Tag Archives: crymbl

Sgwariau crymbl riwbob a chwstard

28 Mai

cacen crymblFel yr addewais dyma fy ail rysáit yn defnyddio riwbob a chwstard. A dwi wrth fy modd efo rhain.

Mae yna reswm pam ei fod yn gyfuniad mor glasurol – mae’r riwbob sur yn gyferbyniad perffaith i’r cwstard fanila melys a chyfoethog. Felly gyda’r rysáit yma fe benderfynais i wneud cacen gyda sbwng fanila ar y gwaelod, haen o gwstard am ei ben, wedyn riwbob a chrymbl crensio ar y top i orffen.

Dwi wrth fy modd yn gwneud fy nghwstard fy hun, ond tydi o ddim yn angenrheidiol fan hyn, mae cwstard siop, neu hyd yn oed un wedi’i wneud gyda phowdr yn ddigon da – er wrth gwrs mae croeso i chi wneud eich cwstard eich hun. Ond un peth sy’n bwysig yw bod y cwstard yn drwchus, neu fe fydd o’n amhosib cadw’r haenau gwahanol ar wahân.

cacen crymbl2

cacen crymbl3

 

Cynhwysion

200g o riwbob

2 lwy fwrdd o siwgr mân

 

Ar gyfer y crymbl

80g o flawd codi

40g o fenyn heb halen oer

40g o siwgr gronynnog

40g o geirch

20g o almonau tafellog

 

Ar gyfer y sbwng

150g o fenyn heb halen

150g o siwgr mân

2 wy

150g o flawd codi

1 llwy fwrdd o bowdr cwstard

1 llwy de o fanila

 

300g o gwstard siop (gweddol drwchus)

 

Dull

Cynheswch y popty i 200°C / 180°C ffan / Nwy 6 a dechreuwch trwy goginio’r riwbob. Torrwch y riwbob yn ddarnau o ryw fodfedd o hyd a’u gosod mewn dysgl neu dun sy’n addas i’r popty. Ysgeintiwch y siwgr am eu pen a’u rhoi yn y popty i goginio am 15 munud hyd nes eu bod yn feddal ond yn parhau i ddal eu siâp. Rhowch i un ochr i oeri.

Trowch y popty lawr i 180°C / 160°C ffan / Nwy 4 ac irwch a leiniwch dun sgwâr, un 21cm x 21cm ddefnyddiais i.

Gwnewch y crymbl i ddechrau – rhowch y blawd mewn powlen, torrwch y menyn yn ddarnau bach a rhwbiwch y menyn i mewn i’r blawd nes ei fod yn edrych fel briwsion (neu defnyddiwch brosesydd bwyd os oes gennych un).

Ychwanegwch y siwgr, y ceirch a’r almonau tafellog a’i gymysgu yn dda a rhowch i un ochr.

Nesaf gwnewch y sbwng drwy guro’r menyn a’r siwgr gyda chwisg drydan am 5 munud.

Ychwanegwch yr wyau, un ar y tro, gan gymysgu yn dda gyda’r chwisg drydan rhwng pob un.

Ychwanegwch y rhin fanila a’i gymysgu yn dda cyn ychwanegu’r blawd a’r powdr cwstard a’i gymysgu yn ofalus gyda llwy.

Rhowch y gymysgedd yng ngwaelod eich tun a gorchuddiwch gyda’r cwstard, yna rhowch y riwbob wedi’i oeri am ei ben, gan orffen gyda haen o’r crymbl.

Coginiwch yn y popty am awr, ne bod y crymbl yn euraidd.

Gadewch y gacen i oeri yn llwyr yn y tun, cyn ei dorri yn sgwariau.

 

Hufen iâ crymbl riwbob

13 Gor

hufen ia crymbl riwbobDwi’n caru riwbob, mae’n un o fy hoff ffrwythau ( ok dwi’n gwybod mai llysieuyn ydio, ond tydio ddim yn swnio’n iawn), felly pan ges i gynnig llond bag mawr o riwbob o ardd y rhieni yng nghyfraith, roeddwn i wrth fy modd.

Roedd yna gymaint o bethau y gallwn i fod wedi’i gwneud efo nhw, ond gan fy mod i hefyd wedi cael benthyg peiriant hufen ia fy mam yng nghyfraith, roeddwn i’n awyddus i geisio gwneud rhyw fath o hufen iâ. Roeddwn i’n gwybod y byddai’r riwbob sawrus yn cyferbynnu yn berffaith gyda’r hufen melys, wel da ni gyd yn gwybod pa mor dda ydi riwbob a chwstard. Ond dwi’n licio ychydig mwy o ansawdd yn fy hufen iâ, felly dyna ble daeth y syniad o ychwanegu crymbl iddo.

hufen ia crymbl riwbob 2

 

hufen ia crymbl riwbob 3

Dwi’m yn licio canmol fy hun  (ok mi ydw i weithiau!) ond dyma’r hufen iâ gorau i mi ei wneud, ac yn agos iawn i fod fy hoff flas erioed – wel heblaw am yr un afal yn Odettes, mae hwnna yn anhygoel!

