Archif | pwdin RSS feed for this section

Rum Baba

17 Ion

Tan yr wythnos hon doeddwn i erioed wedi clywed am rum baba o’r blaen. Gofynnodd fy ffrind i mi wneud rhai iddo, ond wrth gwrs doedd gennyf ddim clem beth oedd un, heb sôn am sut i’w gwneud nhw. Felly dyma ddechrau twrio trwy fy llyfrau coginio am rysait.

Fe lwyddais i ganfod tri rysait ar eu cyfer ymysg fy llyfrau, ond roedd y tri yn edrych yn hollol wahanol. Felly fe benderfynais i ddilyn rysait Dan Lepard yn bennaf, ond gan gymryd ychydig o syniadau o’r ryseitiau eraill

Rhyw fath o fara melys yw rum baba, sy’n dod yn yn wrieddiol o wlad Pwyl. Sydd, ar ôl ei goginio, yn cael ei socian mewn syryp melys o rym, fanila a lemon. Yn ôl y son (ok yn ôl wikipedia) mae’n ‘signature dish’ ym mwytai Alain Ducasse, un o chefs gorau’r byd. Felly os dio’n ddigon da iddo fo,  mae’n ddigon da i fi fyd!

Ar un pwynt doeddwn i’m yn ffyddiog y byddai’r rysait yn gweithio. Bu raid mi gymysgu’r toes a llaw gan nad yw’r kitchenaid gyda fi yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Doedd hynny ddim yn ddelfrydol gan ei fod yn gymysgedd gludiog iawn. Dwi eisiau eu trio eto ond gyda’r peiriant, dwi’n siwr y bydd o’n llawer haws ac yn creu lot llai o lanast. Y broblem arall gefais i oedd bod rhaid gadael i’r toes godi, fel bara. Ond gan ei bod hi mor oer ar hyn o bryd, fe gymerodd ddwywaith mor hir â’r disgwyl.

Gan nad oeddwn wedi bwyta na hyd yn oed gweld rum baba o’r blaen, doeddwn i ddim yn siwr sut yr oedden nhw fod i droi allan. Ond yn y diwedd fe gefais i fy siomi ar yr ochr orau, roedden nhw’n hyfryd. Mae yna flas tebyg iawn i frioche neu panattone ar y toes, ond maen nhw’n reit sych ar ben eu hunain. Dyna pam mae’r syryp rum yn hanfodol ac mae’n ychwanegu blas diddorol a chic i’r pwdin. Fe fyddai’n sicr yn eu gwneud nhw eto (ond dim ond os oes gennai’r kitchenaid!)

Cynhwysion

100ml llaeth cynnes
1½ llwy de o furum
150g blawd gwyn cryf
1 wy mawr a 1 melynwy
1½ llwy de o siwgr caster
½ llwy de o halen
50g menyn heb halen (ar dymheredd ystafell)
50g o resins

Ar gyfer y syryp
500g siwgr caster
500ml dwr
stribedi o groen lemwn
rym tywyll

Dull

1. Cynheswch fowlen gydag ychydig o ddŵr berw, a’i sychu yn llwyr. Yna ychwanegwch hanner y llaeth cynnes, burum a dwy lwy fwrdd o’r blawd. Cymysgwch a gadewch i sefyll am 15 munud, nes eich bod yn gweld swigod.

2. Tra’ch bod chi’n gwneud hyn sociwch y rhesins mewn ychydig o’r rym tywyll.

3. Yna ychwanegwch weddill y llaeth,  blawd, wy, melynwy, siwgr a halen a’i gymysgu gyda pheiriant cymysgu am 2 funud. Os nad oes gennych chi beiriant cymysgu, fe fydd raid i chi ei dylino efo’ch dwylo. Gan fod y gymysgedd yn un reit wlyb, mae angen slapio’r toes o gwmpas y fowlen yn hytrach na thylino mewn modd cyffredin. Byddwch yn barod am lanast os da chi’n gwneud hyn!

4. Nesaf mae angen ychwanegu’r menyn a’i guro (neu dylino) eto am ddau funud arall, cyn cyhwanegu’r rhesin ar ôl eu tynnu o’r rym.

5. Gorchuddiwch a’i adael mewn lle cynnes am 45 munud neu tan mae wedi dyblu mewn maint. Fe gymerodd llawer hirach na 45 munud i fi, felly mae’n werth dyfalbarhau os nag yw wedi codi rhyw lawer ar ôl 45 munud.

6. Ar ôl i’r gymysgedd godi Irwch dun myffin dwfn gyda menyn a’u hanner llenwi gyda’r cytew (dylai’r rysait wneud rhyw 5-6). Gadewch i godi unwaith eto, nes bod y cytew yn llenwi’r tun.

