Search results for 'cacs bach'

Dwi’n caru cacs bach

11 Maw

Welshcakes, pice ar y maen, cacennau cri … neu fel mae fy nheulu i’n eu galw nhw … cacs bach. Beth bynnag da chi’n eu galw nhw, does dim curo ein cacen genedlaethol. Mae’n teulu ni wrth eu boddau efo nhw, ac yn eu gwneud nhw byth a beunydd. Fy hoff beth i fel plentyn oedd bwyta’r toes heb ei goginio, er bod dad yn dweud y buasai’n sticio at fy nghalon! A dwi’n sicr nad oes neb yn gallu eu gwneud nhw’n well na dad. Ond dwi’n trio fy ngorau!

Dwi’n chwyrn fy marn ynglŷn â sut yn union y dylai cacs bach fod. Maen nhw i fod yn syml ac yn blaen, felly plîs peidiwch â rhoi sbeis ynddyn nhw. A pheidiwch â hyd yn oed sôn am y rhai da chi’n gallu eu prynu gyda jam yn y canol, hollol hurt!

Mae lot o ryseitiau ar gyfer cacs yn defnyddio menyn yn unig, ond mae rysáit dad yn defnyddio hanner menyn a hanner lard. Nawr dyw lard ddim yn ffasiynol iawn y dyddiau yma ond mae’n gwneud gwahaniaeth mawr i flas ac ansawdd y cacennau felly maen werth ei drio.

Dylid coginio’r rhain ar radell haearn ond os nad oes gennych chi un mae’n bosib eu gwneud nhw mewn padell ffrio reit drwm hefyd.

Cynhwysion

1lb blawd codi

4 oz menyn

4 oz lard

5oz siwgr

4oz syltanas

1 wy

sblash o laeth

 

Dull

1. torrwch y menyn a’r lard mewn i ddarnau bach a’i rwbio i mewn i’r blawd nes ei fod yn edrych fel briwsion.

 

2. Ychwanegwch y siwgr, syltanas a’r wy, a’i gymysgu nes eich bod yn ffurfio pelen o does. Ychwanegwch sblash o laeth os oes angen.

3. Roliwch y toes allan nes ei fod yn rhyw ¼ modfedd o drwch a thorrwch allan gylchoedd, neu galonnau fel gwnes i y tro hwn. (doeddwn i methu ffeindio’r torrwr crwn!)

 

 

4. Cynheswch y radell a’i rwbio gydag ychydig o fenyn. Yna gosodwch eich toes ar y radell a’u coginio am ryw 2-3 munud ar bob ochr.

5. Tynnwch oddi ar y radell a’u hysgeintio gydag ychydig o siwgr.

6. Triwch beidio eu bwyta i gyda ar unwaith, er dwi’n gaddo bydd hynny yn anodd iawn. (2-4 ar y tro yw’r tueddiad yn ein teulu ni!)

Advertisements

Peis bach cyw iâr a chennin

1 Maw

peis cyw iarDydd Gŵyl Dewi Hapus bawb.

Mae’n braf gweld cymaint yn dathlu diwrnod ein nawddsant y dyddiau hyn. Ac efallai na fydd yn eich synnu fy mod i wedi defnyddio hwn fel esgus i bobi cacs bach (cacennau cri / pice ar y maen). Dwi wedi postio’r rysáit o’r blaen ac mae o yn y llyfr cyntaf hefyd, ond mae gen i rysáit addas arall dwi di bod yn bwriadu ei bostio ers peth amser – peis bach cyw iâr a chennin.

Mae yna rywbeth cysurus iawn am bei cynnes, mae’r llenwad sawrus a chrwst euraidd am ei ben yn ddigon i gynhesu calon unrhyw un, felly beth well ar ddiwrnod fel hyn. Mae’r cyfuniad o gyw iâr a chennin yn glasur, ond yn hytrach na gwneud un pei mawr i rannu dwi’n licio gwneud rhai bach unigol. Mae’r rhain yn hyfryd yn gynnes ond yr un mor hyfryd yn oer, ac mae eu maint yn golygu eu bod yn berffaith ar gyfer picnic.

Cynwhysion

Ar gyfer y crwst

60g o fenyn

60g o lard

240g o flawd plaen

½ llwy de o halen

60ml o ddŵr

 

Ar gyfer y llenwad

2 brest cyw iâr

1 llwy fwrdd o olew olewydd

2 genhinen

1 clof o arlleg

1 llwy fwrdd o flawd corn

½ llwy de o deim sych

1 llwy de o fwstard Dijon

½ litr o stoc cyw iâr

25ml o hufen

1 wy

 

Dull

Gwneud 8 pei bach

Torrwch y menyn a’r lard yn ddarnau bach a’u rhoi mewn powlen gyda’r blawd a’r halen. Gan ddefnyddio eich dwylo, rhwbiwch y menyn a’r lard i mewn i’r blawd nes ei fod yn edrych fel brwision.

