Archif | Uncategorized RSS feed for this section

Diwrnod Crempog

12 Chw

20130212-080923.jpg

I lawer, dydd Mawrth Ynyd yw’r un diwrnod y flwyddyn pan maen nhw’n gwneud yr ymdrech i wneud crempogau. Ond dwi’n hapus i fachu ar unrhyw gyfle i wneud crempogau, boed nhw’n rai tenau fel sy’n draddodiadol i ni heddiw, neu grempogau tew Americanaidd i frecwast gyda bacwn a sudd masarn, neu hyd yn oed y Kaiserschmarrn o Awstria, sy’n gwneud pwdin neu hyd yn oed ginio barus.

Ond ar ddydd Mawrth Ynyd, dim ond y crempogau mawr tenau sy’n gwneud y tro, a dwi’n reit draddodiadol ac yn hoffi eu llenwi gyda menyn, siwgr a lemon ( a rhaid cyfaddef dwi’n ddigon hapus i ddefnyddio sudd lemon ffug ar y rhain, dyna da ni wastad wedi ei wneud ers yn blant). Yna byddaf eu rholio i fyny ac yn eu sglaffio yn sydyn, does dim angen cyllell a fforc. Ac os ydy un grempog yn unig yn eich digoni, yna rydych chi’n well person na fi o lawer!

20130212-081144.jpg

 

20130212-080911.jpg

Mae’n bosib prynu pob math o gymysgedd crempogau wedi’i gwneud yn barod yn y siopau y dyddiau hyn, ond beth all fod yn haws na chymysgu ychydig o flawd gydag wyau a llaeth?

Y broblem pam da chi’n eu coginio yw nad ydych chi byth yn cael nhw ar eu gorau, yn syth o’r badell yn chwilboeth.

Dyma chi’r rysáit , ond sut ‘da chi’n licio eich rhai chi?

 

Cynhwysion

110g blawd plaen

pinsied o halen

2 wy mawr

250ml llaeth (dwi’n defnyddio llaeth sgim gan mai dyna sydd yn y tŷ, ond defnyddiwch chi beth bynnag da chi eisiau)

25g menyn wedi’i doddi.

 

Dull

Hidlwch y blawd mewn i bowlen ac ychwanegwch yr halen

Cymysgwch y wyau mewn cwpan a gwnewch bant ynghanol y blawd a’u tywallt i mewn.

Yn raddol ychwanegwch y llaeth gan gymysgu gyda chwisg llaw.

Cymysgwch yn araf o’r canol gan gymysgu’r blawd o’r ochrau yn raddol. Fe fydd hynny sicrhau na fydd gennych chi unrhyw lympiau.
Ar ôl ychwanegu’r llaeth i gyd, gadewch y cytew yn yr oergell i orffwys am ryw hanner awr.

Pan fyddwch chi’n barod i goginio eich crempogau toddwch y menyn mewn padell ffrio, ac ychwanegwch ddau lond llwy fwrdd i’r cytew, a’i gymysgu yn dda.

Tywalltwch y gweddill allan o’r badell a’i roi i un ochr. Defnyddiwch bapur gegin i gael gwared ag unrhyw ormodedd o fenyn yn y badell, da chi ddim eisiau boddi eich crempog mewn menyn. (Dwi’n ffeindio drwy wneud hyn a drwy sicrhau bod y gwres yn ddigon uchel fe fydd hyd yn oed y grempog cyntaf yn berffaith).

20130212-081152.jpg

Yna gyda’r gwres i fyny yn uchel rhowch diogon o gytew yn eich padell i orchuddio’r gwaelod, gan droi’r badell o gwmpas i wneud yn siŵr bod y cytew yn gorchuddio’r badell yn hafal. Gofalwch i beidio â rhoi gormod, fe ddylen nhw fod yn eithaf tenau.

20130212-081243.jpg

Ar ôl rhyw funud neu ddau, fe ddylech chi weld swigod bach ar dop y grempog, trowch nhw drosodd a’u coginio am funud neu ddau yn bellach.

Bwytewch cyn gynted â da chi’n gallu.