7. Cynheswch y popty i 200C / 180C fan a’u pobi am 25 munud.

8. Ar ôl eu coginio mae’n bosib eu gweinio yn syth neu eu cadw am ychydig o ddiwrnodau (mewn bocs gyda chaead) cyn eu socian yn y syryp.

9. Pan da chi’n barod i’w gweinio, cynheswch y siwgr, dwr, croen lemwn, fanila a sloch go dda o rym (at eich blas chi, ond mae modd ei dynnu allan os yw plant am ei fwyta).

10. Yna rhowch y babas yn y syryp a’u gadael i socian am ychydig o funudau, gan sicrhau eich bod chi’n eu troi drosodd.

11. Yna gweinwch gydag ychydig o’r syryp ar eu pen ac ychydig o hufen chwisg (neu hufen ia os da chi ddim yn licio hufen fel fi!)

Roulade siocled

15 Ion

20120113-191332.jpg

Dwi’n gwybod na fues i’n blogio rhyw lawer dros y nadolig, ond dyw hynny ddim yn golygu na fues i’n coginio. A dweud y gwir fi oedd yn gyfrifol am wneud cinio dolig i’r teulu eleni, a hynny am y tro cyntaf. Wrth gwrs roedd rhaid gwneud pwdin arbennig, ond does yna’m llawer o bobl yn ein teulu ni sy’n licio pwdin dolig. Yn sicr dwi ddim! Mae’n llawer rhy gyfoethog a thrwm i fwyta ar ôl pryd mor fawr. Felly fe benderfynais wneud roulade siocled ar gyfer y dydd, llawer ysgafnach na phwdin nadolig, a pwy sydd ddim yn licio siocled?

Nawr dwi’n gwybod pawb di hen ddiflasu efo’r nadolig erbyn hyn, ond roeddwn i’n meddwl bod o’n werth rhannu’r rysait yma efo chi, gan fod roulade yn bwdin perffaith ar gyfer unrhyw achlysur.

A gan ei bod hi’n flwyddyn newydd, a rhai ohonom (gan gynnwys fi!) yn ceisio bwyta’n iach, mae modd gwneud y roulade yma yn weddol iachus. Hynny yw os ydych chi’n cyfnewid yr hufen dwbl am iogwrt neu creme fraiche braster isel. Hefyd does dim blawd ynddo, sy’n ei wneud yn ysgafn awn, ac yn gluten free. Felly beth sydd yna i beidio ei licio?

Mae yna filoedd o ryseitiau roualde i’w cael ond rysait gan Merry Berry yw hwn.

 

 

Cynhwysion

175g siocled tywyll, o leiaf 70% cocoa solids

6 wy, wedi eu gwahanu

175g siwgr caster

2 llwy fwrdd o bowdr cocoa

300ml hufen dwbl

Ychydig o ffrywthau fel mefus neu fafon

Dull

1. Cynheswch y popty I 180C/160 fan ac irwch dun swiss roll a’i leinio gyda papur gwrth saim.

2. Torrwch y siocled yn ddarnau man, a’i doddi mewn bowlen sydd wedi ei osod dros sosban o ddŵr sy’n mudferwi. (gwnewch yn siwr nad yw’r fowlen yn cyffwrdd y dŵr o gwbl)

20120113-191658.jpg

3. Rhowch y 6 gwyn wy mewn bowlen a’i chwisgo tan ei fod yn stiff, ond gofalwch nad ydych chi’n ei or-wisgio. Dyle’ chi fod yn gallu dal y fowlen uwch eich pen heb iddo gwympo allan!

20120113-192007.jpg

4. Rhowch y 6 melynwy mewn bowlen arall gyda’r siwgr a’i chwisgo am 2-3 munud nes ei fod yn edrych fel hufen trwchus.

5. Ar ôl i’r siocled oeri rhywfaint, ychwanegwch at y melynwy a’r siwgr, a’i blygu yn ofalus, nes ei fod wedi cymysgu yn llwyr.

6. Yna gan ddefnyddio llwy fetel mawr ychwanegwch ddau lond llwyaid o’r gwyn wy at y gymysgedd siocled. Mae hyn yn llacio’r gymysgedd ac yn ei gwneud hi’n haws i gymysgu gweddill y gwyn wy heb golli’r holl aer.

20120113-192323.jpg

7. Ychwanegwch weddill y gwyn wy a’i blygu yn ofalus. Felly cymysgu yn ofalus mewn ffigwr wyth, yn hytrach na’i guro yn galed.

