Archif | Rhagfyr, 2011

Bwyta yn Efrog Newydd

31 Rhag

Wel Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd. Ymddiheuriadau am y diffyg blogio dros yr ŵyl ond dwi wedi bod yn brysur yn bwyta, yfed, diogi a dal fyny efo’r teulu (beth arall sy’ na i’w wneud dros y gwyliau?). Ond y penwythnos cyn y Nadolig fe fues i ar drip bach i Efrog Newydd gyda’r cariad.

Roedd y ddau ohonom wedi bod o’r blaen, felly doedd yna ddim pwysau i weld y golygfeydd. Felly’r bwriad oedd gwneud bach o siopa dolig (ok lot o siopa!) a chrwydro o gwmpas y ddinas yn bwyta ac yfed – beth well?

Felly dyma rai o’r danteithion y buem ni’n ei fwyta ar ein hymweliad i Efrog Newydd.

Dyma’r pryd cynaf i mi ei gael, ac am bryd da i ddechrau. Pulled pork sandwich mewn bynsen brioche efo coleslaw a thomen o chips wrth gwrs.

Roedd y bwyd yn Efrog Newydd yn atyniad mawr i mi, felly cyn mynd fe wnes i fwcio taith fwyd o gwmpas Greenwich Village gyda Foods of New York Tours. Roeddwn i’n gobeithio y byddai’n rhoi blas i ni o’r bwyd gorau sydd gan y ddinas i’w gynnig. Ac mae’n rhaid dweud dyma oedd un o uchafbwyntiau’r gwyliau i mi. Roedd o’n para am 3 awr ac fe aethom i naw o wahanol lefydd i flasu eu bwydydd. Ar ben y bwyd blasus roeddem ni hefyd yn clywed am gefndir y bwytai a’r siopau, a hanes yr ardal yn gyffredinol. Profiad gwerth chweil os ydych chi’n ymweld ag Efrog Newydd ac yn licio eich bwyd.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Y lle cyntaf i ni fynd iddo oedd Joe’s pizza, i gael New York pizza clasurol, tenau a crispy, perffaith am 11 y bore!

Wedi hynny fe flasom ni olew yn O&Co, rhywbeth o’r enw choripain (chorizo ar fara) ym mwyty Little Havana, y clasur Americanaidd Mac and cheese yn yr House Garden a risotto ball yn Ficcos.

Wedyn roedd hi’n amser i eistedd lawr a chael diod bach yn Centro Vinoteca, bwyty Eidalaidd hyfryd. A gan ein bod ni ar ein gwyliau roedd rhaid cael coctel, felly fe gawsom ni bellini yr un. I gyd fynd â’r diodydd fe gawsom ni piccolini, 4 canapés bach. Sef truffled deviled egg, datysen wedi’i lapio mewn cig moch a’i stwffio gyda gorgonzola, courgette fritter ac artichoke a chaws.

Ar ôl dro bach o gwmpas yr ardal roedd hi’n amser am bwdin, sef chocolate chip cookies o Milk & Cookies. Roedden nhw’n dal yn gynnes o’r popty ac yn hynod o flasus.

Ar ôl hynny fe aethom i Murray’s Cheese i flasu ychydig o gawsiau gwahanol, cyn gorffen gyda cannoli yn Rocco’s. Erbyn hynny roeddwn i bron a byrstio, ond wedi cael amser gwych.

Y bore wedyn, ar ôl gormod o goctels y noson cynt, roedd angen brecwast awr arnom. Felly fe wnaethom ni ganfod diner gwych ar Union Square. Ble gefais i Huevos Rancheros anhygoel a Johny wy, chorizo spinach a thatws, gyda sudd oren mawr ac wrth gwrs y ‘bottomless cup of coffee’!

 

Ar ein noson olaf fe aethom am bryd yn y Standard Grill yn y Meatpacking district, ble gefais i’r lamb shank mwyaf dwi erioed wedi ei weld a Johny porc chop anferthol. Mawr ond blasus!

Mae’r bwyd stryd yn grêt yn New York hefyd, yn enwedig yn y marchnadoedd Nadolig sydd ymhobman yr adeg yma o’r Nadolig. Mae’n rhaid cael hot dog a pretzel os ydych chi’n ymweld â’r ddinas.

