Archif | Ionawr, 2013

Bisgedi Santes Dwynwen

25 Ion

20130125-175951.jpg

 

Diwrnod Santes Dwynwen hapus i chi gyd!

Da ni mor lwcus fel cenedl i gael ein nawddsant cariadon ein hunain. Da ni’n cael dathlu cyn y Saeson a da ni ddim yn gorfod talu trwy’n trwynau i brynu blodau neu fynd am swper. Mae o’n teimlo’n llawer mwy diffuant ac yn llai masnachol.

Ac mae’n braf gweld bod y dydd wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi’n cofio gweithio ym Mwrdd yr Iaith bron i ddeng mlynedd yn ôl, pan roedd rhaid i’r Bwrdd argraffu ei gariadau Santes Dwynwen ei hun, er mwyn hyrwyddo’r dydd. Doedd hi ddim yn hawdd cael gafael ar gardiau santes Dwynwen ar y pryd, ond erbyn hyn, mae yna ddewis eang ar gael, ac mae busnesau yn dechrau gweld gwerth dathlu diwrnod santes Dwynwen, boed nhw yn siopau neu yn fwytai. Er diolch byth tydi oddim yn uffern fasnachol fel Valentines Day.

Wrth gwrs dwi’n byw yn Llundain felly dyw Santes Dwynwen ddim mor amlwg yma, ond mae yna un lle sydd yn cynnig profiad arbennig ar ddiwrnod Santes Dwynwen, sef bwyty Bryn Williams, Odette’s yn Primrose Hill. Felly dyna yn union ble fydda i a Johny fy nghariad yn mynd heno. Maen nhw’n gwneud bwydlen rannu arbennig, ac os ydio mor dda â’r un gawsom ni ddwy flynedd yn ôl yna fe fyddai’n hogan hapus iawn heno. Dwi’n addo rhannu’r manylion efo chi ar ôl i ni fod.

Ond cyn hynny dwi wedi pobi bisgedi bach neis ar gyfer y diwrnod arbennig hwn.

Bisgedi fanila reit syml ydi’r rhain ond maen nhw’n blasu’n hyfryd, ac wrth gwrs gallwch eu haddurno nhw fel da chi eisiau, ond gan ei bod hi’n ddiwrnod y cariadon roedd yn rhaid i mi wneud calonnau pinc!

Cynhwysion

Bisgedi

220g blawd plaen

pinsied o halen

125g menyn heb halen oer

100g siwgr caster

1 wy

1 llwy de rhin fanila

 

Eisin

1 gwyn wy

½ llwy de o sudd lemon

200g o siwgr eisin

 

Dull

1. Cymysgwch y blawd, siwgr a halen mewn powlen.

2. Rhwbiwch y menyn oer i mewn i’r cynhwysion sych nes ei fod yn edrych fel briwsion. Neu gymysgwch gan ddefnyddio prosesydd bwyd, neu beiriant cymysgu.

3. Ychwanegwch yr wy a’r rhin fanila a chymysgu nes bod y toes yn dechrau dod at ei gilydd.

4. Yna, gyda’ch dwylo, tylinwch y toes am ryw funud nes ei fod yn glynu at ei gilydd mewn pelen ac yn llyfn.

5. Lapiwch y toes mewn cling film, a’i roi yn yr oergell am 30 munud.

6. Cynheswch y popty i 180°C / Ffan 160°C/ Nwy 4 a leiniwch ddau dun pobi hirsgwar gyda phapur gwrthsaim.

7. Ar ôl i’r toes oeri’n ddigonol ysgeintiwch ychydig o flawd ar y bwrdd a rholiwch y toes allan nes ei fod yn 5mm o drwch

20130125-180042.jpg

8. Torrwch eich bisgedi allan gan defnyddio torrwyr siap calon, neu unrhyw siap arall sy’n mynd a’ch bryd, a’u gosod ar eich tun pobi.

20130125-180031.jpg

9. Coginiwch yn y popty am 10-12 munud nes bod yr ochrau yn dechtrau lliwio.

10. Trosglwyddwch i rwyll fetel i oeri.

11. Er mwyn gwneud yr eisin, chwisgiwch y gwynwy gyda chwisg drydan nes ei fod yn ewynnog, ychwanegwch y sudd lemon a chymysgu.

12. Yna ychwanegwch y siwgr eisin yn raddol, a chwisgio nes ei fod yn weddol drwchus. Mae angen i’r eisin fod yn ddigon trwchus i beidio â rhedeg, ond yn ddigon tenau i’w beipio.