Yna gwnewch bant yn y canol ac ychwanegu tri chwarter o’r dŵr, a’i gymysgu i mewn gyda llwy neu gyllell nes ei fod yn dod at ei gilydd, gan ychwanegu mwy o ddŵr os oes angen. Tylinwch y toes nes ei fod yn llyfn.

Lapiwch y toes mewn cling film a’i roi i orffwys yn yr oergell am o leiaf hanner awr tra’ch bod chi’n gwneud eich llenwad.

Torrwch y cyw iâr yn ddarnau gweddol fach a’u rhoi mewn sosban i ffrio yn yr olew nes eu bod yn dechrau brownio.

Torrwch y cennin yn ddarnau bach a malwch y garlleg yn fân a’u hychwanegu at y cyw iâr, a’u coginio nes eu bod yn feddal.

Ychwanegwch y blawd corn yna’r teim, mwstard a’r stoc a’i adael i fudferwi nes bod yr hylif wedi lleihau a thewychu. Pan fydd y saws yn drwchus ychwanegwch yr hufen a digon o bupur. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch i oeri.

Cynheswch y popty i 200°C / 180°C ffan / Nwy 6.

Ysgeintiwch ychydig o flawd ar eich bwrdd a roliwch y toes allan nes ei fod yn 4-5 mm o drwch. Torrwch 8 o gylchoedd allan sy’n ddigon mawr i ffitio mewn tun myffin dwfn. Os nad oes gennych dorrwr o’r maint iawn, dylai myg wneud y tro. A thorrwch 8 cylch ychydig yn llai i ffitio fel caead.

Gosodwch y cylchoedd mwyaf yn ofalus yn nhyllau’r tun myffin, a llenwch gyda’r llenwad cyw iâr a chennin. Brwsiwch o amgylch eich caead gydag ychydig o ddŵr, er mwyn ei helpu i lynu, a’i osod am ben y llenwad. Gwasgwch yr ochrau i lawr gyda fforc a brwsiwch y top gydag wy wedi’i guro. Torrwch dwll yn y top gyda chyllell er mwyn gadael y stem allan, a choginiwch am 30-35 munud nes eu bod yn euraidd.

Gweinwch yn gynnes neu gadewch i oeri.

Pizza cartref

2 Mai

20140501-204409.jpg

Dwi wrth fy modd gyda pizza ond dwi hefyd yn ei gasáu. Oes yna unrhyw fwyd sy’n gallu bod cweit mor afiach a hyfryd ar yr un pryd?

Alla’i ddim meddwl am ddim byd gwaeth na Dominos seimllyd, efo crwst trwchus, sydd â digon o galorïau i’ch cadw chi fynd am wythnos. Ond ar y llaw arall does yna’m llawer gwell na pizza tenau a chrensiog, wedi gwneud â’r cynhwysion gorau a’i goginio mewn popty coed.

Mae’r ddau yn fwystfil hollol wahanol.

Ond does yna ddim esgus i estyn am y ffôn a galw am takeaway, achos mae pizza nid yn unig yn hawdd i’w wneud adref, mae hefyd yn lot o hwyl, ac fe allaf warantu y bydd o’n blasu gan-gwaith yn well hefyd. Er fel da chi’n gweld isod mae o’n gallu golygu lot o lanast!

20140501-204505.jpg

20140501-204452.jpg

Roeddwn i wrth fy modd yn cael gwneud pizza fel plentyn. Byddai mam yn prynu’r crwst mewn paced o’r siop a ninnau yn cael rhoi beth bynnag oedd yn mynd a’n bryd am ei ben – ham, pys bach melyn a lot o gaws fyddai fy newis arferol i os ydw i’n cofio’n iawn. Wrth gwrs doedd y crwst siop yn ddim byd tebyg i grwst cartref (tebycach i gardfwrdd fuaswn i’n ei ddweud), ond roedd o’n gymaint o hwyl cael gwneud ein bwyd ein hunain, a dewis y cynhwysion yr oeddwn i eisiau, yn hytrach na gorfod rhannu gyda phawb.

A dyna ydi’r pleser yn dal i fod, mae Johny a minnau’n licio pizzas hollol wahanol – mae o’n ddyn meat feast efo gymaint o bethau wedi’u taflu ar un pizza ac sy’n bosib, tra dwi’n licio rhywbeth llawer symlach. Ond mae hynny yn iawn pan fyddwch chi’n gwneud eich pizza personol eich un.

20140501-204517.jpg

Felly y tro hwn fe gawsom pizza garlleg i ddechrau efo dim byd mwy nag olew olewydd a garlleg arno, wedyn fe wnes i bizza pesto, parma ham, pupur coch a dail rocket, tra bod Johny wedi cael un efo salami, ham, wy a chaws. Fel y gwelwch chi roedd o’n falch iawn o’i gampwaith.

