Archif | Tachwedd, 2012

Ac enillwyr y gystadleuaeth yw ……

28 Tach

Wel mae’r amser wedi dod i ddewis enillydd y gystadleuaeth.

Diolch i bawb wnaeth drio, nes i joio darllen eich sylwadau am eich hoff gacennau chi. Da chi gyd yn glasurol iawn efo’ch cacennau, ond ‘da chi’n iawn allwch chi ddim curo cacen fictoria ysgafn neu fara brith.

fe fuaswn i’n licio trio cacen chwisgi mam yng nghyfraith Rhys Wynne a dwi’n mynd i drio gwneud cacen gellyg ag almon Dafydd Morse. Mae gen i River Cottage Everyday, a dwi wrth fy modd efo tarten gellyg ac almon, pam nad ydw i wedi’i wneud eisoes?

Ond fel y dywedais ynghynt, doeddwn i ddim yn mynd i ddewis enillydd ar sail eich hoff gacen.

Er mwyn dewis yn deg dwi wedi sgwennu enw pawb ar ddarn o bapur ac mae fy nghariad Johny wedi pigo dau allan o het.

Gweler y llun i brofi.

A’r enillwyr yw:

 

Nia James

a

Elin VJ

 

Llongyfarchiadau!!

Fe wnai ebostio yn fuan i gael eich manylion.

Lansiad Paned a Chacen: Caerdydd

22 Tach

Ddydd Iau diwethaf fe gafom ni lansiad bach ar gyfer y llyfr yng Nghaerdydd. Roedd y Lolfa wedi trefnu noson grêt yn Pettigerw Tea Rooms, roedd ‘na sgwrs fach gyda Betsan Powys a digon o baned a chacen i bawb wrth gwrs.

Fe wnes i wneud cwpwl o gacennau ar gyfer y digwyddiad ond mae’n rhaid diolch i fy modryb Llinos am wneud llond bocs o gacs bach (nes i ddwyn llond llaw i fynd adra gyda fi!) a hefyd i Elin o siop Bant a la Cart wnaeth wneud cacen Guinness mam Johny.

Mae’n debyg bod y gacen Guinness wedi plesio yn arw ac wedi troi allan i fod yn un o’r hoff ryseitiau o’r llyfr.

Rhaid diolch hefyd i David a Pettigrew Tea Rooms am fod mor groesawgar. Os ydych chi byth yng Nghaerdydd dwi’n eich hannog chi i fynd yno.

Roedd y stafell de yn llawn dop, felly rhaid diolch i bawb wnaeth ddod. Roedd hi’n rhyfedd cael fy holi gan Betsan (fy mos!) ac fel oedd i’w ddisgwyl gan newyddiadurwr da roedd ganddi gwpwl o gwestiynau anodd. Yn benodol petasai David Cameron yn gacen pa fath bysa fo? Wel sut gallwn i ateb hwnna ac aros yn hollol ddiduedd fel mae disgwyl i newyddiadurwr gwleidyddol fod?

Fe gefais fy holi gan Hywel Gwynfryn hefyd ar gyfer Radio Cymru. Diddorol oedd dangos iddo’r llun yn y llyfr o lyfr nodiadau Nain gyda’r rysáit ar gyfer Cacen Hywel Gwynfryn. Roedd o’n amau yn fawr mai ei gacen o oedd hi – mae’n rhaid bod Nain wedi ei gopïo o’i raglen radio foreol rai blynyddoedd yn ôl. Fe ges i anrheg ganddo hefyd, cacen lemon drizzle ei wraig gyda’r her ei bod hi’n gwneud yr un orau erioed. Yn wir, roedd hi’n hyfryd felly pwy ydw i, i ddadlau!

Fe gafwyd lot o hwyl wedi hynny hefyd, gyda diod ychydig yn gryfach. Diolch byth roedd y camera o’i neilltu erbyn hynny. ond dyma Warren Orchard (ffotograffydd y llyfr) a minnau cyn i ni ddechrau ar y gwin!

Mae’r grand tour o Gymru yn parhau fory gyda lansiad bach arall yn Dylanwad Da yn Nolgellau ac wedyn amser cinio dydd Sadwrn fe fyddai’n cynnal sesiwn arwyddo yn siop Ji-Binc yn Aberaeron.

Os da chi o gwmpas dewch draw i ddweud helo.

Cofiwch hefyd am y gystadleuaeth. Mae gennych chi tan nos Sul i ddilyn y blog a gadael sylw yma er mwyn ennill copi o’r llyfr wedi’i arwyddo.

Pwy sydd eisiau ennill llyfr?