20130125-180018.jpg

13. Os ydych eisiau lliwio eich eisin, ychwanegwch ychidg bach iawn o bast lliw (dwi’n defnyddio ffon gotel i gael jysd digon)

14. Rhowch yr eisin mewn bag eisio bach a thorrwch dwll yn y pen (os oes angen) a pheipiwch addurn ar eich bisgedi.

15. Gadewch i’r eisin galedu cyn bwyta.

Rhannwch gyda eich cariad neu sglaffiwch y cyfan eich hun. Mwynhewch!

Cinio tair seren

11 Ion

IMG_2914Dwi’n gwybod mai blog pobi a chacennau yw hwn ond mae’n rhaid i mi sgwennu am bryd anhygoel gefais i yn ddiweddar. Roedd y pwdin ei hun yn werth cofnod cyfan, ond gwell peidio ag anwybyddu dau gwrs hyfryd arall ges i .

A ble’r oedd y pryd yma? Wel bwyty tair seren Michelin Gordon Ramsay yn Chelsea.

IMG_2927

Fe ddaeth ffrindiau i aros diwedd y flwyddyn ddiwethaf ac maen nhw’n dipyn o ‘foodies’ fel fi ac yn awyddus i gael pryd yn un o fwytai Gordon Ramsay. Nawr mae gan Gordon Ramsay nifer fawr o fwytai ar draws Llundain yn amrywio o gastropubs i lefydd llawer mwy crand mewn gwestai fel Claridge’s ar Savoy, felly roedd yna ddigon o ddewis. Ond bwyty Gordon Ramsay (enw unigryw de!) yw’r unig un gyda thair seren Michelin felly yn amlwg roedd rhaid i ni fynd yno.

Dim ond dau fwyty yn Llundain sy’n ddigon lwcus i gael tair seren, bwyty Gordon Ramsay (sydd wedi cadw tair seren ers 2001) a bwyty Alain Ducasse yn y Dorchester (mae hwna yn nesaf ar y rhestr), felly doedd pryd yn byth yn mynd i fod yn rhad. Ond trwy gael ‘set menu’ amser cinio mae’n bosib torri’n sylweddol ar y gost, er hynny fydden i ddim yn licio dangos y bil i’r rheolwr banc!  Mae’n ddiddorol nodi hefyd mai Clare Smyth, y prif gogydd ym mwyty Gordon Ramsay yw’r unig gogydd benywaidd ym Mhrydain i ennill tair seren.

Felly beth mae rhywun yn ei gael am ei arian mewn bwyty tair seren? Wel tydio ddim yn fwyty mawr, dim ond lle i 45 sydd yno, ond fe fuaswn i’n dweud bod yna gymaint â hynny o staff yn gweithio yno. Roedd y staff gweini yn rhoi digon o sylw i ni, ond heb iddo fod yn ormod. Roedd y maitre’d yn benodol yn wych, yn cymryd diddordeb yn y tri ohonom, ac yn gwneud i ni deimlo’n gyfforddus iawn.

IMG_2913

Gyda’r pryd amser cinio dim ond 3 dewis sydd yna ar gyfer pob cwrs, ond dwi’n eithaf licio hynny. Mae’n gwneud y dewis yn llawer haws, a da chi’n gallu bod yn eithaf sicr mewn bwyty fel hyn bod unrhyw beth da chi’n ei ddewis yn mynd i fod yn neis.

IMG_2915

Cyn i ni gael ein cwrs cyntaf, fe gawsom ni amuse bouche o gawl butternut squash gyda ricotta cartref, lardons a crispbread tenau iawn. Nawr yn gwrs bach ychwanegol sy’n rhoi blas o’r hyn i ddod, ond wir i chi roedd hwn bron a bod yn gwrs maint llawn. ond doeddwn i ddim yn cwyno. Roedd o’n hyfryd.

IMG_2930

Fel cwrs cyntaf fe wnes i ddewis y salt cod, gyda ham, pupur, olewydd ac wyau quail. Doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl, ond roedd o’n edrych yn drawiadol iawn pan ddaeth allan, ac yn blasu’r un mor neis, gyda’r salt cod cynnes yn gweddu yn hyfryd gyda’r blasau cryf eraill. Gyda’r cwrs yma roedd y sommelier wedi argymell gwin gwyn diddorol iawn oedd yn arogli yn gryf iawn o sherry. Roedd o’n eithaf anhygoel a dweud y gwir, ond yn gweddu yn berffaith gyda’r holl flasau gwahanol ar y plât.