8. Hidlwch y powdr coco dros y cyfan a’i blygu yn ysgafn.

20120113-192504.jpg

9. Tywalltwch y gymysgedd i mewn i’r tun, gan ei wthio yn ofalus i’r corneli.

10. Pobwch am 20-25 munud nes bod y gymysgedd wedi codi, a bod y top yn teimlo’n eithaf cadarn. Gadewch iddo oeri yn y tun (fe fydd y roulade yn disgyn rhywfaint wrth iddo oeri, ac efallai y bydd y top yn cracio rhywfaint).

11. Chwisgiwch yr hufen nes ei fod yn weddol stiff a pharatowch eich ffrwythau.

12. Gosodwch ddarn o bapur gwrthsaim ar eich bwrdd a thaenu ychydig o siwgr eisin ar ei ben. Gosodwch y roulade ar ei ben, fel bod y papur leinio yn eich wynebu. Yna, yn ofalus, tynnwch y papur i ffwrdd.

20120113-192749.jpg

13. Taenwch yr hufen ar ben y roulade, gan adael gofod o 2cm yr holl ffordd o gwmpas yr ochr. Rhowch eich ffrwythau ar ben yr hufen.

14. Nawr mae’n amser rolio! Gydag un o’r ochrau byrraf yn eich wynebu chi, torrwch linell gyda chyllell finiog ryw 2cm o’r pen, gan sicrhau mai dim ond hanner ffordd trwy’r roulade yr ydych chi’n torri. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddechrau rholio. Yna roliwch y darn yma drosodd yn ofalus, yna defnyddiwch y papur i’ch helpu chi i rolio gweddill y roulade yn dynn, trwy ei dynnu oddi wrthoch chi tra da chi’n rholio.

Peidiwch â phoeni os yw eich roulade yn cracio (fe wnaeth fy un i) mae’n eithaf cyffredin ac yn ychwanegu at edrychiad terfynol y pwdin.

Gweinwch gydag ychydig o siwgr eisin ar ei ben.

Blog Gwadd: Pwdin Llenwi Eirin Duon (Clafoutis)

22 Medi

Mae fy mrawd Rhodri yn dipyn o gogydd ei hun, ac yn wahanol i fi mae o’n gallu gwneud bara gwych. Mae o wedi addo ysgrifennu blog gwadd ers peth amser, ond er syndod i fi nid blog ar fara ges i, ond blog ar clafoutis. Dwi erioed wedi gwneud na bwyta clafoutis, felly dwi’n edrych ymlaen at drio hwn fy hun, mae n edrych yn hyfryd!

Da di’r adeg yma o’r flwyddyn; ffrwythau a llysiau yn cael eu cynhaeafu ym mhob man a bob math o lysiau a ffrwythau ffresh. Ma ‘leni di bod yn flwyddyn lewyrchus iawn ar gyfer coed ffrwythau ac mae’r cnwd falau a gellyg yn yr ardd wedi bod yn anhygoel o feddwl cyn dloted oedden nhw llynedd.

Ond un broblem gyda chynhaeafu ydi bod na ormodedd, neu glut, o gynnyrch. Ma gwynebu trin 10 kilo o ffa dringo ar gyfer rhewi yn ddigon i wneud i rywun estyn am y botal jin. Tri opsiwn sydd na: cymryd gwyliau ac ista lawr i fyta’r lot cyn bod nhw’n troi; gneud jam neu jytnis nes bod eich cegin, dillad a gwallt yn un llanast sdici melys; neu rannu bwyd gyda phobol eraill.

Chwarae teg i Hywel sydd hefyd wedi bod yn garddio, am gynnig eirin duon, neu damsons, i ni leni yn ogystal â’r tatws. Gesh i un set fis yn ôl a gwneud jam efo nhw, ond roedd yr ail set yn edrych yn llawer tywyllach a mwy parod. Gan bod y cwpwrdd yn barod yn llawn jam, penderfynais i drio addasiad o rysait oedd wedi codi chwant arna i yn y llyfr coginio New Bistro gan Fran Warde. Ma’r llyfr yn un difyr gyda llawer o glasuron Ffrengig ynddo, gydag arddull goginio syml sydd yn canobwyntio ar gynnyrch da. Mae’r holl ryseitiau wedi eu dewis gan fistros gwahanol ar draws Ffrainc gan roi hanes y bistro gyda’r ryseitiau sydd yn aml yn arbenigeddau lleol.

Clafoutis ffrwythau mirabelle yw’r rysait, ond dyw mirabelles, sef eirin bach melyn gyda blas mwyn ysgafn, ddim ar gael ym Mhrydain yn hawdd. Felly driais i roi tro arni gyda eirin duon. Gyda llaw, mae ‘clafoutis’ yn air Ocsitaneg, o ardal Limousin, sy’n golygu “i lenwi”.