Ac un pryd bach (oes na ffasiwn beth a bach yn America?) yn y maes awyr cyn rolio ymlaen ar yr awyren!

Addurno’r gacen Nadolig

13 Rhag

Dwi’n tueddu i aros tan yr wythnos cyn y Nadolig i addurno fy nghacennau Nadolig (er mwyn rhoi digon o amser i fi eu bwydo gyda brandi!). Ond heno fydd y tro olaf i mi weld mam a thad y cariad cyn y Nadolig, felly roedd rhaid gorffen eu cacen nhw mewn amser.

Mae’r addurn ar y cacennau yn mynd yn fwy uchelgeisiol bob blwyddyn. Pan ddechreuais i wneud cacennau Nadolig roeddwn i’n ddigon hapus i osod ryw Siôn Corn plastig ar y top a rhuban rown yr ochr. Ond erbyn hyn dwi’n licio gwneud yr addurniadau fy hun.

Ac eleni mae yna thema frozen planet i’r gacen. A dweud y gwir weles i lun o gacen gyda phengwiniaid arni ryw fis yn ôl a meddwl bysa fo’n syniad gwych ar gyfer fy nghacennau i. Pwy sydd ddim yn licio pengwiniaid?

Felly sut mae mynd ati i addurno eich cacen Nadolig? Wel y peth cyntaf i’w wneud yw paratoi’r gacen gan dorri’r top i ffwrdd er mwyn ei wneud yn hollol fflat. Yna roliwch allan ddigon o farsipán i orchuddio’r gacen gyfan. Er mwyn helpu’r marsipán i sticio i’r gacen mae angen brwsio’r gacen gyda jam bricyll wedi’i ei doddi. Yna gallwch osod y marsipán ar ei ben gan esmwytho’r top i ddechrau a gweithio eich ffordd i lawr yr ochrau.

Yna cyn i chi roi’r eisin ar y top mae angen gadael y marsipán i sychu rhywfaint, dwi’n tueddu i’w adael dros nos o leiaf.

Dwi’n defnyddio eisin ffondant i orchuddio fy nghacennau ond dwi wedi defnyddio royal icing yn y gorffennol hefyd, sy’n edrych yn dda hefyd. Mae’n gallu bod yn llawer haws i’w ddefnyddio nag eisin ffondant, does dim angen bod cweit mor daclus, ac mae modd ei sbeicio i fyny i edrych fel eira, sy’n neis.

Ond os ydych chi’n defnyddio eisin ffondant roliwch ddarn allan sy’n ddigon mawr i orchuddio eich cacen. Brwsiwch ychydig bach o ddŵr ar ben y marsipán i helpu’r eisin i lynu wrtho. Yna gosodwch ar ben y marsipán a’i esmwytho ar y top i ddechrau ac yna lawr yr ochrau. Torrwch unrhyw eisin ychwanegol o gwmpas y gwaelod,a dyna ni.

Wedyn mae rhydd hynt i chi wneud beth bynnag da chi eisiau i addurno eich cacen. Fe ddefnyddiais i eisin du i wneud y pengwiniaid, gan dorri stribyn o eisin gwyn i’r frest a darn bach o eisin melyn fel pig. Wedyn fe wnes i beipio smotiau bach o royal icing ar hyd top y gacen i edrych fel eira a’i orchuddio gyda glitter gwyn, sy’n disgleirio fel rhew (mae’n ddolig mae angen glitter!).

20111213-123905.jpg

20111213-123923.jpg

20111213-123954.jpg

20111213-124059.jpg

20111213-124120.jpg

20111213-124146.jpg

20111213-124208.jpg

20111213-124217.jpg

Mins Peis Cartref

11 Rhag

Fe gefais i ddiwrnod prin iawn i fi fy hun ddoe, felly wrth gwrs fe wnes i ei dreulio’r diwrnod cyfan yn y gegin. Dwi’n mynd ar fy ngwyliau i New York yr wythnos nesaf,(gewch chi’r hanes ar y blog pan dwi’n dod ‘nôl) felly dyma oedd fy unig gyfle i wneud ychydig bach o bobi Nadoligaidd.