Advertisements

Blwyddyn Newydd Dda!

4 Ion

IMG_3060

Ac am flwyddyn mae hi di bod.

Dwi methu coelio mai blwyddyn yn ôl y dechreuais i sgwennu’r llyfr, ac erbyn hyn mae llwythi o bobl wedi ei dderbyn fel anrheg Nadolig ac wedi bod wrthi yn coginio fy ryseitiau i.

Mae o wedi bod yn grêt gweld cymaint o bobl ar Twitter yn dweud eu bod nhw wedi derbyn y llyfr yn anrheg, a gwell fyth wedyn gweld lluniau o’r cacennau da chi wedi bod yn eu coginio. Diolch i chi gyd am fod mor gefnogol.

Felly 2013 beth sydd o fy mlaen?

Wel dwi’n mynd i barhau i ganfod ryseitiau gwahanol, pobi pethau newydd a chario mlaen i sgwennu am yr hyn dwi’n ei wneud.

panettone

Jyst cyn y Nadolig fe wnes i Panettone am y tro cyntaf gan ddefnyddio rysait Paul Hollywood, a hyd yn oed os dwi’n dweud fy hun roedd o’n hyfryd, felly dwi’n sicr yn mynd i arbrofi mwy gyda thoes melys tebyg ac mae’n rhaid fi ganfod amser i wneud croissants a danish pastries fy hun.

Ond wrth gwrs fyddai’n dal i wneud yr hen ffefrynnau, ac mae’n rhaid dweud dwi’n ffeindio’r llyfr yn ddefnyddiol iawn fy hun. Y paflofa yn y llyfr wnes i ar gyfer nos calan. Hen ffefryn wnaeth blesio pawb!

paflofa

Dwi hefyd angen sgwennu am rai o’r prydau hyfryd dwi wedi’i bwyta yn ddiweddar gan gynnwys te prynhawn yn yr Athenaeum. Dwi’n addo gwneud hynny yn fuan!

Gobeithio y bydd eich blwyddyn pobi chi’n llwyddiannus.

 

Wishgit, wishgit i ffwrdd a ni mae’r Nadolig yn nesau.

21 Hyd

Wel dyna ni’r cam cyntaf o baratoadau’r Nadolig wedi’i gwblhau, mae’r cacennau wedi eu gwneud. Roeddwn i eisoes wedi gwneud un, nol ym mis Gorffennaf, er mwyn tynnu llun ar gyfer y llyfr, ond dwi’n gwneud 3-4 bob blwyddyn ar gyfer y teulu. Dim ond dau yr oeddwn i’n bwriadu ei wneud ond yn y pendraw fe benderfynais wneud dau ganolig eu maint ac un bach.

Nawr mae’r popty yn y fflat newydd yn ofnadwy, mae’n rhaid rhoi stôl yn erbyn y drws er mwyn ei gau yn iawn, felly roedd angen gweddi fach wrth goginio’r cacennau achos duw a ŵyr beth oedd y tymheredd i fod yn onest. Maen nhw wedi brownio ychydig yn fwy nag y buaswn i’n licio ar y top, ond dwi’n gobeithio bod y gacen oddi tano yn iawn.

Diolch byth da ni’n cael popty newydd fory, bach yn rhy hwyr i’r cacennau yma efallai ond fe fydd gwybod bod tymheredd y popty yn gywir yn eithaf defnyddiol i fi!

Fyddai ddim yn addurno’r cacennau yma tan yn llawer agosach at y Nadolig, ond wrth gwrs fe fydd yn rhaid bwydo’r cacennau bob nawr ag yn y man gyda brandi. Dwi ddim yn siŵr sut dwi’n mynd i addurno fy nghacennau eleni, pengwins bach wnes i y llynedd, ond mae gen i ddigon o amser i chwilio am ysbrydoliaeth.

Felly gyda’r cacennau wedi’u gwneud, beth arall sydd ar ôl? O ia dwi mond angen prynu anrhegion a’u lapio, gwneud cardiau a’u sgwennu ac wrth gwrs lot mwy o bobi. Dim llawer felly!

