Archif | priodas RSS feed for this section

Cacen briodas

29 Maw

20140405-223250.jpg

Dwi ar fin priodi, a’r un cwestiwn mae pawb yn ei ofyn i mi yw pwy sy’n gwneud dy gacen? Wel fi wrth gwrs!

Dwi’n gwybod y bydd rhai ohonoch yn meddwl fy mod i’n hollol wallgo ac yn ychwanegu at fy llwyth gwaith drwy wneud hyn, ond fe fuaswn i’n ei chael hi’n anodd iawn talu crocbris i rywun arall wneud rhywbeth y gallen i wneud fy hun am ffracsiwn o’r pris. Ond hefyd ar ôl gwneud cymaint i ffrindiau a theulu, fe fuaswn i’n teimlo’n od yn gofyn i rywun arall, wneud un ar gyfer fy mhriodas i. Ac me yna elfen o ddisgwyliad gan eraill hefyd amwn i. Ond o leiaf os mai fi sy’n ei gwneud hi dwi’n gwybod yn union sut y bydd hi’n blasu ac yn edrych a chai mo fy siomi, er dwi’n gwybod yn iawn pwy i feio os yw’n mynd o’i le.

Ond gyda llai na pythefnos i fynd, dwi’n dechrau meddwl fy mod i’n hurt. Dwi wedi gwneud pethau yn anoddach i mi fy hun hefyd drwy ddewis gwneud cacen sbwng, sydd wrth gwrs angen ei gwneud mor agos i’r briodas a phosib. Ac os nad yw hynny yn ddigon, mae hi’n mynd i fod yn gacen enfys dau tier, sy’n golygu 12 haen mewn 6 lliw gwahanol!

20140405-223119.jpg

Wrth gwrs fe fuasai bywyd yn llawer haws petawn i wedi gwneud cacen ffrwythau, a ellir ei baratoi fisoedd o flaen llaw. Ond byddai hynny yn llawer rhy geidwadol ac roeddwn i eisiau cacen oedd yn wahanol i gacen briodas traddodiadol, gyda tipyn o ‘wow factor’. Dwi ddim yn ffan o gacennau priodas draddodiadol sydd wedi’i gor haddurno, ac mae cyfnod y cupcake wedi hen basio, felly mae cacen enfys yn siwtio fi a fy mhriodas i’r dim – tipyn o hwyl a digon o liw.

20140405-222943.jpg

20140405-223112.jpg

20140405-223055.jpg

Y bwriad gwrieddiol oedd gwneud y gacen yn ffres cyn y briodas. Ond gan fy mod yn priodi yn Henffordd, ac yn mynd i fod yno rai dyddiau ynghynt, dwi wedi penderfynu y bydd hi’n llawer haws gwneud y cacenau rwan, a’u rhewi yn barod i’w dadmer a’u haddurno yn agosach at y briodas.

Felly dyna dwi wedi bod yn gwneud heddiw. Un peth yn llai i boeni amdano pan ddaw’r briodas.

Cewch weld lluniau o’r gacen orffenedig yn fuan!

 

 

 

 

 

 

Cacen briodas Dhara a Steff

16 Medi

Ychydig wythnosau yn ôl roedd un o fy ffrindiau coleg yn priodi, ac fe ges i’r pleser o wneud y gacen briodas. Dyma’r ail gacen briodas i fi ei wneud eleni, ond roedd hon ychydig yn wahanol i’r cyntaf. I ddechrau doedd dim cupcakes, sy’n golygu ychydig llai o waith i fi, ac yn ail roedd y briodas yn Llundain, felly roeddwn i’n gallu paratoi’r gacen yn fy nghegin fy hun a’i chludo yn reit hawdd i’r briodas.

Doedd Dhara na Steff yn gallu cytuno ar flas y gacen, felly fe gytunais i wneud dau dier gwahanol, gyda chacen ffrwythau draddodiadol ar y gwaelod a sbwng lemwn ar y top.

Fe wnes i baratoi’r gacen ffrwythau ychydig o fisoedd o flaen llaw, felly gyda dau ddiwrnod cyn y briodas dim ond y gacen lemwn oedd angen ei gwneud. Fe ddefnyddiais rysait sbwng syml ond gan ychwanegu ychydig o zest lemwn i’r gymysgedd ac ar iddo goginio, fe wnes i ei drochi mewn sudd lemwn a siwgr oedd wedi cael ei gynhesu (fel petai chi’n gwneud lemon drizzle). Yna er mwyn gwneud yn siwr ei fod o’n blasu yn ddigon o lemwn fe roddais buttercream efo ychydig o lemon curd wedi ei gymysgu fewn iddo yng nghanol y gacen.

