Archif | Tachwedd, 2011

Cupcakes lemon a cupcakes hufen ia

25 Tach

Dwi wedi bod yn arbrofi gyda cupcakes yn ddiweddar, mewn ymdrech i wneud rhywbeth ychydig bach yn fwy diddorol na chacen fanila gydag eisin fanila. Felly dwi wedi creu dau newydd –  cupcakes lemon a cupcakes hufen ia, gyda sypreis bach ynghanol y ddau.

Fe ddefnyddiais y rysait ar gyfer cupcakes fanila fel sail i’r ddwy gacen, ond ar gyfer y gacen lemon fe wnes i gyfnewid y fanila am ychydig o groen lemon wedi’i gratio.

Er mwyn ychwanegu ychydig mwy o flas i’r cacennau fe dorrais dwll ymhob un o’r cacennau, ar ôl eu coginio,  a llenwi’r rhai lemon gyda lemon curd a’r rhai fanila gyda jam mafon. Sypreis bach neis pan da chi’n brathu mewn iddyn nhw! Mae modd gwneud hyn efo cyllell, ond fe ddefnyddiais i declyn i dynnu canol afal – oedd yn torri twll bach perffaith yng nghanol y cacennau.

Fe ddefnyddiais i eisin menyn fanila arferol ar gyfer y cacennau hufen ia. Ond ar gyfer y cacennau lemon,  fe wnes i eisin menyn heb y fanila ond gan ychwanegu ychydig o sudd lemon ac i orffen fe wnes i gratio ychydig bach mwy o groen lemon ar eu pen (da chi’n meddwl bod yna ddigon lemon yn y cacennau yma?).

Roeddwn i eisiau gwneud i’r cupcakes hufen ia edrych fel hufen ia 99 traddodiadol. Felly fe roddais eisin menyn fanila ar dop y gacen a thywallt ychydig o saws mafon ar ei ben, ac wrth gwrs mae angen flake ar ben pob un hufen ia gwerth chweil!

Bisgedi Sinsir

22 Tach

Dwi ddim yn adnabod neb llawer sy’n prynnu ginger nuts y dyddiau yma, efallai gan bod nhw’n cystadlu efo llond shilffoedd o fisged llawer mwy ffansi. Ond pan ddes i a llond bocs o rai cartref i’r gwaith y diwrnod o’r blaen fe gafon nhw eu sglaffio yn syth. Mae’n nhw’n ofandwy o hawdd i’w gwneud, ac er nad ydyn nhw’r peth delia y gallwch chi eu coginio, mae nhw’n blasu yn hyfryd. A gan eu bod nhw’n reit grynshlyd, mae’n nhw’n berffaith ar gyfer dyncio yn eich te.

Dwi wedi gwneud rhain ychydig bach yn fwy ffansi yn y gorffenol hefyd trwy ychwanegu darnau o sinsir, y math da chi’n ei gael mewn jariau o syrup, hyfryd!

Cynhwysion

110g blawd codi

1 llwy de o bicarbonate of soda

1½ llwy de o sinsir

50g menyn (tymheredd stafell)

20g siwgr granulated

20g siwgr bronw meddal

2 lwy fwrdd o syrup

Dull

1. Hidlwch y blawd, bicarbonate of soda a sinir mewn i fowlen.

2. Rhwbiwch y menyn i mewn i’r blawd gyda blaenau eich bysedd, nes ei fod yn edrych fel briwsion bara.

3. Ychwanegwch y siwgr a’i gymysgu.

4. Yna ychwanegwch y syrup a’i gymysgu gyda llwy bren cyn defnyddio eich dwylo i’w wasgu at ei gilydd nes ei fod yn edrych fel toes.

5. Rholiwch y toes mewn i beli tua maint cneuen yn ei gragen. Dylech bod chi’n gallu gwneud 16.

6. Gosodwch y peli ar hambwrdd pobi wedi’i leinio gyda papur gwrthsaim, gan wneud yn siwr bod gennych chi ddigon o le rhnwg pob un gan y bydden nhw’n gwasgaru rhywafaint. Yna gwasgwch pob un lawr ychydig gyda cefn fforc.

