol i wneud cwrs arall rŵan.