Roedd y briodas yn un indiaidd, felly yn lle defnyddio rhuban plaen i addurno’r gacen fe roddodd Dhara hen saree i fi, ac fe wnes i dorri darnau o’r saree a’i bwytho at ei gilydd i wneud rhuban. Roeddwn i wedi gwneud rhosod siwgr ar gyfer top y gacen, ond roedd nai Dhara wedi gwneud addurn bach allan o lego hefyd, oedd yn llawer gwell yn fy marn i!

A gan ei bod hi’n briodas Indiaidd fe ges i wisgo’r saree mwyaf hyfryd.

Yr ail gacen briodas

8 Gor

20110708-045712.jpg

Mae hi’n arogli fel Nadolig yn y fflat ar hyn o bryd. Na dwi ddim di rhoi’r goeden dolig i fyny yn gynnar, mae genai gacen ffrwythau yn y popty ar gyfer priodas arall diwedd mis nesaf.

Rysait Delia dwi wedi ei ddefnyddio ar gyfer hon unwaith eto. Mae’n gweithio bob tro!

20110708-045812.jpg

Bore ma fe wnes i bigo lawr i Islington i nol anrheg i fy chwaer yng nghyfraith, sydd gobeithio, yn mynd i gael babi y penwythnos yma. Mae un o fy hoff siopau cacennau, Ottolenghi, yn Islington, a dwi methu mynd heibio heb brynnu rhywbeth. A doedd hi ddim gwahanol heddiw. Yr unig broblem yw bod ganddyn nhw gymaint o ddewis dwi byth yn gwybod beth i’w gael. Yn y diwedd fe brynais gacen bricyll a maen hyfryd efo paned!

20110708-050011.jpg

Dyw Ottolenghi ddim yn rhad os ydych chi byth yn pasio un o’u siopau nhw cerwch fewn. Mae nhw hefyd yn gwneud y salads mwyaf gogoneddus!

Cacen briodas Lisa a Gwyddno

13 Meh

Y rheswm y dechreuais y blog yma, oedd gan fy mod i’n gwneud dwy gacen briodas eleni. Wel mae priodas rhif un wedi mynd a dod, felly dwi rwan yn rhydd i rannu’r hyn wnes i efo chi.

Priodas un o fy ffrindiau gorau Lisa oedd hwn, a’r gacen briodas oedd fy anrheg i iddi hi a’i gwr Gwyddno. Doedd Lisa ddim yn siwr os oedd hi eisiau cacen ffrwythau draddodiadol neu cupcakes, felly fe wnes i gynnig fy mod i’n gwneud y ddau iddi – dwy gacen ffrwythau a tua 70 o cupcakes.

Nawr gan fod y briodas yn Aberystwyth a minnau yn byw yn Llundain, roedd gwneud y cacennau yn bach o ‘logistical nightmare’!

Fe wnes i’r ddwy gacen ffrwythau nol ym mis Ebrill, felly’r unig beth oedd angen ei wneud gyda rheiny oedd eu gorchuddio gyda marsipan ac eisin a’u haddurno. Ond yn amlwg roedd rhaid gwneud y cupcakes ychydig ddiwrnodau cyn y briodas, a doeddwn i ddim yn ffansio cartio llond car o cupcakes o Lundain i Aberystwyth.

Yn y diwedd roedd fy chwaer i’n ddigon clên i adael i mi ddefnyddio ei chegin hi yn y Bermo i goginio’r cupcakes (gyda’r bonws ychwanegol bod ganddi Kitchenaid i leihau’r baich!) ac wedyn fe wnes i eisio ac addurno’r cacennau yn nhŷ fy mrawd yn Aberystwyth.

Y rysait wnes i ddefnyddio ar gyfer y vanilla cupcakes oedd yr un wnes i flogio yn ddiweddar, ac mae’n rhaid dweud eu bod nhw wedi gweithio allan yn berffaith.

Dyma liwiau Lisa ar gyfer y briodas ac felly y thema ar gyfer y cacennau hefyd. Pink, oren a navy.

Felly fe wnes i eisio’r cacennau i gyd gydag eisin gwyn a gwneud rhosod allan o flower paste ar gyfer y ddwy gacen ffrwythau, a chalonnau bach allan o sugarpaste ar gyfer y cupcakes.