7. Pobwch yn y popty at 180C/160C fan am 15-20 munud, nes eu bod nhw’n edrych yn euraidd rownd yr ochrau.

8. Gadewch i oeri ar yr hambwrdd pobi am ychydig funudau, cyn trwosglwyddo i rac weier i oeri yn llwyr.

20111119-170045.jpg

20111119-170230.jpg

20111119-170356.jpg

20111119-170518.jpg

Fy nhorth cyntaf

17 Tach

Mae gennyf gyfaddefiad i’w wneud. Dwi wedi bod yn prynu mwy o lyfrau coginio.

Wir i chi, mae o fel rhyw fath o addiction. Dwi’n ddigon hapus yn darllen trwyddyn nhw fel nofelau, mae gennyf hyd yn oed bentwr wrth fy ngwely ar hyn o bryd! Ond y prif reswm dwi’n eu prynu yw er mwyn dysgu pethau newydd a thrio pethau gwahanol.

Y ddau diweddaraf dwi wedi’i prynu yw llyfr newydd Hugh Fearnley Whittinsgtall, Veg Everyday a llyfr Dan Lepard, Short & Sweet – The Best of Home Baking. Hefyd ar fy mhenblwydd fe gefais lyfr ar wneud bara gan fy mrawd, llyfr Richard Bertinet, Crust.

Dim ond llyfr Dan Lepard dwi wedi’i ddefnyddio hyd yn hyn, mae o’n llyfr gwych gyda phenodau gwahanol ar gacennau, bisgedi, pastry, pwdinau a bara. A’r peth dwi’n licio fwyaf am y llyfr yw bod yna gyflwyniad hir a thudalennau o tips a thechnegau ar ddechrau pob pennod – felly llawer mwy na dim ond rysetiau a lluniau neis.

Nawr mae pawb yn gwybod mai cacennau a phethau melys sy’n mynd a fy mryd i ac mae’r llyfr yn llawn ohonyn nhw. Ond am ryw reswm y peth cyntaf yr oeddwn i eisiau ei wneud allan o’r llyfr yma oedd bara. Heblaw am foccacia dwi wedi bod yn eithaf petrusgar o wneud bara, ond roedd cyflwyniad Dan Lepard yn ddigon cynhwysfawr i fy ysgogi i drio.

Y rysait bara cyntaf yn y llyfr yw bara gwyn hawdd. A da chi’n gwybod be, mae o!

Dyma’r Rysait

Cynhwysion

400g blawd cryf gwyn

1 llwy de o furum sych (y math da chi’n ei gael mewn pecynnau unigol)

1 llwy de o halen mân

300ml o ddwr cynnes

olew ar gyfer tylino

Dull

1. Cymysgwch y blawd, burum, halen a dŵr mewn bowlen.

2. Gorchuddiwch efo cadach neu liain sychu llestri, a’i adael am ddeng munud

3. Yna tylinwch y gymysgedd am ryw funud, gan blygu ac ymestyn y toes cyn ei roi yn ôl yn y fowlen a’i adael am ddeng munud arall. Mae’n bosib gwneud hyn gyda chymysgwr trydan gyda bachyn tylino, neu gyda llaw. Os ydych yn ei wneud â llaw rhowch olew nid blawd ar eich bwrdd. Fe fydd y gymysgedd yn reit wlyb i ddechrau, ond wrth i chi ddyfalbarhau fe fydd yn gwella.

4. Mae angen gwneud y cam yma ddwywaith eto, gan adael i’r toes orffwys am ddeng munud bob tro. (Dyma ble mae Dan Lepard yn wahanol i nifer o bobwyr eraill, yn lle tylino am ddeng munud)

5. Siapiwch y toes mewn i belen gron, a’i osod ar hambwrdd pobi sydd wedi’i daenu â blawd.

6. Gorchuddiwch gyda lliain sychu llestri unwaith eto, a’i adael am ryw 45 munud, neu nes bod y toes wedi cynyddu o 50%.

7. Torrwch slaes yn nhop y toes (bydd angen cyllell finiog i wneud hyn!) a’i bobi ar 220C/200C fan am 35-40 munud, nes ei fod yn euraidd frown.