Y peth cyntaf yr oeddwn eisiau ei wneud oedd mins peis, ond hefyd roeddwn i eisiau trio gwneud stollen am y tro cyntaf, gan ei fod yn un o fy hoff fwydydd Nadoligaidd. Y llynedd fe wnes i fy saws cranberry fy hun a siytni nionod coch, ac roedd y ddau mor boblogaidd gyda’r teulu’r llynedd, fel fy mod i wedi cael galwadau i wneud mwy eleni. Heddiw mae’n rhaid i mi fwrw ymlaen gydag addurno fy nghacennau Nadolig, ond yn gyntaf dwi am rannu fy rysait am fins peis gyda chi.

Goeliwch chi byth ond fel plentyn roeddwn i’n casau mins peis. Dwi wastad wedi bod wrth fy modd efo cacen Nadolig ond am ryw reswm doeddwn i ddim yn licio mins peis. ond mae hynny wedi hen newid, ac er bod mins pes o’r siop yn ddigon neis does dim i guro un cartref.

Mae lot o bobl yn defnyddio pastry plaen gyda’u mins peis ond dwi’n licio defnyddio pastry melys. Mae’n ddolig felly mae’n rhaid i bopeth fod mor gyfoethog a blasus a phosib!

Er fy mod i’n gwneud fy mhastry fy hun dwi erioed wedi gwneud fy mincemeat fy hun, mae amser yn rhy brin ar hyn o bryd! Ond wrth gwrs dwi yn licio ychwanegu rhywbeth at y mincmeat dwi’n ei brynu o’r siop. Dwi’n tueddu i brynu’r un gorau posib ac wedyn yn ychwanegu zest oren wedi’i gratio a sblash go dda o frandi (mae’n rheol bod rhaid rhoi alcohol ym mhopeth da chi’n ei goginio dros y Nadolig)

Pan da chi’n gwneud y pastry mae’n bwysig eich bod chi’n cadw popeth mor oer â phosib, felly cadwch eich cynhwysion a hyd yn oed eich bowlen yn yr oergell a throwch y gwres canolog yn eich cegin i ffwrdd am ychydig neu agorwch ffenest!

Cynhwysion

250g blawd plaen

50g siwgr eisin

75g almonau mâl

pinsied o halen

150g menyn heb halen

2 felynwy

2 llwy fwrdd o sudd oren ffres oer

Dull

1. Hidlwch y blawd, siwgr eisin a halen mewn i fowlen ac ychwanegwch yr almonau mâl.

2. Torrwch y menyn mewn i ddarnau bach a’i rwbio fewn i’r blawd, nes ei fod yn edrych fel tywod. Neu os oes gennych chi brosesydd bwyd, cymysgwch bopeth at ei gilydd yn hwnna.

3. Cymysgwch y melynwy gyda’r sudd oren a’i ychwanegu ar y blawd a menyn.

4. Cymysgwch at ei gilydd nes ei fod yn ffurfio toes, mae’n haws defnyddio eich dwylo i wneud hyn.

5. lapiwch y toes mewn cling film a’i roi yn yr oergell i oeri am o leiaf 30 munud.

6. Ar ôl 30 munud rholiwch hanner y toes allan ar fwrdd gydag ychydig o flawd arno. Dwi’n licio pastry tenau, felly dwi’n rholio fo allan nes ei fod yn ryw 2mm o drwch. Yna torrwch gylch allan, a’i osod mewn tun wedi ei iro gyda menyn.

7. Yna roliwch weddill y toes a thorri cylchoedd ychydig bach yn llai mewn maint i ffitio ar y top.

8. Lenwch y cesys pastry gyda mincemeat a gosodwch y caead ar ei ben, gan ddefnyddio ychydig o laeth o amgylch yr ochr i’w ludo. Dwi wedyn yn defnyddio fforc i grimpio’r ochrau ac yn torri twll yn y top i adael y stem allan.

9. Gorffennwch drwy eu brwsio gyda llaeth a rhowch ychydig bach o siwgr ar y top

10. Pobwch ar dymheredd o 180ºC / 160ºC fan am 25-30 munud.

Mae’n bosib rhewi rhain ar ôl eu coginio, felly gwnewch ddwywaith gymaint a da chi eisiau, ac fe fydd gennych chi ddigon i bara tan ddiwrnod dolig.