Roedd yr holl broses yn dipyn o straen, gan fod yna gymaint i’w wneud ac mae diwrnod priodas rhywun mor bwysig, doeddwn i ddim am i unrhyw beth yr oeddwn i yn ei wneud i fynd o’i le.

Ond diolch byth roedd pawb yn hapus gyda’r cacennau a doedd na ddim un cupcake ar ôl ar ddiwedd y dydd. Felly roedd o’n werth o!

Roedd yn rhaid i fi gynnwys y llun yma, gan fod fy mrawd yn dweud bod gennyf yr un wyneb a fy mrawd bach ar ôl ennill rhywbeth yn yr eisteddfod!

Cacen briodas: Cam 1

16 Ebr

I ddechrau, ymddiheuriadau am beidio â blogio ers oes, dwi’n gweithio yng Nghaerdydd dros gyfnod yr etholiad ac felly ddim yn cael cyfle i goginio. Ond dwi nôl yn Llundain am y penwythnos ac yn bwriadu gwneud lot o goginio heddiw, yn bennaf achos bod pawb yn y gwaith yng Nghaerdydd yn cwyno nad ydwyf wedi dod a chacen fewn i’r gwaith eto!

Ond cyn hynny dyma flog bach sydyn am y gacen briodas nes i ddechrau  ryw bythefnos yn ôl.

Fel dwi wedi sôn lawer gwaith dwi’n gwneud cacennau ar gyfer dwy briodas eleni, gyda’r cyntaf ym mis Mehefin. Felly gyda dim ond dau fis i fynd, mae hi’n amser gwneud y cacennau ffrwythau.

Rysáit Delia dwi’n ei ddefnyddio o’r llyfr Delia Smith’s Complete Cookery Collection. Hen lyfr Nain ydi hon, a dyma’r rysáit y gwnaeth hi ei ddefnyddio ar gyfer cacen briodas fy mam a fy modryb, yn ogystal â chacennau Nadolig. Ychydig flynyddoedd yn ôl fe roddodd Nain y llyfr yma i mi, yn ogystal â llond bag o duniau sgwâr a crwn o bob maint, er mwyn i fi gael gwneud cacennau Nadolig i’r teulu.

Mae’r rysáit yn reit hir felly ymddiheuriadau am beidio ei bostio fan hyn, ond mae’n rhaid bod y rysáit yma mewn un o lyfrau mwy diweddar Delia, ond cerwch i gegin eich mam neu’ch nain a da chi’n siŵr o ffeindio copi o’r llyfr gwreiddiol.

Un rhybudd os ydych chi’n mynd i wneud cacen fel hon, mae angen diwrnod cyfan i’w gwneud. Mae’r broses yn reit syml, ond mae o’n cymryd lot o amser i baratoi ac wedyn mae angen tua 4-5 awr i’w goginio!

Nawr bod y rhain wedi’i coginio, fe fydd angen eu bwydo efo brandi am y ddau fis nesaf, ac fe fyddai’n eu haddurno, ryw wythnos cyn y briodas mae’n siŵr.

Cacennau priodas

27 Chw

Fe gefais fy ysbrydoli i ddechrau’r blog yma ar ôl treulio diwrnod yn edrych ar flogiau eraill am syniadau ar gyfer cacennau priodas. Dwi’n gwneud dwy ar gyfer ffrindiau eleni, felly pam ddim dechrau blog fy hun yn cofnodi be dwi’n ei wneud, yn ogystal â’r holl gacennau eraill dwi’n eu pobi. Dyw’r priodasau ddim tan yn hwyrach yn y flwyddyn felly dwi’m yn cael rhannu unrhyw wybodaeth efo chi eto, ond dros y blynyddoedd dwi wedi gwneud nifer o gacennau priodas eraill.

Anrhegion ar gyfer ffrindiau yw rhain yn bennaf, achos does ‘na ddim cweit gymaint o bwysau a phan di’n cael eich talu i wneud rhywbeth!

Dyma’r gacen gyntaf i fi ei wneud. dwy gacen ffrwythau syml ar ben ei gilydd.

Wedyn fe ddechreuais wneud cup cakes, gan  helpu i wneud y cacennau ar gyfer priodas fy chwaer.

 

Roedd hwn yn LOT o waith caled, 120 o cup cakes os dwi’n cofio, rhai fanila a siocled ac yna cacen lemwn ar y top. (sori am y lluniau gwael mond lluniau oddi ar fy ffon sydd genai.)

 

Glitter neon ddefnyddiais i addurno’r rhain.

 

Fydd rhaid i chi aros tan fis Mehefin i weld y cyntaf o’r cacenni dwi’n eu gwneud eleni.