 

Cynhwysion

400g riwbob

150g siwgr mân

1 llwy fwrdd o sudd lemon

80g blawd plaen

50g menyn

40g siwgr brown meddal

40g ceirch

4 melynwy

300ml hufen dwbl

450ml llaeth

150g siwgr mân

½ pod fanila

 

Dull

Dechreuwch drwy goginio’r riwbob a’r crymbl, gan fod angen gadael iddyn nhw oeri cyn gwneud yr hufen ia.

Cynheswch y popty i 210°C / 190°C ffan

Rhowch y riwbob, sudd lemon a siwgr mewn dysgl sy’n iawn i fynd yn y popty, a’u coginio am 30 munud.

Yn y cyfamser gwnewch y crymbl drwy rwbio’r menyn i mewn i’r blawd gyda’ch bysedd, nes ei fod yn edrych fel briwsion. Yna ychwanegwch y siwgr a’r ceirch a’i gymysgu.

Taenwch ar dun pobi, a’i goginio yn yr un popty am 10 munud, gan ei droi hanner ffordd trwy’r amser coginio.

Gadewch y crymbl i oeri yn llwyr, ond ar ôl gadael i’r riwbob oeri rhywfaint, rhowch mewn prosesydd bwyd neu blender nes ei fod yn llyfn. Rhowch yn yr oergell i oeri yn llwyr.

Er mwyn gwneud yr hufen ia curwch y siwgr a’r melynwy mewn powlen a thynnwch yr hadau o’r pod fanila a’u hychwanegu at y siwgr ar wyau.

Mewn sosban, cynheswch y llaeth , gyda’r pod fanila sydd ar ôl, nes ei fod jyst yn dechrau codi berw.

Tynnwch y pod fanila allan a thywallt y llaeth cynnes dros y wyau a’r siwgr, gan ei chwisgio yr holl amser.

Trosglwyddwch yr holl gymysgedd yn ôl i mewn i’r sosban, a’i gynhesu eto, gan ei droi gyda llwy bren yr holl amser, nes ei fod yn tewychu. Dylai fod yn ddigon trwchus i orchuddio cefn eich llwy, ond gwnewch yn siŵr nad ydio’n berwi o gwbl.

Tynnwch oddi ar y gwres a’i roi yn ôl mewn powlen, gyda haen o cling ffilm reit ar wyneb y cwstard (er mwyn osgoi ffurfio croen), a’i adael i oeri.

Unwaith y bydd popeth wedi oeri, ychwanegwch yr hufen at y cwstard a’i gymysgu yn dda, yna ychwanegwch y riwbob a’i gymysgu.

Rhowch yn eich peiriant hufen iâ, a pan fydd o’n dechrau mynd yn drwchus ac yn rhewi, ychwanegwch eich crymbl.

Pan fydd wedi rhewi digon rhowch mewn bocs plastig a’i gadw yn y rhewgell.

Os nad oes gennych chi beiriant hufen ia, rhowch yr hufen ia yn syth mewn bocs plastig a’i rewi am ddwy awr, yna tynnwch allan a’i gymysgu yn dda gyda chwisg neu fforc. Ailadroddwch bob rhyw awr, a pan fydd o’n ddigon trwchus gallwch ychwanegu’r crymbl.

Dyw o ddim yn gwneud hufen iâ cweit mor dda â pheiriant ac efallai y bydd yn rhaid ei adael i ddadmer ychydig cyn gweini, ond fe fydd yn dal i flasu’n hyfryd. Os ydych yn gwenud hufen ia fel hyn, weithiau mae’n helpu i roi sloch o alcohol ynddo, gan ei fod yn golygu na fydd yn rhewi mor galed, mae vodka yn dda, gan nad oes blas iddo.

 

hufen ia crymbl riwbob 4

Dathlu’r ddaear gyda Bryn Williams

7 Chw

Bob blwyddyn mae’r WWF (y bobl anifeiliad nid y reslars) yn gofyn i bobl ar draws y byd, i droi eu goleuadau i ffwrdd am awr er mwyn arbed trydan a hefyd i bwysleisio’r pryder ynglyn a newid hinsawdd.

Mae syniad yr  Awr Ddaear yn un syml iawn ond effeithiol, dwi’m yn meddwl ein bod ni’n sylwi cymaint o oleuadau da ni’n ei ddefnyddio tan mae popeth yn mynd yn dywyll am gyfnod. Felly am 8.30pm ar 31 Mawrth  maen nhw eisiau i bawb i droi eu goleuadau i ffwrdd am awr.

