Archif | Mai, 2011

Paned a channwyll

25 Mai

Ymddiheuriadau ond does gan y blog yma ddim byd i wneud efo coginio. Ond mae fy obsesiwn efo te a chacennau yn tueddu i dreiddio fewn i elfennau eraill o fy mywyd hefyd.

Dwi di bod yn dysgu sut i wneud canhwyllau ac be well iw gnweud nhw ynddo na cwpanau te?

Yr wythnos diwethaf fe fues i ar gwrs yn y make lounge yn dysgu sut i wneud canhwyllau. Maen nhw’n cynnal gweithdai gwych yno – dyna ble fues i’n gwneud fy nghwrs addurno cupcakes – a dwi’m yn gallu stopio mynd nôl rwan.

Yn y cwrs canhwyllau fe ddysgom sut i wneud canhwyllau soya, a sut i gymysgu essential oils i wneud ein harogl arbennig ein hunain.

Mae’r arogl y creais i yn parhau ar y thema bwyd – cymysgedd o vanilla, pupur du a grawnffrwyth. Swnio yn od efallai ond mae o’n arogli yn hyfryd.

Dwi hefyd wedi bod yn dysgu sut i wneud lampshades. Mae mor anodd ffeindio rhai neis yn y siopu a mae nhw mor ddrud, felly o’n i’nm eddwl y buaswn i’n well yn dysgu gwneud rhai fy hun. Dwi’n licio’r un yma cmaint fel fy mod i eisiau gwneud mwy rwan, yn enwedig gan fod ganddyn nhw ddewis mawr o  ddeunyddiau hyfryd yn y make lounge. Ond dim ond dau olau sydd angen lampshade yn y fflat, felly efallai y bydd  rhaid i fi eu newid nhw’n wythnosol!

Ond rhybudd i unrhyw deulu neu ffrindiau sy’n darllen fyddwh chi gyd yn cael cannwyll a lampshade fel anrhegion penblwydd o hyn ymlaen!

Coginio Eidalaidd

23 Mai

Ymddiheuriadau i ddechrau am beidio a blogio ers spel, mae gwaith wedi bod yn anhygoel o brysur a prin dwi wedi bod adref. Felly dwi heb gael llawer o gyfle i goginio a phobi yn ddiweddar chwaith.

Ond y penwythnos diwethaf fe wnaeth fy nghariad a finnau ddianc i’r wlad am y penwythnos. Fe wnes i fwcio’r gwesty trwy wefan Mr & Mrs Smith pan oedden nhw’n cynnig dwy noson am bris un. Roedd y lluniau a’r adolygiadau o Eckington Manor yn edrych yn addawol iawn, a ges i ddim fy siomi ar ôl cyrraedd.

Roedd y gwesty ei hun yn hyfryd – tŷ fferm hanesyddol wedi’i ei adnewyddu yn chwaethus iawn, gyda chymysgedd eclectig iawn o gelfi hen a newydd, a’r chandelier gorau dwi rioed wedi’i weld!

Ond y peth gorau am y lle oedd bod yna ysgol goginio reit ar draws y buarth. Nawr roedd y wefan yn dweud bod y cwrs coginio Eidalaidd yn llawn pan nes i fwcio. Ond ar ôl cyrraedd fe ofynais eto, ac yn lwcus i fi roedden nhw’n fodlon gwasgu un arall ar y cwrs.

Cwrs hanner diwrnod oedd hwn rhwng 10 o’r gloch a 2, oedd yn berffaith mewn gwirionedd gan mai holl fwriad y penwythnos oedd treulio bach o amser gyda fy nghariad!

Dyma’r cwrs coginio cyntaf i fi ei wneud, ond mae’n rhaid dweud bod y cyfleusterau yn Eckington Manor o’r safon uchaf. Mae ganddyn nhw gogydd sy’n gweithio llawn amser yn yr ysgol ond roedd y cwrs yma cael ei ddysgu gan Felice Tocchini chef Eidalaidd lleol.

Maen nhw’n newid y fwydlen ar gyfer y gwersi yn ddibynnol ar beth sy’n dymhorol ar y pryd. Felly fe reoddem ni’n ddysgu sut i wneud foccacia, risotto asparagus, rhyw fath o gaserol cyw iâr Eidalaidd a panacotta.

Roedd Felice yn dda iawn ar esbonio beth oedd angen ei wneud ac yn rhoi digon o tips a chefnogaeth pan oedd hi’n amser i ni goginio ein hunain. Doedd yna ddim byd hynod o anodd yn yr hyn yr oeddem ni’n ei wneud, ond roedd o’n lot o hwyl a nes i bigo fyny lot o tips ar y ffordd e.e rhoi melynwy a sudd lemon yn saws y caserol ar y diwedd, er mwyn ei wneud yn fwy cyfoethog – iym!

Ac yn ogystal â dysgu sut i goginio’r prydau, fe gafom ni gyd wersi ar sut i ddefnyddio cyllyll yn iawn a thorri llysiau yn fân. A gan fod pawb wedi gofyn yn glên fe gawsom wers ychwanegol ar sut i wneud pasta, er nad oedd hynny i fod yn rhan o’r cwrs.

Ar ôl yr holl waith caled, roedd hi’n bryd eistedd lawr gyda glasied o win i flasu ein campweithiau. A hyd yn oed os ydw i’n dweud fy hun, roedd y bwyd yn hyfryd! Dwi’n edrych mlaen rwan i drio’r ryseitiau adref fy hun, felly os da chi’n dod am swper yn fy nhŷ i rwan, da chi’n gwybod be fyddwch chi’n ei gael!

Fe wnes i fwynhau’r profiad yn fawr iawn, ac fe fuaswn i’n argymell Eckington manor i unrhyw un, hyd yn oed os nag ydych chi’n mynd i’r ysgol goginio. Y broblem nawr yw fy mod i eisiau gwneud mwy o gyrsiau. Dwi wrth fy modd yn dysgu pethau newydd a dwi eisoes wedi cytuno i fynd ar gwrs pobi bara 3 diwrnod gyda fy mrawd yn hwyrach yn y flwyddyn!