Ers dechrau darllen am sut mae gwneud bara dwi wedi sylwi bod yna yna gymaint o ryseitiau gwahanol a thechnegau gwahanol o drin y toes, mae o’n ddigon i ddrysu unrhyw un. Mae’r ffordd mae Dan Lepard a Richard Bertinet yn gwneud a thrin eu bara yn hollol wahanol. Felly am y tro dwi am geisio perffeithio rhai o ryseitiau Dan Lepard, gawn ni weld sut fyddai’n dod ymlaen.

Cacen Nadolig

13 Tach

Dwi byth yn un o’r bobl yna sy’n gadael eu siopa Nadolig tan y funud olaf. A dweud y gwir dwi’n dechrau panicio os nag ydwyf wedi gorffen fy siopa Nadolig erbyn dechrau fis Rhagfyr. A gyda mwy na mis i fynd cyn y Nadolig dim ond un neu ddau o anrhegion sydd ar ôl i’w prynu. Ond mae’n rhaid cyfaddef, dwi’n tiemlo fy mod i ychydig ar ei hôl hi gyda fy nghoginio Nadolig.

Dwi fel arfer yn gwneud fy nghacen Nadolig diwedd mis Hydref . Ond gan fy mod i’n byw rhwng Caerdydd a Llundain ar hyn o bryd, mae hi wedi bod yn anodd canfod digon o amser i wneud fy nghacennau. Dwi’n gwneud o leiaf 3 bob blwyddyn a gan eu bod nhw’n cymryd rhyw 4½ i 5 awr i’w coginio mae angen neilltuo diwrnod cyfan i’w gwneud nhw. Os ydio’n bosib dylech chi wneud y gacen yma ryw 8 wythnos o flaen llaw. Dwi’n gwybod bod meddwl am ddolig fis Hydref yn anghywir, ond fe fydd y gacen yn blasu yn well gydag amser.

Dwi’n defnyddio’r un rysait ar gyfer fy nghacennau Nadolig a chacennau priodas – sef rysait Delia. Dyna’r rysait oedd nain a fy mam yn arfer ei ddefnyddio ac mae’n gweithio yn ddi-ffael bob tro. Ond mae’n rhaid cyfaddef fy mod i wedi meiddio newid rhywfaint ar rysait. Cyrens yw’r prif ffrwyth yn y rysait gwreiddiol, ond dwi ddim yn or-hoff ohonyn nhw felly dwi’n rhoi mwy o syltanas a rhesin yn lle, ac yn ychwanegu llugaeron (cranberries) wedi eu sychu a cheirios sur wedi eu sychu hefyd, sy’n ychwanegu blas gwahanol ac ychydig mwy o liw i’r gacen.

Mae’r rysait yma yn gwneud cacen gron 8 modfedd neu un sgwâr 7 modfedd.

Dyw hi dal ddim yn rhy hwyr i wneud un eich hunain, felly rhowch dro arni.

Cynhwysion

450g syltanas
200g rhesin
75g llugaeron (cranberries) wedi’i sychu
75g ceirios sur wedi’i sychu
50g ceirios glacé wedi eu torri
50g pîl cymysg
3 llwy fwrdd o brandi
225g blawd plaen
½ llwy de o halen
¼ llwy de o nytmeg
½ llwy de o sbeis cymysg
50g almonau wedi eu torri yn eithaf man
225g siwgr brown meddal
1 llwy bwdin o driog du
225g menyn heb halen
4 wy
Croen 1 oren wedi’i gratio
Croen 1 lemon wedi’i gratio

Dull

Y noson cyn i chi wneud y gacen, rhowch y ffrwythau i gyd mewn bowlen gyda’r brandi, a’i orchuddio gyda lliain sychu llestri (glan!) a’u gadael i socian am o leiaf 12 awr.