IMG_2931

Pysgodyn arall gefais i ar gyfer y prif gwrs, y tro yma Pollock, wedi’i weini gyda couscous chorizo a baby squid. Eto blasau cryf oedd yn llwyddo i weddu gyda’i gilydd yn berffaith. Gyda’r cwrs yma gwin rosé gafodd ei argymell, rosé difrifol meddai’r sommelier. Dewis eithaf anghyffredin efallai ond perffaith ar gyfer y pryd yna.

Mae rhywun yn tueddu i feddwl bod maint y platiau o fwyd yn mynd i fod yn fach iawn mewn bwytai crand fel hyn, felly fe gefais i fy synnu gyda pha mor fawr oedd y prydau yma. Doeddwn i ddim yn gallu gorffen fy mhrif gwrs, roeddwn i’n ymwybodol wrth gwrs bod rhaid cadw lle ar gyfer y pwdin.

IMG_2932

Ac ar gyfer ein pwdin, fe gafodd y tri ohonom yr un peth, pinafal wedi’i rostio gyda financiers coriander, sorbet coconyt a hufen fanila. Swnio’n eithaf syml ond dwi erioed wedi blasu rhywbeth tebyg, roedd o’n anhygoel. Roedd y pinafal yn gynnes ac yn felys a’r sorbet coconyt oer yn cyferbynnu yn hyfryd. Roedd y coriander yn y finaciers yn ychwanegiad gwahanol iawn oedd yn cael ei ategu gan y dail bach o goriander ffres ar y plât. Yn clymu popeth at ei gilydd wedyn oedd yr hufen fanila gogoneddus, dwi erioed wedi blasu hufen mor flasus na mor esmwyth. Mae’n tynnu dwr o fy nannedd yn meddwl amdano.

IMG_2922

Roeddwn i’n credu mai dyna ddiwedd y pryd, ond o na! Fe ddaeth y gweinydd allan gyda bowlen fach arian oedd yn mygu gyda rhew sych. Yn y canol roedd peli bach o hufen ia mefus wedi’i gorchuddio mewn siocled gwyn, roedd o fel ffrwydrad o flas mefus yn eich ceg. Yn ogystal fe gawsom ni truffle siocled moethus oedd yn fach iawn ond yn hynod gyfoethog a jeli rhosyn, oedd yn debyg iawn i turkish delight ond yn llawer mwy ysgafn. Sypreis hyfryd ar ddiwedd pryd.

IMG_2934

Yna cyn gadael fe ddaeth y maitre’d clên draw at ein bwrdd a gofyn a oeddem ni eisiau gweld y gegin. Dwi ddim yn siŵr pam gawsom ni’r cynnig yma, weles i neb arall yn mynd, ond doeddwn ni ddim yn mynd i wrthod. yr hyn oedd yn fy synnu i, pan gerddais i mewn i’r gegin oedd pa mor fach oedd o, a cymaint o bobl oedd yn gweithio yno. Yn amlwg roedd gan bob cogydd ei ardal fach ei hun i wneud un pryd, neu un rhan o bryd a doedd o neu hi ddim yn symud oddi yno. Mae’n rhaid eu bod nhw yn drefnus a thaclus iawn.

Roedd o’n ddiweddglo perffaith i bryd anhygoel.

Te Prynhawn yn yr Athenaeum

6 Ion

Pia

Da chi gyd yn gwybod cymaint dwi’n joio te prynhawn, ac yn bachu ar unrhyw esgus i fwyta llond bol o frechdanau bach, cacennau a the. Felly pan ddaeth un o fy ffrindiau gorau draw i aros o Sweden, roedd o’n un o’r pethau cyntaf ar ein ‘to do list’.  Mae Pia yn dipyn o bobwraig hefyd ac fe fydd y rhai ohonoch sydd wedi darllen y llyfr wedi gweld rhai o’i ryseitiau hi, felly roedd rhaid gwneud yn siŵr ein bod ni’n mynd i rywle gwerth chweil. Ac yn ôl y Tea Guild does ‘na unrhwy le gwell ar hyn o bryd na’r Athenaeum, enillydd y te prynhawn gorau yn Llundain yn 2012. 

Mae’r Athenaeum yn westy pum seren ynghanol Llundain sy’n edrych dros Green park. Wrth gwrs mae’n foethus ond tydio ddim yn teimlo yn rhy ffurfiol. A dweud y gwir mae’r stafell ble maen nhw’n gweini’r te prynhawn yn glyd a chysurus, a dweud y gwir roedden nhw hyd yn oed yn rhoi blancedi i chi swatio yn eich cadeiriau os oeddech chi eisiau.

bwydlen te

Y peth da am de prynhawn yw nad oes rhaid i chi ddewis rhyw lawer (dwi’n un ofnadwy am bendroni am oes dros fwydlen hirfaith), ond ar ôl eistedd i lawr yn ein cadeiriau cyfforddus, roedd ‘na ddau ddewis i’w wneud. Pa de i’w ddewis? – Assam gan amlaf i mi. Ac oeddem ni eisiau Champagne? – dim ond un ateb sydd i’r cwestiwn yna!

te

Felly glasied o champagne yr un, champagne pinc gydag ychydig o flas rhosyn arno, a the wedi’i weini mewn tebotau arian.