15 Tach

Mae’r llyfr wedi bod yn y siopau ers rhyw bythefnos rŵan, ond heno fe fyddwn ni’n cynnal y lansiad swyddogol yng Nghaerdydd. Mae’r Lolfa wedi trefnu parti bach yn Pettigrew Tea Rooms – stafell de hyfryd wrth y castell. Allai ddim meddwl am le mwy perffaith a dweud y gwir! Fe fydd yna de, cacen a lot o hwyl, ac fe fydd Betsan Powys yn fy holi am y llyfr, fe fydd yn od iawn bod ar ochr arall yr holi am unwaith!

Fe fydd yna lansiad hefyd yn Nolgellau’r wythnos nesaf – yn Dylanwad Da wrth gwrs. Fy hoff fwyty yn y dre, ac un o’r llefydd cyntaf i mi weithio tra yn yr ysgol. Swydd wnaeth gymaint i fwydo fy niddordeb mewn bwyd a choginio.

Dwi methu aros i gael cyfle i ddathlu efo teulu a ffrindiau, ac er mwyn rhannu’r hwyl, mae gen i gystadleuaeth i chi ddilynwyr selog y blog.

Mae gen i ddau gopi o’r llyfr, wedi’i arwyddo i’w rhoi fel gwobrau. Yr unig beth dwi eisiau i chi ei wneud yw dilyn y blog (os nad ydych yn gwneud yn barod) a gadael sylw o dan y blog yma yn dweud beth yw eich hoff gacen neu bwdin a pham.

Fe fyddai’n dewis y ddau enillydd allan o het, felly fydd na ddim pwyntiau ychwanegol am ddewis un o fy nghacennau i!

Pob lwc!

Mae’n bwysig plesio Nain

10 Tach

Bydd unrhyw un sy’n darllen y llyfr yn gwybod cymaint o ysbrydoliaeth mae fy Nain wedi bod i mi. Felly cyn gynted ag y cefais i gopïau o’r llyfr roedd rhaid i mi yrru copi iddi. Roedd ei barn hi yn holl bwysig i fi.

Wel diolch byth mae’n plesio! Ges i alwad ganddi’r diwrnod o’r blaen yn dweud ei bod hi wrth ei bodd gyda’r llyfr, a’i bod hi wedi ei ddarllen o glawr i glawr. Roedd hi hyd yn oed yn awyddus i bobi rhywbeth eto, er ei bod hi yn 91 erbyn hyn. Ond roedd ganddi un cwyn, pam bod y cynhwysion mewn grams nid ownsys? Mae’n rhyfedd sut Mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd gan mai pwysau ac ownsys yr oeddwn i yn ei ddefnyddio fel plentyn a dyna dwi dal yn ei ddefnyddio adra, gan nad oes gan dad glorian grams. Ond dwi’n siŵr bod ‘na lawer o bobl ifanc y dyddiau hyn sydd heb unrhyw syniad o beth yw owns neu hyd yn oed fluid ounce.

Ond dwi’n falch iawn bod y llyfr wedi plesio Nain, Mae o hefyd wedi plesio un o sêr iau’r llyfr, fy nith Marged. Dyw hi methu coelio ei bod hi mewn llyfr. A pan ofynnais beth oedd ei hoff rysáit hi, Wel cacs bach Mamgu wrth gwrs! Dyw hi, fel pob aelod arall o’n teulu ni, ddim yn gallu cael digon o’r cacs bach mae dad yn ei wneud erbyn hyn.

Mae hefyd wedi bod yn hyfryd cael ymateb gan bobl eraill – da di twitter i gael ymateb uniongrchol. Mae wastad yn gret clywed bod y ryseitiau yn gweithio i bobl eraill, ac mae tipyn o bobl wedi gyrru lluniau o’r cacennau maen nhw wedi’i wneud o’r llyfr. Mae’n debyg bod y gacen Guinness wedi bod yn boblogaidd yn ogystal a’r hyni byns.

Mae Hayley Evans wedi bod yn cadw Dylan Rowlands o Dylanwad Da yn hapus gyda hyni byns a chelsea buns.

A dyma fy nghefnder Owain yn trio gwneud hyni byns, dwi ddim yn siwr sut bethau oedda nhw yn y diwedd, ges i ddim llun!

 

A dyma Chelsea buns fy ffrind Myrddin, yn amlwg wedi eu sglaffio hyd yn oed cyn tynnu llun.

+

Y cacennau bach fanila wnaeth Catrin Newman ar gyfer penblwydd cyntaf ei nith.

A dyma Guto Dafydd yn mwynhau cacen Guinness Branwen Huws.

Dwi’n licio’r llun yma hefyd. Dyma fy llyfr yn siop Palas Print yng Nghaernarfon, wedi plesio’n arw efo’r cwmni da dwi’n ei gadw ar y silff yna.

Mae mor neis gweld eraill yn mwynhau’r ryseitiau felly plîs cariwch ymlaen i drydar eich lluniau.