1. Cynheswch y popty i 140C/ 120C fan/ marc gas 1

2. Irwch eich tun gyda menyn a gosod papur gwrthsaim ar hyd yr ochrau a’r gwaelod.

3. Hidlwch y blawd, halen a sbeisys mewn bowlen, a’i roi i un ochr.

4. Mewn bowlen arall cymysgwch y menyn a’r siwgr am ychydig funudau nes ei fod yn ysgafn.

5. Curwch yr wyau a’u hychwanegu un llwyed ar y tro i’r menyn a siwgr. Os yw’n edrych fel ei fod yn mynd i geulo, rhowch lwyaid o’r blawd at y gymysgedd.

6. Ar ôl ychwanegu’r wyau i gyd, plygwch y blawd a’r sbeisys i mewn i’r gymysgedd.

7. Nawr ychwanegwch groen yr oren a lemon, y triog a’r cnau, ac yn olaf y ffrwythau sydd wedi bod yn socian dros nos.

8. Rhowch y gymysgedd yn eich tun gan sicrhau eich bod yn ei wthio i mewn i’r corneli.


9. Clymwch ddarn o bapur brown o gwmpas y tun a rhowch ddwy haen o bapur gwrthsaim ar y top, gyda thwll bach yn y canol (fe fydd hyn yn stopio tu allan y gacen rhag coginio yn rhy gyflym).


10. Coginiwch y gacen am 41/2 i 43/4 awr a pheidiwch â hyd yn oed agor y drws i edrych tan ar ôl 4 awr.

12. Ar ôl gadael y gacen i oeri, lapiwch y gacen mewn dwy haen o bapur gwrthsaim a haen o ffoil, tan fyddwch chi’n barod i’w eisio.

13. Bob rhyw wythnos neu ddau bwydwch y gacen gyda brandi, gan wneud tyllau yn y top a thywallt llond llwy fwrdd o frandi i mewn i’r tyllau.

Fyddai nol cyn y Nadolig, i ddangos i chi sut fyddai’n eisio’r gacen.

Cacen Penblwydd Pinc

11 Tach

20111024-153117.jpg

Fe ofynnodd cydweithiwr i mi wneud cacen penblwydd i’w merch 6 oed. Mae hi’n licio unrhywbeth pinc a merchetaidd, ac mae hi’n caru sgidiau sodlau uchel, felly wrth gwrs fe ddywedais i ie. Merch tebyg iawn i fi!

Heblaw am y brîff yna roedd gena’i rwydd hynt i wneud beth bynnag yr oeddwn i eisiau. Felly fe gefais i dipyn o hwyl!

Fe wnes i gacen madeira (rysait isod), cacen sy’n dal ei siap yn llawer gwell na sbwng cyffredin fel sbwng victoria. Mae’n dda iawn hefyd os ydych chi eisiau torri cacen mewn i siapiau gwahanol.

Ar ôl gadael y gacen i oeri, y peth cyntaf oedd angen ei wneud oedd torri’r top yn fflat, a’i dorri yn hanner.

20111024-155112.jpg

Yna fe lenwais y gacen gydag eisin menyn a gorchuddio’r top a’r ochrau gyda haen denau o’r eisin. Wedyn mae angen rhoi’r gacen yn yr oergell er mwyn gadael i’r eisin setio, cyn ei orchuddio gyda haen arall o’r eisin. Y tro yma yn sicrhau eich bod yn cael yr eisin mor llyfn â phosib. Ac yna nol i’r oergell a fo. Mae hyn yn rhoi’r sylfaen gorau posib i chi ar gyfer gorchuddio’r gacen gydag eisin fondant.

20111024-155128.jpg

Y cam nesaf yw gorchuddio’r holl gacen gyda eisin fondant. Mae’n bosib prynu’r eisin yma wedi ei liwio yn barod, fel y gwnes i y tro hwn, neu ddefnyddio eisin gwyn a’i liwio eich hunain gyda lliw bwyd (y past nid y rhai dyfrllyd da chi’n ei gael mewn archfarchnadoedd).