IMG_2889

Yn wahanol i rai gwestai dyw’r holl fwyd ddim yn dod ar unwaith wedi’i gweini ar stand cacennau. yn hytrach fe ddaeth gweinydd draw gyda phlât yn llawn brechdanau a gofyn pa rai oeddem ni eisiau a’u gosod ar ein plât. Doedd dim angen poeni am fod yn farus roedd o’n fwy na bodlon i ni gael llond plât o frechdanau a mwy wedyn, a’r peth da am hyn oedd nad oedd rhaid i unrhyw un fwyta’r brechdanau wy! Brechdanau reit glasurol oedd y rhain, eog wedi’i fygu, ciwcymbr a chaws hufen a ham a phicl, ond roedd pob un yn flasus ac yn amlwg wedi’i dorri yn ffres gan nad oedd yna un ochr sych.

sgons a crympets

Ar ôl y brechdanau daeth y sgons a chrympets, i gyd yn gynnes o’r popty, gyda photiau o jam mefus, hufen a cheuled lemon. Wrth gwrs fe sglaffiwyd y cyfan. Ond roedd seren y sioe eto i ddod.

troli cacen

cacennau

Gyd prin ddim lle ar ôl yn ein boliau fe gawsom ni ddewis nid o ddau neu dair cacen arall ond llond troli ohonyn nhw. Roedd yna gymaint o bethau bach blasus gwahanol o dartenni ffrwythau i jeli champagne i gacen ffrwythau roedd hi’n anodd penderfynu beth i’w gael. Yn y diwedd fe ges i darten ffrwythau, bocs siocled wedi’i lenwi gyda mousse siocled gwyn, a paflofa bach mafon. Roedd y tri pheth yn hyfryd ac roedd fy ffrindiau Pia a Kläs yn hapus gyda’u dewis nhw hefyd. fe fuaswn i wedi bod wrth fy modd yn trio mwy, ond wir i chi doedd na ddim lle ar gyfer un briwsionyn arall erbyn y diwedd.

Fe wnaeth y tri ohonom fwynhau’r profiad yn fawr, a fydden i’n newid dim. Llwyr haeddiannol o’r wobr ddywedwn i.

Blwyddyn Newydd Dda!

4 Ion

IMG_3060

Ac am flwyddyn mae hi di bod.

Dwi methu coelio mai blwyddyn yn ôl y dechreuais i sgwennu’r llyfr, ac erbyn hyn mae llwythi o bobl wedi ei dderbyn fel anrheg Nadolig ac wedi bod wrthi yn coginio fy ryseitiau i.

Mae o wedi bod yn grêt gweld cymaint o bobl ar Twitter yn dweud eu bod nhw wedi derbyn y llyfr yn anrheg, a gwell fyth wedyn gweld lluniau o’r cacennau da chi wedi bod yn eu coginio. Diolch i chi gyd am fod mor gefnogol.

Felly 2013 beth sydd o fy mlaen?

Wel dwi’n mynd i barhau i ganfod ryseitiau gwahanol, pobi pethau newydd a chario mlaen i sgwennu am yr hyn dwi’n ei wneud.

panettone

Jyst cyn y Nadolig fe wnes i Panettone am y tro cyntaf gan ddefnyddio rysait Paul Hollywood, a hyd yn oed os dwi’n dweud fy hun roedd o’n hyfryd, felly dwi’n sicr yn mynd i arbrofi mwy gyda thoes melys tebyg ac mae’n rhaid fi ganfod amser i wneud croissants a danish pastries fy hun.

Ond wrth gwrs fyddai’n dal i wneud yr hen ffefrynnau, ac mae’n rhaid dweud dwi’n ffeindio’r llyfr yn ddefnyddiol iawn fy hun. Y paflofa yn y llyfr wnes i ar gyfer nos calan. Hen ffefryn wnaeth blesio pawb!

paflofa

Dwi hefyd angen sgwennu am rai o’r prydau hyfryd dwi wedi’i bwyta yn ddiweddar gan gynnwys te prynhawn yn yr Athenaeum. Dwi’n addo gwneud hynny yn fuan!

Gobeithio y bydd eich blwyddyn pobi chi’n llwyddiannus.