Noson yn River Cottage

9 Rhag

Mae’r cariad a minnau yn hoff iawn o wylio rhaglenni coginio, (dwi’n siwr ein bod ni’n gwylio mwy o’r Good Food channel na unrhyw sianel arall!) ac un o hoff ‘celebrity chefs’ Johny yw Hugh Fearnley Whittingstall.

Felly’r Nadolig diwethaf fe brynais lyfr coginio River Cottage Everyday iddo (er gesiwch pwy sydd wedi bod yn defnyddio’r llyfr!) a voucher i fynd am bryd o fwyd yn River Cottage ei hun.

Er mai mis Rhagfyr diwethaf y cafodd o’r voucher yma, dim ond newydd fod ‘da ni. Ond roedd o’n werth yr aros.

Mae River Cottage ar y ffin rhwng Devon a Dorset ger tref Axminster. Dim ond ar nos Wener a nos Sadwrn mae’n bosib bwyta yn River Cottage ei hun, ond yn Axminster mae’r River Cottage canteen, yn gweini cinio a swper bob dydd.

Ac fel oedd hi’n digwydd bod fe gyrhaeddom ni Axminster o gwmpas amser cinio. Felly bu rhaid pigo fewn i’r canteen am rywbeth bach i’w fwyta. Gan ein bod ni’n mynd i gael pryd mawr fin nos, doedden ni ddim eisiau cinio mawr hefyd, felly fe gawsom ni fwrdd charcuterie i’w rannu. Roedd o’n hyfryd, hen ddigon i ddau, digon o gig neis gyda bara a salad a jam chili a tsiytni hyfryd. Perffaith i aros pryd tan swper!

Dyw hi ddim yn bosib aros yn River Cottage ei hun, felly roeddem ni yn aros mewn B&B ar fferm ychydig o filltiroedd i ffwrdd. Fe gawsom ni dacsi draw i River Cottage wnaeth ein gollwng ni mewn cae tywyll. Wedyn roedd rhaid neidio yng nghefn treilar enfawr oedd yn cael ei dynnu gan dractor er mwyn cyraedd at y ty ei hun!

Ar ol cyraedd fe gawsom ein tywys i babell yurt, ble reodd yna dân mawr a glasied o seidr wedi’i fwllio yn aros amdanom ni. Perffaith ar noson oer ym mis Tachwedd.

Doedd gennym ni ddim syniad beth fydden ni’n ei fwyta ar y noson gan bod y bwyd i gyd yn dymhorol, a doedd yna ddim dewis chwaith. Ond roedd popeth or canapes cyntaf i’r pwdin yn hyfryd.

Roedd y bwyd yn cael ei weini mewn beudy oedd wedi cael ei adnewyddu, ac roedd pawb yn eistedd gyda’i gilydd ar ddau fwrdd mawr. Cyn dechrau bwyta fe ddaeth y chef allan i esbonio beth fydden ni’n ei fwyta ac o ble yr oedd popeth wedi dod.

Wrth aros am ein bwyd fe gawsom ni bedwar canapés gwahanol. Hummus betys ar dost tenau, bhaji ffa a nionod gyda dip iogwrt, game sausage, a razor clams a chig moch mewn saws hufen wedi ei weini ar lwy unigol.

Yna fe gawsom baté macrell wedi’i fygu ar ddarn o fara sourdough ffres, blasus drso ben. Mae’r rysait yn y llyfr River Cottage Everyday, ac yn un dwi wedi’i wneud nifer o weithiau fy hun.

Yna roedd yna ail starter, sef cawl jerusalem artichoke gyda madarch, a sgon gaws ar yr ochr.

Fel prif gwrs fe gawsom ni ffesant, y fron wedi’i rostio a’r goes mewn pwdin suet, wedi’i weini gyda brussel sprouts. Dyma’r tro cyntaf i fi fwyta ffesant, ond roedd o’n flasus dros ben.

Ac i bwdin roedd yna ellyg wedi’i botsio a ffrwythau wedi’i stiwio gydag iogwrt a mêl.

