Archif | Hydref, 2011

Pobi efo plantos

29 Hyd

Dwi wedi treulio’r dydd yn helpu i edrych ar ôl dau o blant bach. Roedd hi’n ddiwrnod oer a gwlyb, felly pa ffordd well i’w diddori nhw na trwy wneud ychydig bach o goginio. Roeddwn i’n caru coginio fel plentyn, gwneud llanast mawr ond yn wyrthiol creu rhywbeth blasus yn y diwedd.

Roedd Nanw yn fy helpu i heddiw ac fe benderfynom ni wneud myffins siocled a fanila a chacen sawrus gyda ham a chaws.

Er mwyn gwneud y myffins siocled a fanila, fe wnaethom ni gymysgedd cacen fanila arferol, ei rannu mewn i ddwy fowlen ac ychwanegu powdr coco a hanner llwy de o finegr i un bowlen. Yna rhoi llond llwy yr un o’r ddau gymysgedd yn eich cas myffins, a’i orffen trwy roi lympiau o siocled ar y top.

Da chi byth yn mynd yn rhy hen i lyfu’r llwy, dwi dal yn gwneud!

Efallai bod cacen sawrus yn swnio ychydig yn od, ond mae o’n neis iawn, addo!

A’r peth gorau am y rysait hon yw y gallwch chi ei newid os ydych chi eisiau, a defnyddio unrhyw gig, llysiau neu gaws sy’n digwydd bod yn yr oergell.

Mae’r rysait gwreiddiol gan Hugh Fernley Whittingstall, roedd o yn y Guardian fisoedd yn ôl, a dwi wedi ei wneud o’r blaen gyda feta, pupur a courgette, ond am ryw reswm nes i’m blogio amdano.

Ham, caws ac olewydd sydd yn rysait Hugh, ond gan fy mod i’n coginio gyda phlant, fe adewais yr olewydd allan. Ond pe bawn i’n ei wneud ar gyfer oedolion fe fuaswn i’n cadw’r olewydd ac yn ychwanegu llysiau fel pupur neu nionod hefyd.

Dyma’r rysait.

Cynhwysion

150ml olew olewydd

250g blawd plaen

2 llwy de o bowdr codi

½ llwy de paprika

1 llwy de o thyme (neu unrhyw berlysiau sy’n cymryd eich bryd)

100g parmesan (er caws cheddar ddefnyddiais i y tro hwn, a dwi wedi defnyddio feta yn y gorffennol hefyd, sy’n hyfryd.)

180g ham

130g olewydd (neu llysiau eraill fel nionod, pupur, courgettes)

150ml llaeth

4 wy

Dull

1. Cynheswch y popty i 200C/180C fan/ mar gas 6 ac irwch dun bara neu dun cacen (neu mae’n bosib defnyddio’r rysait i wneud myffins hefyd)

2. Hidlwch y blawd, powdr codi a paprika mewn i fowlen.

3. Cymysgwch yr ham, caws, olewydd a’r halen a phupur gyda’r blawd.

4. Mewn jwg cymysgwch yr olew, llaeth ac wyau, a’i gymysgu i mewn i’r cynhwysion sych.

5. Trosglwyddwch i’ch tun a phobwch am 45-50 munud (fe fydd myffins yn cymryd tipyn yn llai, tua 15 munud.)

Kitchenaid … o’r diwedd!

22 Hyd

Blog bach sydyn i rannu pa mor ecseited ydw i fy mod i, o’r diwedd, yn berchen ar kitchenaid. Dwi di bod eisiau un o’r peiriannau cymysgu yma ers blynyddoedd. Ond tydyn nhw ddim yn rhad, felly mae’n eithaf anodd cyfiawnhau prynu un, pan mae yna bethau pwysicach i wario arian arno, fel biliau a bwyd!

Pan briododd fy chwaer ychydig o flynyddoedd yn ôl, fe wnaeth fy mrawd a minnau, brynu kitchenaid iddi hi. A dwi wastad wedi dweud mai’r peth cyntaf ar fy rhestr priodas i fuasai kitchenaid. Ond pwy a ŵyr pa mor hir fydd raid i fi aros cyn i’r cariad i gytuno i fy mhriodi! A gan fy mod i’n pobi mwy nag erioed rwan, roeddwn i’n gwybod y buaswn i’n gwneud defnydd mawr ohono.

Er hynny, maen nhw’n £400 yn newydd, a doeddwn i ddim yn gallu cyfiawnhau gwario cymaint â hynny o arian ar gymysgwr!


Felly fe ddechreuais i chwilio am un ail law ar ebay. Maen nhw’n para am oes, felly roeddwn i’n gwybod y byddai un ail law yn werth ei gael, ond am y rheswm yna hefyd , maen nhw’n dal eu pris yn reit dda.

