Archif | Chwefror, 2013

Diwrnod Crempog

12 Chw

20130212-080923.jpg

I lawer, dydd Mawrth Ynyd yw’r un diwrnod y flwyddyn pan maen nhw’n gwneud yr ymdrech i wneud crempogau. Ond dwi’n hapus i fachu ar unrhyw gyfle i wneud crempogau, boed nhw’n rai tenau fel sy’n draddodiadol i ni heddiw, neu grempogau tew Americanaidd i frecwast gyda bacwn a sudd masarn, neu hyd yn oed y Kaiserschmarrn o Awstria, sy’n gwneud pwdin neu hyd yn oed ginio barus.

Ond ar ddydd Mawrth Ynyd, dim ond y crempogau mawr tenau sy’n gwneud y tro, a dwi’n reit draddodiadol ac yn hoffi eu llenwi gyda menyn, siwgr a lemon ( a rhaid cyfaddef dwi’n ddigon hapus i ddefnyddio sudd lemon ffug ar y rhain, dyna da ni wastad wedi ei wneud ers yn blant). Yna byddaf eu rholio i fyny ac yn eu sglaffio yn sydyn, does dim angen cyllell a fforc. Ac os ydy un grempog yn unig yn eich digoni, yna rydych chi’n well person na fi o lawer!

20130212-081144.jpg

 

20130212-080911.jpg

Mae’n bosib prynu pob math o gymysgedd crempogau wedi’i gwneud yn barod yn y siopau y dyddiau hyn, ond beth all fod yn haws na chymysgu ychydig o flawd gydag wyau a llaeth?

Y broblem pam da chi’n eu coginio yw nad ydych chi byth yn cael nhw ar eu gorau, yn syth o’r badell yn chwilboeth.

Dyma chi’r rysáit , ond sut ‘da chi’n licio eich rhai chi?

 

Cynhwysion

110g blawd plaen

pinsied o halen

2 wy mawr

250ml llaeth (dwi’n defnyddio llaeth sgim gan mai dyna sydd yn y tŷ, ond defnyddiwch chi beth bynnag da chi eisiau)

25g menyn wedi’i doddi.

 

Dull

Hidlwch y blawd mewn i bowlen ac ychwanegwch yr halen

Cymysgwch y wyau mewn cwpan a gwnewch bant ynghanol y blawd a’u tywallt i mewn.

Yn raddol ychwanegwch y llaeth gan gymysgu gyda chwisg llaw.

Cymysgwch yn araf o’r canol gan gymysgu’r blawd o’r ochrau yn raddol. Fe fydd hynny sicrhau na fydd gennych chi unrhyw lympiau.
Ar ôl ychwanegu’r llaeth i gyd, gadewch y cytew yn yr oergell i orffwys am ryw hanner awr.

Pan fyddwch chi’n barod i goginio eich crempogau toddwch y menyn mewn padell ffrio, ac ychwanegwch ddau lond llwy fwrdd i’r cytew, a’i gymysgu yn dda.

Tywalltwch y gweddill allan o’r badell a’i roi i un ochr. Defnyddiwch bapur gegin i gael gwared ag unrhyw ormodedd o fenyn yn y badell, da chi ddim eisiau boddi eich crempog mewn menyn. (Dwi’n ffeindio drwy wneud hyn a drwy sicrhau bod y gwres yn ddigon uchel fe fydd hyd yn oed y grempog cyntaf yn berffaith).

20130212-081152.jpg

Yna gyda’r gwres i fyny yn uchel rhowch diogon o gytew yn eich padell i orchuddio’r gwaelod, gan droi’r badell o gwmpas i wneud yn siŵr bod y cytew yn gorchuddio’r badell yn hafal. Gofalwch i beidio â rhoi gormod, fe ddylen nhw fod yn eithaf tenau.

20130212-081243.jpg

Ar ôl rhyw funud neu ddau, fe ddylech chi weld swigod bach ar dop y grempog, trowch nhw drosodd a’u coginio am funud neu ddau yn bellach.

Bwytewch cyn gynted â da chi’n gallu.

Semlor – Byns Cardamom o Sweden

11 Chw

semlor

 

 

Yr adeg yma o’r flwyddyn da ni gyd yn cofio bod crempogau yn bodoli ac yn gwagio silffoedd yr archfarchnadoedd o flawd, wyau a jiff lemon wrth i ni ddathlu dydd Mawrth Ynyd gyda brwdfrydedd.

Dwi wrth fy modd gyda chrempogau, ond os caf i esgus i wneud rhywbeth arall yna dwi am neidio ar y cyfle i ehangu fy ngorwelion ychydig.

Wrth gwrs nid y ni yw’r unig wlad i ddathlu’r diwrnod olaf yma cyn y Grawys, ond mae gwledydd eraill yn gwneud defnydd gwahanol o’r wyau, siwgr a menyn sydd yn y cypyrddau. Yn Sweden a llawer o wledydd Sgandinafiaiadd eraill nid crempogau maen nhw’n ei wneud ond Semlor – byns bach cardamom, wedi’i llenwi gyda phast marsipán a hufen.

Fy ffrind i Pia o Sweden wnaeth fy nghyflwyno i’r danteithion hyfryd yma yn wreiddiol. Pan yrrodd lun o’r cacennau bach hyn i mi, ro’n i’n gwybod bod rhaid i mi gael y rysáit. Gan eu bod nhw’n seiliedig ar does bara, mae ‘na gryn dipyn mwy o waith i’r rhain na chrempog, ond os cewch chi’r amser mae’n werth eu trio, does dim rhaid cyfyngu eich hunain i ddydd Mawrth Ynyd.