Yna ar ddiwedd y pryd roedd yna goffi a siocled cartref.

Fel y gallwch chi ddychmygu ar ôl yr holl fwyd yna roeddwn i bron a byrstio, ond roedd popeth yn hyfryd ac yn flasus dros ben. Roedd y profiad ei hun yn wych hefyd, roedd pawb mor glên, ac roedd o’n wych cael siarad gyda’r chefs ynglŷn â’r bwyd ar ddiwedd y noson.

Fe fyddai’n sicr yn mynd yn ôl eto, efallai yn yr haf pan fydd y cynhwysion yn wahanol a phan fydd hi dal yn olau wrth i ni gyrraedd.

Cacennau moron iach (ish!)

6 Rhag

Dwi di recordio eitem arall ar gyfer rhaglen Blas ar Radio Cymru. Fe fydd o’n cael ei ddarlledu yn y flwyddyn newydd pan fydd y rhan fwyaf ohonom ar ryw fath o ddiet. Felly fe fues i’n trafod cacennau iachus efo Rhodri Williams.

Nawr dyw cacen byth yn mynd i fod cweit mor dda i chi ag afal neu ryvita, ond mae’n bosib gwneud cacen sydd ychydig yn fwy iachus na’r arferol. Trwy, er enghraifft, leihau’r braster, defnyddio blawd wholemeal neu ddefnyddio llai o siwgr.

Ond yn bersonol dwi’m yn siwr os oes yna bwynt. Yn anffodus cacen sy’n llawn siwgr a braster sydd fel arfer yn blasu orau! Felly os ydych chi ar ddiet, rhowch y gorau i’r cacennau am y tro, neu bwytewch gacen bob nawr ag yn y man. ‘Everything in moderation’ ynte!

Er hynny dwi wedi ymdrechu i ganfod rysait ar gyfer cacen fydd ddim yn eich gwneud chi deimlo’n hollol euog, ond sydd hefyd yn blasu’n dda. A gan mai cacennau moron yw’r rhain, dwi’n licio perswadio fy hun eu bod nhw’n cyfri tuag at fy ‘five a day’!

Felly dyma fo’r rysait ar gyfer cupcakes moron iach (ish!)

Cynhwysion

1 oren
140g cyrens
125ml olew rapeseed
115g blawd plaen wholemeal
115g blawd codi wholemeal
1 llwy de o bowdr codi
1 llwy de bicarbonate of soda
1 1/2 llwy de o mixed spice
140g siwgr brown golau
280g moron wedi’i gratio (tua 4-5)
2 wy

Dull

1. Cynheswch y popty i 160C / 140C fan.
2. Gratiwch groen yr oren a gwasgwch sudd hanner oren. Cymysgwch gyda’r cyrens a’u gadael i socian tra’ch bod chi’n paratoi gweddill y gacen.


3. Rhannwch un o’r wyau gan roi’r gwyn wy mewn un bowlen a’r melyn mewn bowlen arall. Ychwanegwch yr wy arall at y melynwy.
4. Ychwnaegwch y siwgr a chymysgwch gyda chwisg trydan am 2-3 munud.
5. Cariwch ymlaen i gymysgu ar bwer isel ac ychwanegwch yr olew yn araf.
6. Mewn bowlen arall cymysgwch y ddau flawd, powdr codi, bicarbonate of soda a’r mixed spice. Ychwanegwch at y siwgr ag wy, hanner ar y tro, a’i gymysgu gyda llwy bren neu spatula blastig. Fe fydd y gymysgedd yn stiff iawn ar y pwynt yma, ond peidiwch â phoeni.
7. Ychwanegwch y moron a’r cyrens (gan gynnwys unrhyw hylif) at y blawd.
8. Nawr ychwanegwch binsied o bowdr codi at y gwynwy sydd ar ôl a’i gymysgu gyda chwisg trydan nes ei fod yn bigau meddal.
9. Plygwch y gwynwy yn ofalus i mewn i’r gymysgedd gyda blawd.
10. Llenwch gesys muffin gyda’r gymysgedd, a’i bobi am 30 munud.


11. Gadewch i oeri a gorffenwch gyda ychydig bach o eisin wedi ei wneud gyda sudd oren.