Ar ôl rolio’r eisin allan, gosodwch yn ofalus dros y gacen, gan ddefnyddio’r pin rolio i’w godi. Wedyn defnyddiwch eich dwylo, neu declyn esmwytho i’w gael yn hollol llyfn. Dyw hyn ddim yn hawdd, ond gydag ychydig o ymarfer fe fyddwch chi’n gallu cael eich cacennau i edrych yn broffesiynol. Y tric yw defnyddio’r eisin menyn i sicrhau bod eich cacen mor llyfn â phosib cyn rhoi’r sugarpaste ymlaen.

Wedyn mae’r hwyl o addurno yn dechrau. Fe ddefnyddiais dorrwr bisgedi i wneud y siapiau bag ac esgid, mewn eisin pinc golau, a’u haddurno drwy beipio ychydig o royal icing arnyn nhw. Yna fe addurnais y gwaelod gyda chalonnau, a pheipio’r enw gyda llaw. Er mwyn ychwanegu ychydig o sglein fe frwsiais yr addurniadau gyda ychydig o glitter bwytadwy.

Fe wnes i fwynhau gwneud y gacen yma, roedd o’n lot o hwyl. Ond roeddwn i wrth fy modd o glywed bod Martha wedi dweud mai hon oedd y gacen orau yn y byd! Falch bod y cwsmer yn hapus!

Rysait ar gyfer cacen madeira

Cynhwysion

350g menyn heb halen
350g siwgr caster
350g blawd codi
175g blawd plaen
6 wy mawr

Dull

1. Cynheswch y popty i 160C/140C fan. Irwch dun cacen 8 modfedd a’i leinio gyda phapur greasproof.
2. Cymysgwch y menyn a siwgr nes ei fod yn ysgafn (tua 5 munud gyda chwisg trydan)
3. Curwch yr wyau mewn i’r gymysgedd, un ar y tro, gan roi llwyaid o flawd rhwng bob un er mwyn ei atal rhag ceulo.
4. Hidlwch y ddau flawd i mewn i’r gymysgedd, a’i blygu yn ofalus gyda spatula neu lwy fetel.
5. Rhowch yn y tun, a’i bobi am 1½ i 1¾ awr. Neu nes bod sgiwer sy’n cael ei osod yn y canol yn dod allan yn lan.

Macarons siocled oren

4 Tach

Fe ddysgais i lot ar y cwrs macarons efo Edd Kimber, ac roeddwn i’n hapus iawn efo sut oedd y macarons yn blasu ac yn edrych. Ond y prawf mawr oedd efelychu’r llwyddiant gartref. Felly ar ôl prynu thermomedr siwgr, (pwy feddylia y bydden i byth yn prynu’r ffasiwn beth!) fe es ati i drio gwneud rhai fy hun.

Fe benderfynais i wneud rhai siocled oren, dwn im pam, ond feddylies i y byddai macarons lliw oren gyda ganache siocled yn y canol yn edrych yn ddel.

Am ryw reswm fe gefais i ychydig o broblem gyda fy meringue Eidalaidd, roedd o’n edrych ychydg bach yn fflat. Er dwi’n rhoi’r bai ar y chwisg trydan, gan bod un o’r attachements wedi torri! (roedd hyn cyn i mi brynu’r kitchenaid) Ond er gwaethaf y problemau roedd y macarons yn edrych yn iawn ar ôl eu coginio.

Er mwyn gwneud y ganache fe wnes i doddi 220g o siocled tywyll blas oren, mewn 240ml o hufen dwbl oedd newydd ferwi, ac yna cymysgu 50g o fenyn fewn i’r cwbl, a’i adael i oeri nes oedd yn ddigon trwchus i’w beipio rhwng y macarons.

Dwi’n edrych mlaen rwan i’w gwneud gyda’r kitchenaid newydd, dwi’n siwr y bydd o’n llawer haws.