20140501-204439.jpg

Er mwyn sicrhau’r crwst perffaith mae’n bwysig bod eich popty mor boeth ag y gall fod. Mae hefyd yn werth cael rhyw fath o garreg bobi, sy’n cael ei gynhesu yn y popty o flaen llaw. Mae’n bosib prynu un pwrpasol, defnyddio teil marmor, neu gwnewch be dwi’n ei wneud a defnyddio’r radell haearn sydd gen i ar gyfer gwneud cacs bach.

Mae’r rysáit yma yn gwneud digon o does i wneud 8 pizza, dwi ddim yn disgwyl i unrhyw un fwyta cymaint a hynny, ond mae’n rhewi’n dda, felly dwi wastad yn gwneud gormod. Felly ar gadael i’r toes godi, rhannwch yn 8 pelen, a rhowch unrhyw does na fyddwch yn ei ddefnydio mewn bagiau plastig a’u gosod yn y rhewgell. Wedyn y tro nesaf dwi awydd pizza yr unig beth sydd angen ei wneud yw ei dynnu allan a’i adael i ddadmer ar dymheredd ystafell, cyn ei rolio allan fel arfer.

 

Cynhwysion

500g o flawd bara cryf

500g o flawd spelt

20g o halen

14g o furum

3 llwy fwrdd o olew olewydd

650ml o ddŵr cynnes

 

Dull

Cymysgwch y ddau flawd mewn powlen fawr cyn ychwanegu’r halen a’r burum. Gwnewch bant yn y canol ac ychwanegwch y dŵr a’r olew. Cymysgwch gyda llwy nes ei fod wedi cyfuno yn llwyr yn does gwlyb.

Ysgeintiwch fymryn o flawd ar eich bwrdd a thylino’r toes am 10 munud nes ei fod yn llyfn.

Rhowch y toes mewn powlen wedi ei hiro ag olew, a’i orchuddio â cling film. Gadewch i’r toes godi am awr, neu hyd yn oed ei roi yn yr oergell i godi yn araf dros nos.

Yn y cyfamser rhowch eich carreg bobi yn y popty a chynhesu’r popty i 240ºC / 220ºC ffan / marc nwy 6

Ysgeintiwch y bwrdd â blawd. Cnociwch y toes yn fflat, ei rannu’n 8 darn. Rholiwch i mewn i beli a’u gadael i orffwys am 15 munud o dan liain sychu llestri, (ar y pwynt yma gallwch rewi unrhyw does na fyddwch yn ei ddefnyddio).

Gyda digon o flawd ar eich bwrdd, a gyda phin rholio rholiwch un o’r peli toes yn gylch mawr tenau.

Ychwanegwch pa bynnag gynhwysion yr hoffech, boed o’n saws tomato, cig a chaws, neu pesto a llysiau, cyn trosglwyddo’r toes yn ofalus i’ch carreg pobi. Fel arall gallwch roi’r toes yn syth ar y garreg pobi, ac wedyn ychwanegu’r cynhwysion, ond bydd angen gweithio yn gyflym fel hyn gan fod y garreg yn boeth iawn ac fe fydd y toes yn dechrau coginio.

Yna rhowch yn y popty i goginio am 10-12 munud, nes bod y crwst yn grisp.

Bwytewch, cyn gwneud un arall!

 

 

Digon o gacen i dagu ci

8 Maw

20130308-160510.jpg

Fel da chi’n gwybod dwi ddim angen unrhyw anogaeth i bobi nac i fwyta cacennau, felly pan glywais i gan ffrind bod yna grwp o bobwyr lleol yn cwrdd yn fisol, roeddwn i’n gwybod bod rhaid i mi ymuno â nhw.

Mae Band Of Bakers yn grwp yn Ne Ddwyrain Llundain sy’n dod a pobl at ei gilydd sy’n hoffi pobi, i rannu eu campweithiau dros ddiod a sgwrs.

Mae yna thema benodol i bob digwyddiad, ond dyna’r unig reol. Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr a does yna ddim elfen o gystadleuaeth o gwbwl. Mae pawb yn dod a’u cacen, pwdin, tarten neu fisgedi gyda nhw, eu gosod ar fwrdd enfawr a wedyn mae pawb yn cael cyfle i flasu.

20130308-160549.jpg

Y thema y tro hwn oedd clasuron Prydeinig, ac roedd yna ystod eang o ddanteithion fel cacennau eccles, sgons, digestives, tarten gaws a nionyn, cacen sticky toffee pudding, cacennau bach earl grey a hot cross buns.