Fe gymerodd o dipyn o amser i fi ffeindio bargen go iawn. Ond wythnos diwethaf fe enillais ocsiwn o’r diwedd, a heddiw fe wnes i bigo’r kitchenaid i fyny. Dwi mor hapus!

Felly gesiwch be dwi wedi bod yn gwneud drwy’r dydd?

Dwi wedi gwneud defnydd da ohono yn barod ac wedi gwneud dwy gacen a dwy dorth o fara.

Bara Brith Nain

6 Hyd

Er bod bara brith yn o fy ffefrynnau, dwi heb wneud torth ers blynyddoedd. Dwi’n tueddu i wneud ryseitiau newydd o’r holl lyfrau dwi’n eu prynu ac yn anghofio am yr hen ffefrynnau. Ond pan ges i gais am gacen gan griw o’r gwaith (sy’n cynnwys Saeson, Albanwyr, Cymry a rhywun o Awstralia) y peth cyntaf ddaeth i fy meddwl oedd bara brith. Doedd nfer ohonyn nhw erioed wedi trio bara brith o’r blaen felly roedd ‘na bwysau arnaf i, i sicrhau bod ein cacen genedlaethol yn plesio.

Doeddwn i methu ffeindio’r rysait adref, sy’n dangos pa mor hir yn ôl wnes i fara brith diwethaf! Ond hen rysait Nain oedd hi felly dim ond un galwad ffôn oedd ei angen ac roedd genai gopi eto.

Dwi’n cofio Nain yn nodi ei ryseitiau mewn llyfr bach glas, gyda’r tudalennau yn cwympo allan ohono o’r holl ddefnydd. Ond roeddwn i wedi anghofio yn llwyr amdano tan i fi ffonio Nain yr wythnos diwethaf i holi am y rysait. Dyw Nain ddim yn pobi bellach felly’r tro nesaf dwi’n mynd adref i’r gogledd mae hi wedi dweud y gai fynd a’r llyfr efo fi. Dwi’n edrych ymlaen at weld pa fath o ryseitiau sydd ynddo ac efallai rhannu un neu ddau yma!

Ond cyn hynny dyma rysait Nain ar gyfer bara brith, sy’n cael ei wneud trwy socian y ffrwythau mewn te. Cacen efo te ynddi – perffaith!

 

Cynhwysion

8oz ffrwythau cymysg

6 fl oz te oer

8oz blawd codi

pinsed o halen

4oz siwgr brown

1 wy wedi’i guro

 

Dull

1. Gwnewch de cryf a’i adael i oeri (dwi’n gaadel iddo stiwio efo’rbagiau te dal ynddo)

2. Mwydwch y ffrwythau yn y te dros nos

3. Y diwrnod wedyn, cymysgwch yr wy i mewn i’r ffrwythau

4. Ychwanegwch y siwgr

5. Gogor y blawd a’r halen a’i gymysgu i gyd.

6. Irwch dun bara 2lbs a ‘i  bobi am awr ar 150°C

Bwytewch efo haenen dew o fenyn!

Cacen oren a passion fruit

1 Hyd

Dwi di bod yn slacio efo’r blogio ma yn ddiwedar, ond dyw hynny ddim yn golygu nad ydwyf wedi bod yn pobi. A dweud y gwir dwi wedi bod yn trio pob math o bethau newydd, gan gynnwys bara, felly mae yna ddigon i ddod dros yr wythnosau nesaf.

Ychydig o wythnosau yn ôl fe brynais lyfr newydd Edd Kimber, The Boy Who Bakes. Cyn i mi drio unrhyw un o’r ryseitiau roeddwn i’n gwybod ei fod yn mynd i fod yn un o fy ffefrynau. Mae yna gymaint o ryseitiau gwahanol a blasus yr olwg, dwi’n gallu gweld fy hun yn trio pob un. Mae hyn yn anarferol iawn i mi, dwi fel arfer yn gwneud ryw ddau neu dri rysait allan o lyfr cyn colli diddordeb a symud ymlaen at y nesaf.

Y gacen caramel a sinamon wnaeth dynnu fy sylw yn gyntaf, ond mae honno yn gacen gyda tair haen ac ar gyfer digwyddiad arbennig, neu lot fawr o bobl llwglyd. Felly yn anffodus fe fydd yn rhaid iddo aros tan rywbryd arall.

Roeddwn i’n chwilio’n benodol am gacen y buaswn i’n gallu ei gludo yn hawdd i’r gwaith, gan fy mod i unwaith eto wedi addo gwneud cacen i fy nghydweithwyr. A’r gacen oedd yn ffitio’r brîff yn berffaith oedd y gacen oren a passion fruit. Mae cacen lemon drizzle wedi dod yn dipyn o ‘signature cake’ i fi erbyn hyn, ac mae’r gacen yma yn debyg iawn, ond yn cyfnewid oren am y lemwn a gyda’r ychwanegiad hyfryd o eisin passion fruit ar ei ben. Cyfuniad perffaith!