 

 

 

 

 

Paned a Chacen – Y llyfr

10 Ebr

Nawr mae’n rhaid i fi ddechrau drwy ymddiheuro fy mod i wedi bod ychydig yn dawel ar y blog yma yn ddiweddar. Ond mae yna reswm (mae’r cliw yn y teitl!) Ie dwi’n sgwennu llyfr ryseitiau Paned a Chacen. Dwi mor ecseitied!

Dwi methu coelio’r peth a dweud y gwir, ond roedd y criw hyfryd yn y Lolfa yn licio’r blog cymaint fel eu bod nhw eisiau ei drosglwyddo i ffurf llyfr. Wrth gwrs fydd y llyfr ddim yn cymryd lle’r blog, ond dwi’n gobeithio y bydd o’n estyniad ohono, fydd yn cynnig nifer o ryseitiau newydd, yn ogystal â rhai o’r ffefrynnau o’r blog yn barod.

Fel y blog mae’n mynd i fod yn llawn o’r ryseitiau dwi’n hoffi eu bwyta a’u coginio fy hun, sef cacennau, bisgedi a phwdinau. Mae yna gymysgedd o ryseitiau ynddo, rhai’n syml iawn, ac eraill yn cynnig ychydig bach mwy o her. Felly dwi’n gobeithio y bydd o’n cynnig rhywbeth i bawb.

Felly fel y gallwch ddychmygu dwi wedi bod yn pobi yn ddi-baid yn ddiweddar, dwi hyd yn oed wedi cymryd wythnos i ffwrdd o’r gwaith i ganolbwyntio ar y llyfr yr wythnos hon, felly mae’r tŷ yn llawn cacennau! Mae’n od peidio gallu rhannu’r ryseitiau efo chi ar y blog, ond dwi wedi bod yn trydar lot o luniau!

Y gobaith yw y bydd y llyfr ar gael erbyn y Nadolig, felly dwi’n siŵr y byddwch chi gyd yn gofyn i Sion Corn am gopi! Ond oes gan unrhyw un syniadau am be fyddech chi’n licio ei weld yn y llyfr, gadewch i fi wybod rwan.

Dwi mor hapus fy mod i’n gallu rhannu’r newyddion efo pawb o’r diwedd, a dwi wir yn gobeithio y byddwch chi’n ei licio.

 

 

 

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus!

25 Ion

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus i chi gyd!

Gobeithio bod pawb yn gwneud rhywbeth i ddathlu, neu’n defnyddiwch o fel esgus iwneud rhywbeth neis eich hunain! . Yn anffodus dwi’n gwneud dim gan bod y cariad yn Llundain a minnau yng Nghaerdydd, felly fyddai ddim yn cael mynd i Odette’s am swper i ddathlu eleni – roeddwn i’n hogan lwcus iawn y llynedd ac fe gawsom ni bryd o fwyd anhygoel yno.

Dwi erioed wedi bod yn ffan o Ddydd San Ffolant, mae o’n llawer rhy fasnachol a mae rhywun yn teimlo’r pwysau i wneud rhywbeth arbennig, ond rhywsut mae Dydd Santes Dwynwen yn teimlo’n wahanol. Dwi’n meddwl ei bod hi’n bwysig ein bod ni’n dathlu ein nawddsant cariadon ein hunain, mae stori Dwynwen yn hyfryd, ac wrth gwrs mae’n gwneud llawer mwy o synnwyr i gael dynes fel nawddsant y cariadon (sori hogia!) Felly mwynhewch heddiw ac os da chi’n chwilio am rywbeth i’w goginio i’r person arbennig yna yn eich bywyd, dwi wedi gwneud cacen red velevt ar eich cyfer.

Mae’n gacen berffaith gan ei bod y sbwng siocled yn lliw coch tywyll, a dwi’n addo na fydd unrhyw un yn gallu gwrthod sleisen o’r deisen hon!