Mae’n rhaid cyfaddef nad oedd rhaid i fi feddwl yn hir, pan glywais i beth oedd y thema. Beth arall gallwn i ei wneud ond cacs bach Mamgu? Fe gefais i ymateb da iddyn nhw, gyda lot o bobl yn dweud wrthai eu bod nhw wrth eu boddau gyda ‘welshcakes’, ac roeddwn i’n falch o weld plât gwag ar ddiwedd y noson.

Roedd yna ryw 30-35 o bobl yn y digwyddiad, oedd yn cael ei gynnal mewn tafarn leol, felly roedd hi’n amhosib blasu popeth. Ond fe fyddwch chi’n falch o glywed fy mod i wedi gwneud fy ngorau a stwffio fy hun nes fy mod i’n cael palpitations o’r holl siwgr. Wedyn os nad oeddwn i wedi bwyta digon, ar ddiwedd y noson, roedd pawb yn cael llenwi eu bocsys gyda beth bynnag oedd ar ôl ar y bwrdd i fynd adra gyda nhw.

20130308-160605.jpg

Mae’n rhaid dweud bod popeth wnes i flasu yn hyfryd, yn amlwg mae yna griw talentog iawn o bobwyr yn yr ardal yma.

Mae’r syniad o ddod at eich gilydd i rannu yr hyn ‘da chi wedi’i goginio, mor syml ond yn gymaint o hwyl. Ac mae’n rhaid i mi ddiolch i Gemma a Naomi am drefnu’r digwyddiadau. Dwi methau aros rwan i glywed beth fydd thema’r un nesaf.

Mae’n bwysig plesio Nain

10 Tach

Bydd unrhyw un sy’n darllen y llyfr yn gwybod cymaint o ysbrydoliaeth mae fy Nain wedi bod i mi. Felly cyn gynted ag y cefais i gopïau o’r llyfr roedd rhaid i mi yrru copi iddi. Roedd ei barn hi yn holl bwysig i fi.

Wel diolch byth mae’n plesio! Ges i alwad ganddi’r diwrnod o’r blaen yn dweud ei bod hi wrth ei bodd gyda’r llyfr, a’i bod hi wedi ei ddarllen o glawr i glawr. Roedd hi hyd yn oed yn awyddus i bobi rhywbeth eto, er ei bod hi yn 91 erbyn hyn. Ond roedd ganddi un cwyn, pam bod y cynhwysion mewn grams nid ownsys? Mae’n rhyfedd sut Mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd gan mai pwysau ac ownsys yr oeddwn i yn ei ddefnyddio fel plentyn a dyna dwi dal yn ei ddefnyddio adra, gan nad oes gan dad glorian grams. Ond dwi’n siŵr bod ‘na lawer o bobl ifanc y dyddiau hyn sydd heb unrhyw syniad o beth yw owns neu hyd yn oed fluid ounce.

Ond dwi’n falch iawn bod y llyfr wedi plesio Nain, Mae o hefyd wedi plesio un o sêr iau’r llyfr, fy nith Marged. Dyw hi methu coelio ei bod hi mewn llyfr. A pan ofynnais beth oedd ei hoff rysáit hi, Wel cacs bach Mamgu wrth gwrs! Dyw hi, fel pob aelod arall o’n teulu ni, ddim yn gallu cael digon o’r cacs bach mae dad yn ei wneud erbyn hyn.

Mae hefyd wedi bod yn hyfryd cael ymateb gan bobl eraill – da di twitter i gael ymateb uniongrchol. Mae wastad yn gret clywed bod y ryseitiau yn gweithio i bobl eraill, ac mae tipyn o bobl wedi gyrru lluniau o’r cacennau maen nhw wedi’i wneud o’r llyfr. Mae’n debyg bod y gacen Guinness wedi bod yn boblogaidd yn ogystal a’r hyni byns.

Mae Hayley Evans wedi bod yn cadw Dylan Rowlands o Dylanwad Da yn hapus gyda hyni byns a chelsea buns.

A dyma fy nghefnder Owain yn trio gwneud hyni byns, dwi ddim yn siwr sut bethau oedda nhw yn y diwedd, ges i ddim llun!

 

A dyma Chelsea buns fy ffrind Myrddin, yn amlwg wedi eu sglaffio hyd yn oed cyn tynnu llun.

+

Y cacennau bach fanila wnaeth Catrin Newman ar gyfer penblwydd cyntaf ei nith.

A dyma Guto Dafydd yn mwynhau cacen Guinness Branwen Huws.

Dwi’n licio’r llun yma hefyd. Dyma fy llyfr yn siop Palas Print yng Nghaernarfon, wedi plesio’n arw efo’r cwmni da dwi’n ei gadw ar y silff yna.

Mae mor neis gweld eraill yn mwynhau’r ryseitiau felly plîs cariwch ymlaen i drydar eich lluniau.