Mae’r sbeis o’r cardamom yn ysgafn iawn ond yn rhoi blas ychydig yn wahanol iddyn nhw, a’r hufen a’r marsipán wedyn yn ychwanegu’r melystra. Mae’r rysáit wreiddiol yn cynnwys almonau chwerw, ond maen nhw’n anghyfreithlon yn y wlad hon gan eu bod nhw’n wenwynig os ydych yn bwyta gormod! Er hynny dwi wedi cael cyflenwad arbennig gan fy ffrind yn y post, ond fe fydd y rhain yr un mor neis heb yr almonau chwerw.

Cynhwysion

500g o flawd bara cryf

14g o furum sych

100g o siwgr mân

5g o halen

1 wy bach

250ml o laeth braster llawn

7 pod cardamom neu llwy de o gardamom mâl

100g o fenyn heb halen

 

I’w llenwi

150g o farsipán

300ml o hufen dwbl

½ llwy de o rin fanila (vanilla extract)

2 llwy fwrdd o siwgr eisin

 

Dull

Toddwch y menyn mewn sosban ac ychwanegwch y llaeth. Tynnwch yr hadau o’r podau cardamom a’u malu yn fân gyda phestl a mortar, neu waelod pin rholio, a’u hychwanegu at y llaeth. Cynheswch i 37°C (tymheredd y corff). Gofalwch nad yw’n rhy boeth gan y bydd gormod o wres yn lladd y burum.

Mewn powlen, cymysgwch y blawd, y siwgr, yr halen a’r burum. Ychwanegwch yr wy ac yna hidlwch y llaeth i’r gymysgedd, er mwyn dal yr hadau cardamom.

Rhowch ychydig bach o flawd ar y bwrdd a thylinwch y toes am 10 munud nes ei fod yn llyfn.

Rhowch y toes mewn bowlen wedi ei iro gydag olew a gorchuddiwch gyda cling film. Gadewch i’r toes godi mewn rhywle cynnes am awr.

Rhannwch y toes yn ddarnau crwn tua 60g yr un (ychydig yn fwy na pel golf ) a’u gosod ar dun pobi gydag ychydig o flawd wedi ei ysgeintio arno. Gorchuddiwch gyda cling film neu liain sychu llestri a’u gadael am awr a hanner arall i godi.

Cynheswch y popty i 230°C/ Ffan 210°C/ Nwy 8 a’u pobi am 10 munud nes eu bod nhw’n euraidd frown.

Gadewch i oeri ar rwyll fetel.

Yn y cyfamser chwipiwch yr hufen gyda’r fanila a’r siwgr eisin.

Gratiwch y marsipán a’i gymysgu gydag ychydig bach o laeth i ffurfio past meddal.

Pan fo’r byns yn oer torrwch y topiau i ffwrdd a’u gosod i un ochr.

Tynnwch ychydig o’r bara allan o ganol y byns a cymysgwch y briwsion bara gyda’r past marsipan a llenwch y twll gyda’r gymysgedd.

Peipiwch ychydig o’r hufen am ei ben, a rhowch y caead yn ôl am eu pennau.

Ysgeintiwch ychydig o siwgr eisin am eu pennau a mwynhewch!

Madeleines

2 Chw

IMG_6726

Mae’r cacennau bach Ffrengig yma yn syml iawn ond mae nhw’n hynod flasus ac mae nhw’n ddel iawn gyda’u siap cragen unigryw. Yn draddodiadol daw’r cacennau yma o Commercy yn ardal Lorraine o Ffrainc, ac maer spwng ysgafn yn aml wedi’i flasu gyda lemon, oren neu almonau.

Mae rhain yn hawdd iawn i’w gwneud ond er mwyn cael y siap cragen enwog, mae angen tun arbennig. Roeddwn i’n lwcus i gael rhai silicon hyfryd gy fy mrawd yn anrheg. Ac er ei bod posib hi’n bosib gwneud rhain mewn tun cacennau bach neu dun mins peis, fydden nhw ddim cweit mor ddeniadol.

IMG_6722

Mae nhw orau yn ffres allan o’r popty wedi’i hysgeintio gydag ychydig o siwgr eisin. Ond hyd yn oed ddyddiau wedyn, mae nhw’n hyfryd wedi’u trochi mewn paned o de neu goffi.

Cynhwysion

2 wy

80g siwgr mân

2 lwy fwrdd mêl

100g menyn

100g blawd plaen

1 llwy de powdr codi

1 llwy de rhin fanila

Dull

1. Cynheswch y popty i 180°C /160°C ffan

2. Toddwch y menyn mewn sospan a’i roi i un ochr.

IMG_1749

3. Irwch eich tuniau madeleines drwy eu brwsio gyda’r menyn wedi’i doddi.

IMG_6715

4. Chwisgiwch yr wyau a’r sigwr gyda chwisg drydan nes ei fod ewynnog ac wedi’i ddyblu mewn maint.

5. Ychwanegwch y fanila a’i gymysgu.

6. Ychwanegwch y blawd ‘ar powdr codi a’i blygu yn ofalus, gan sicrhau nad ydych yn cnocio’r aer allan o’r wyau.

7. Plygwch y menyn wedi’i doddi mewn i’r gymysgedd.

8. llenwch eich tuniau nes eu bod yn 2/3 llawn.

9. Coginiwch am 10 munud, nes eu bod wedi codi ac wedi dechrau brownio.

IMG_3211