O America daw’r gacen yn wreiddiol, ac mae wedi dod yn boblogaidd iawn fel cupcake yn y blynyddoedd diwethaf – a dweud y gwir rysait ar gyfer cupcakes yn llyfr yr hummingbird baker yw hwn. Dwi wedi addasu’r rysait rhywfaint gan fy mod i eisiau gwneud un gacen fawr, ac mewn tun calon wrth gwrs gan ei bod hi’n ddiwrnod Santes Dwynwen!

Cynhwysion

120g menyn heb halen ar dymheredd ystafell

300g siwgr caster

2 wy

40go bowdr coco

1 llwy de o fanila

240ml o laeth enwyn

300g blawd plaen

1 llwy de o bicarbonate of soda

3 llwy de o finegr gwyn

Ar gyfer yr eisin

600g siwgr o eisin

100g menyn heb halen ar dymheredd ystafell

300g caws meddal megis Philadelphia

Dull

1. Cynheswch y popty i 170°C / 150°C ffan. Irwch a leiniwch dun tua 20″ modfedd.

2. Gan ddefnyddio cymysgwr trydan, cymysgwch y menyn am 3 munud. Mae 3 munud yn lot hirach nag ydych chi’n ei feddwl felly amserwch o!

3. Nawr ychwanegwch y siwgr ychydig ar y tro, gan barhau i gymysgu. Yna cymysgwch am 4/5 munud arall. Dyma mae’r ryseitiau yn ei olygu pan maen nhw’n dweud ‘cream the butter and sugar until light and fluffy’!

4. Yna ychwanegwch yr wyau, un ar y tro, gan gymysgu yn llwyr rhwng pob un.

5. Mewn bowlen arall, cymysgwch y powdr coco, y fanila a tua llond llwy de o liw coch (past coch wnes i ei ddefnyddio, gewch chi byth liw cryf efo’r rhai rhad na da chi’n ei gael yn yr archfarchnad) ac ychydig bach o ddŵr nes eich bod chi’n cael past trwchus a thywyll.

6. Ychwanegwch at y menyn, a’i gymysgu yn dda.

7. Nawr ychwanegwch hanner y llaeth enwyn, ei gymysgu yn dda cyn ychwanegu hanner y blawd. Gwnewch yr un peth gyda gweddill y llaeth enwyn a’r blawd.

Os nad ydych chi’n gallu cael gafael ar laeth enwyn, mae’n bosib gwneud rhywbeth tebyg eich hunain gan ychwanegu sudd lemon at laeth cyffredin. Dyna wnes i y tro yma gan ddefnyddio sudd un lemwn ar gyfer 240ml o laeth)

8. Ychwanegwch y bicarbonate of soda a’r finegr a’i gymysgu unwaith eto.

9. Tywalltwch i mewn i’ch tun a phobwch am awr, nes bod sgiwer yn dod allan o’r canol yn lân.

10. Gadewch y gacen i oeri yn y tun am ychydig, cyn ei drosglwyddo i restl i oeri yn llwyr.

11. Ar ôl iddo oeri yn llwyr, torrwch y gacen yn ei hanner yn barod ar gyfer yr eisin.

12. Er mwyn gwneud yr eisin curwch y siwgr eisin a’r menyn tan ei fod wedi cymysgu yn dda, yna ychwanegwch y caws meddal oer i gyd, a’i guro am ryw 4-5 munud. Peidiwch â’i guro dim mwy na hynny neu fe fydd yn mynd yn rhy denau.

13. Rhowch ychydig o’r eisin rhwng dwy haen y gacen a gorchuddiwch y top a’r ochrau. Esmwythwch cymaint â phosib, wedyngadewch y gacen fel mae hi neu os oes gennych chi blentyn bach yn eich helpu chi (fel oedd gennyf i) gorchuddiwch y top gyda gormodedd o sprinkles pinc!

Rum Baba

17 Ion

Tan yr wythnos hon doeddwn i erioed wedi clywed am rum baba o’r blaen. Gofynnodd fy ffrind i mi wneud rhai iddo, ond wrth gwrs doedd gennyf ddim clem beth oedd un, heb sôn am sut i’w gwneud nhw. Felly dyma ddechrau twrio trwy fy llyfrau coginio am rysait.