Llenwi bol amdani felly! Neu “sdaco bola’n dynn” fel ma ffrind yn hoffi dweud.

Dyma’r rysait…

Cynhwysion

800g eirin duon (neu unrhyw ffrwyth meddal tebyg: ceirios, eirin, greengage ayyb)

50g blawd plaen(2 owns)

85g Siwgr (3owns) – ond faswn i’n rhoi mwy ar gyfer eirin duon tro nesa am fod y blas braidd yn rhy tart i fi – ond esgus i’w fyta efo llwyth o hufen ia fanila!)

Pinsiad o halen

650ml llaeth gafr (ond nes i ddefnyddio llaeth arferol)

4 wy

2 felynwy

menyn i iro

Dull

Ma hwn mor hawdd ei fod bron yn wirion.

  1. Cneswch y popty i 190C.
  2. Ffeindiwch ddysgl fydd yn ffitio’r eirin nes eu bod nhw’n gorwedd yn drwch o tua un neu ddau mewn dyfnder a’i iro gyda chydig fenyn (neu anghofiwch yn llwyr am hyn fel nesh i…).
  3. Rhowch y blawd, halen a siwgr mewn powlen, ei gymysgu a gwneud pant bach yn y canol ar gyfer cymysgu’r cytew.
  4. Curwch yr wyau mewn jwg ar wahan, a churo’r llaeth ato fesul tipyn.
  5. Curwch y gymysgedd yma’n araf mewn i’r blawd a siwgr, nes ei fod yn gytew llyfn. Mi fydd yn llawer gwlypach na chytew crempog.
  6. Golchwch yr eirin gan dynnu unrhyw goesynnau neu frychau oddi arnyn nhw. Gallwch dynnu’r cerrig os gallwch chi fod yn arsed, ond yn ysbryd hawdd y pwdin dwi di’i gadal nhw mewn, a ma’r rysait gan y bistro Ffrengig yn deud bod y cerrig yn ychwanegu at y blas. A phwy dwi i ddadla fo hynny!
  7. Sdiciwch nhw yn y ddysgl, a tholltwch y cytew drostyn nhw. Roedd gen i ormod o gytew, ond dolltish i o nes bod pennau bach piws rhai o’r eirin yn dangos drwyddo.
  8. Mewn i’r popty â fo am 30 munud.
  9. Trowch y popty lawr i 150C a pharhau i goginio am 20 munud.
  10. Dylai fod y top yn euraid gyda’r sudd yn ffrwtian yn hapus drwy’r tyllau. Rhowch gyllell mewn yn y canol i weld os yw’r cytew wedi setio. Os taw dim ond sudd yr eirin da chi’n gael ar y gyllell wrth dynnu allan mae o’n barod. Fel arall rhowch rhyw ddeg munud bach arall iddyn nhw.

Rysait hawdd ellid ei addasu ar gyfer pob math o ffrwythau dwi’n siwr. Ma gellyg yn opsiwn hefyd am rywbeth ysgafnach ei flas.

Panacotta

15 Meh

Un o fy hoff bwdinau i ydi panacotta, dwi’m yn siwr pam, dwi’n casau hufen fel arfer!

Ond dyma un o’r ryseitiau y dysgais i’w wneud ar y cwrs coginio Eidalaidd ryw fis yn ôl.

Dwi rwan wedi ei wneud adref ac mae o mor syml dwi ddim yn gwybod pan nad oeddwn wedi ceisio ei wneud cyn hyn (dwi’n meddwl efallai fy mod i ofn y gelatin!)

Mae’r rysait isod yn ddigon ar gyfer dau.

Cynhwysion

100ml hufen

100ml llaeth

50g siwgr

½ vanilla pod

1 ½ -2 sheet o gelatin (wedi eu socian mewn dŵr oer)

Dull

1. Holltwch y vanilla pod yn hanner a rhowch yr hadau mewn sosban gyda’r llaeth, hufen a siwgr.

2. Berwch y llaeth, hufen a siwgr.

3. Yn y cyfamser rhowch y gelatin i socian mewn dŵr oer.

4. Unwaith iddo ferwi tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y gelatin.

5. Gwnewch yn siwr fod y gelatin wedi toddi a tolltwch fewn i ramekin a’i roi yn yr oergell i setio.

6. Unwaith da chi’n barod i weini, rhowch waelod y ramekin mewn bowlen o ddwr berwedig am ychydig eiliadau, a dechreuwch i ryddhau y panacotta o ochr y ramekin cyn ei daro allan ar blat.

Dyna ni mae mor hawdd a hynny!

Ac yn lle taflu’r vanilla pod sy’n weddill rhowch mewn jar o siwgr, i wneud siwgr vanilla.