Ond mae eistedd o gwmpas yn y tywyllwch yn ddiflas, felly mae’r WWF yn annog pobl i ddefnyddio’r awr yna i gael pryd rhamantus dan olau cannwyll. Maen nhw hyd yn oed wedi perswadio nifer o gogyddion enwog i gynnig ryseitiau, gan gynnwys hoff gogydd pawb yng Nghymru ar hyn o bryd, Bryn Williams.

Dwi’n ffan mawr o fwyd Bryn Williams, ar ôl cael prydau anhygoel yn Odette’s, felly roeddwn i’n edrych ymlaen i weld ei fwydlen.

Fel pryd cyntaf mae ganddo rysáit ar gyfer cawl betys, sy’n edrych yn hyfryd. Macrell gyda broad beans a chorizo yw’r prif gwrs, rhywbeth fyddai’n sicr yn ceisio ei goginio yn y dyfodol. Ac i bwdin mae’n cynnig crymbl afal a chnau castan.

Fe fyddai’n sicr yn ceisio gwneud y ddau gwrs cyntaf yn y dyfodol ond am y tro, gan mai blog pobi ydi hwn, fe benderfynais wneud y crymbl.

Mae crymbl afal yn bwdin reit glasurol ond mae techneg Bryn o bobi’r crymbl ar wahân yn golygu eich bod chi’n cael crymbl sy’n hynod greisionllyd, sy’n cyferbynnu yn berffaith gyda’r afalau meddal. Mae’r almonau yn ychwanegu at yr ansawdd yna ac yn tostio’n hyfryd i roi blas ychwanegol i’r crymbl.

Mae’n rhaid cyfaddef nad ydw i’n or-hoff o flas nag ansawdd cnau castan, ac er eu bod nhw’n ychwanegu blas llawer mwy dwfn i’r crymbl, fe fuaswn i’n bersonol yn eu gadael allan y tro nesaf. Ond chwaeth bersonol yn unig yw hynny, ac fe fuaswn i’n annog unrhyw un i drio’r cnau yn y crymbl eu hunain.

Fe wnes i gwstard cartref i fynd gyda’r crymbl, oedd yn cyd-fynd yn berffaith, er fe fuasai hufen ia yn hyfryd hefyd. Un rhybudd am y ryaist yma, mae’n gwneud digon i deulu cyfan, felly os da chi’n bwriadu cael pryd rhamantus i ddau, hanerwch y cynhwysion.

Os da chi eisiau cenogi Awr Ddaear, gallwch gofrestru eich cefnogaeth fan hyn a gwnewch y mwyaf o’r awr yn y tywyllwch gyda phryd o fwyd hyfryd dan olau cannwyll (yn anffodus fydd Bryn Williams ddim yn dod draw i’w goginio i chi!).

Cynhwysion

12 afal, wedi eu plicio
1 pod fanila
125g siwgr caster
200g o gnau castan wedi’i goginio
1 llwy de o sbeis cymysg
25g menyn

Ar gyfer y crymbl

250g blawd plaen
200g siwgr caster
200g menyn, yn syth o’r oergell
150g o almonau wedi’i sleisio

Dull


1. Cynheswch y popty i 160C/140C fan/marc nwy 3.

2. Torrwch 3 o’r afalau mewn i sgwariau bach a’u gosod mewn sosban gyda’r pod fanila a’r siwgr. Gorchuddiwch gyda jyst digon o ddŵr a’u coginio nes eu bod nhw’n feddal. Dylai hyn gymryd rhyw 5 munud, ond cadwch olwg arnyn nhw. Yna stwnsiwch yr afalau gyda fforc a’u gosod i un ochr.

3. Torrwch weddill yr afalau a’r cnau castan mewn i ddarnau maint cegaid, a thaenwch y sbeis cymysg ar eu pen.

4. Cynheswch y menyn mewn padell ffrio a ffriwch yr afalau a chnau castan am ychydig o funudau.

5. Ychwanegwch at yr afalau wedi’i stwnsio yn y sosban. Trowch y gwres yn ôl ymlaen a choginiwch am 10 munud arall, neu nes bod yr afalau a’r cnau castan wedi coginio ac yn feddal.

6. Er mwyn gwneud y crymbl cymysgwch y blawd a’r siwgr mewn bowlen fawr. Ychwanegwch y menyn mewn darnau man a’i rwbio rhwng eich bysedd nes bod y gymysgedd yn edrych fel briwsion bras. Ychwanegwch yr almonau a’u cymysgu

7. Rhowch y crymbl ar hambwrdd pobi ai goginio yn y popty am ryw 10 munud, tan fod y gymysgedd yn euraidd frown. Fe fydd hyn yn sicrhau crymbl creisionllyd.

8. Rhowch y gymysgedd afal mewn bowlenni neu ramekins unigol (gwnewch yn siŵr eu bod nhw’n iawn i’w rhoi yn y popty). gorchuddiwch gyda’r crymbl a’u pobi yn y popty am 10 munud arall.

9. Gweinwch yn syth gyda digon o gwstard, hufen neu hufen ia.