Fe lwyddais i ganfod tri rysait ar eu cyfer ymysg fy llyfrau, ond roedd y tri yn edrych yn hollol wahanol. Felly fe benderfynais i ddilyn rysait Dan Lepard yn bennaf, ond gan gymryd ychydig o syniadau o’r ryseitiau eraill

Rhyw fath o fara melys yw rum baba, sy’n dod yn yn wrieddiol o wlad Pwyl. Sydd, ar ôl ei goginio, yn cael ei socian mewn syryp melys o rym, fanila a lemon. Yn ôl y son (ok yn ôl wikipedia) mae’n ‘signature dish’ ym mwytai Alain Ducasse, un o chefs gorau’r byd. Felly os dio’n ddigon da iddo fo,  mae’n ddigon da i fi fyd!

Ar un pwynt doeddwn i’m yn ffyddiog y byddai’r rysait yn gweithio. Bu raid mi gymysgu’r toes a llaw gan nad yw’r kitchenaid gyda fi yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Doedd hynny ddim yn ddelfrydol gan ei fod yn gymysgedd gludiog iawn. Dwi eisiau eu trio eto ond gyda’r peiriant, dwi’n siwr y bydd o’n llawer haws ac yn creu lot llai o lanast. Y broblem arall gefais i oedd bod rhaid gadael i’r toes godi, fel bara. Ond gan ei bod hi mor oer ar hyn o bryd, fe gymerodd ddwywaith mor hir â’r disgwyl.

Gan nad oeddwn wedi bwyta na hyd yn oed gweld rum baba o’r blaen, doeddwn i ddim yn siwr sut yr oedden nhw fod i droi allan. Ond yn y diwedd fe gefais i fy siomi ar yr ochr orau, roedden nhw’n hyfryd. Mae yna flas tebyg iawn i frioche neu panattone ar y toes, ond maen nhw’n reit sych ar ben eu hunain. Dyna pam mae’r syryp rum yn hanfodol ac mae’n ychwanegu blas diddorol a chic i’r pwdin. Fe fyddai’n sicr yn eu gwneud nhw eto (ond dim ond os oes gennai’r kitchenaid!)

Cynhwysion

100ml llaeth cynnes
1½ llwy de o furum
150g blawd gwyn cryf
1 wy mawr a 1 melynwy
1½ llwy de o siwgr caster
½ llwy de o halen
50g menyn heb halen (ar dymheredd ystafell)
50g o resins

Ar gyfer y syryp
500g siwgr caster
500ml dwr
stribedi o groen lemwn
rym tywyll

Dull

1. Cynheswch fowlen gydag ychydig o ddŵr berw, a’i sychu yn llwyr. Yna ychwanegwch hanner y llaeth cynnes, burum a dwy lwy fwrdd o’r blawd. Cymysgwch a gadewch i sefyll am 15 munud, nes eich bod yn gweld swigod.

2. Tra’ch bod chi’n gwneud hyn sociwch y rhesins mewn ychydig o’r rym tywyll.

3. Yna ychwanegwch weddill y llaeth,  blawd, wy, melynwy, siwgr a halen a’i gymysgu gyda pheiriant cymysgu am 2 funud. Os nad oes gennych chi beiriant cymysgu, fe fydd raid i chi ei dylino efo’ch dwylo. Gan fod y gymysgedd yn un reit wlyb, mae angen slapio’r toes o gwmpas y fowlen yn hytrach na thylino mewn modd cyffredin. Byddwch yn barod am lanast os da chi’n gwneud hyn!

4. Nesaf mae angen ychwanegu’r menyn a’i guro (neu dylino) eto am ddau funud arall, cyn cyhwanegu’r rhesin ar ôl eu tynnu o’r rym.

5. Gorchuddiwch a’i adael mewn lle cynnes am 45 munud neu tan mae wedi dyblu mewn maint. Fe gymerodd llawer hirach na 45 munud i fi, felly mae’n werth dyfalbarhau os nag yw wedi codi rhyw lawer ar ôl 45 munud.

6. Ar ôl i’r gymysgedd godi Irwch dun myffin dwfn gyda menyn a’u hanner llenwi gyda’r cytew (dylai’r rysait wneud rhyw 5-6). Gadewch i godi unwaith eto, nes bod y cytew yn llenwi’r tun.

7. Cynheswch y popty i 200C / 180C fan a’u pobi am 25 munud.

8. Ar ôl eu coginio mae’n bosib eu gweinio yn syth neu eu cadw am ychydig o ddiwrnodau (mewn bocs gyda chaead) cyn eu socian yn y syryp.

9. Pan da chi’n barod i’w gweinio, cynheswch y siwgr, dwr, croen lemwn, fanila a sloch go dda o rym (at eich blas chi, ond mae modd ei dynnu allan os yw plant am ei fwyta).

10. Yna rhowch y babas yn y syryp a’u gadael i socian am ychydig o funudau, gan sicrhau eich bod chi’n eu troi drosodd.

11. Yna gweinwch gydag ychydig o’r syryp ar eu pen ac ychydig o hufen chwisg (neu hufen ia os da chi ddim yn licio hufen fel fi!)

Blwyddyn Newydd Dda!

11 Ion

Helo a blwyddyn newydd dda i chi gyd.

Wel pwy feddylia ei bod hi bron yn flwyddyn ers i mi ddechrau’r blog yma. Pan grëais i’r blog, doeddwn i ddim yn disgwyl y busawn i’n blogio rhyw lawer. Ond dwi wedi cael cymaint o fwynhad, yr unig beth sy’n fy stopio rhag blogio mwy yw’r diffyg oriau yn y dydd. Mae wedi bod yn grêt cael esgus i drio ryseitiau newydd, ac i brynu hyd yn oed mwy o lyfrau coginio. Mae hefyd wedi bod yn bleser cael trafod cacennau a phobi gyda phobl eraill sy’n rhannu’r un diddordeb a minnau.

Dwi’n lwcus iawn bod y blog hefyd wedi arwain at nifer o cyfleoedd gwych, rhywbeth doeddwn i wir ddim yn ei ddisgwyl wrth ysgrifennu’r blog cyntaf yna fis Chwefror diwethaf. Roeddwn i ar raglen Blas, Radio Cymru eto heddiw, y tro yma yn trafod cacennau iach (ish!) ar gyfer unrhyw un sydd ar ddeiet yn y flwyddyn newydd. Mae’n raglen wych a dwi’n mwynhau cael cyfrannu.

Nawr mae’n rhaid i fi ymddiheuro bod y blog wedi bod yn dawel dros yr wythnosau diwethaf, yn anffodus mae gwyliau a gloddesta wedi tarfu ychydig ar yr amser blogio. Ond un o fy addunedau flwyddyn newydd yw i gario ymlaen i flogio cymaint â phosib. Bydd hynny, yn amlwg, yn golygu lot o bobi ym mis Ionawr, sydd yn anffodus yn achosi problem i un o fy addunedau eraill, o fwyta yn fwy iach. O wel, dwi wedi dweud na fyddai’n yfed ym mis Ionawr chwaith, ond mae’n rhaid i fi gael rhyw bleser yn does!

O ran fy addunedau coginio, dwi’n gobeithio palu trwy’r holl lyfrau coginio yna sydd gennyf, a pharhau i drio ryseitiau newydd. Ond dwi hefyd yn gobeithio cael ychydig mwy o amser i bobi bara, rhywbeth dwi’n awyddus iawn i’w feistrioli. Mae gennyf gacen briodas arall i’w wneud eleni hefyd, y tro yma yn yr Alpau yn Ffrainc, a da chi’n sicr o glywed sut y byddai’n dygymod a hynny!

Felly dwi’n gobeithio eich bod chi’n mwynhau darllen y blog cymaint â dwi’n mwynhau ei sgwennu. Ac os oes gennych chi awgrymiadau am bethau i goginio, neu ryseitiau yr hoffech chi weld ar y blog, gadewch i mi wybod.