Tag Archives: paned a chacen

Pobi – y llyfr newydd

2 Tach

IMG_7740

Wel mae’r llyfr newydd wedi’i gwblhau ac i’w brynu yn eich siop lyfrau lleol.

Ar ôl yr holl arbrofi, sgwennu a golygu roedd o’n foment gyffroes iawn pan ddaeth y copi cyntaf drwy’r post. Unwaith eto mae Warren Orchard wedi gwneud gwaith gwych o wneud i fi edrych yn hanner call ynddo a Dorry Spikes wedi gwneud job hyfryd gyda’r dylunio

Fel mae’r teitl yn awgrymu, llyfr yn llawn cacennau, bisgedi a phwdinau yw hyn unwaith eto. Ond doeddwn i methu sgwennu llyfr am bobi ac anwybyddu danteithion sawrus. Felly mae yna bennod o ryseitiau ar gyfer pastai, cracyrs a thartenni sawrus hefyd.

DS2_4877

Ond daeth yr ysbrydoliaeth gyntaf am y llyfr wrth feddwl am fisgedi retro fy mhlentyndod, felly dwi wedi creu fy custard creams, bourbons a jammy dodgers fy hun.

IMG_5898

IMG_5902

Yn ddiweddar dwi wedi bod yn arbrofi gyda’r defnydd o berlysiau a sbeisys mewn cacennau felly mae ‘na gacen siocled a chilli, myffins llys a choriander a chacennau bach lemon a theim – swnio yn anarferol efallai, ond maen nhw i gyd yn blasu’n hyfryd dwi’n addo.

lemon a theim

DS2_7762

Wrth wneud fy ymchwil ar gyfer y llyfr hwn, fe es yn ôl i Awstria er mwyn ymweld â Heinz ac Anita Schenk yn y gwesty ble bu’m yn gweithio flynyddoedd yn ôl. Mae Heinz yn bobydd o fri, ac roeddwn i’n lwcus iawn i ddod adref gyda rhai o’i hoff ryseitiau. Mae’r bara plethu melys yn odidog a’r beugels yn wahanol i unrhywbeth dwi wedi’i weld o’r blaen ond yn hynod flasus.

bara plethu2

DS2_7102

Unwaith eto dwi’n gobeithio bod yna rywbeth i demtio pawb yn y llyfr hwn boed chi’n ddibrofiad neu yn barod i fentro mae yn ryseitiau ar gyfer bisgedi syml, neu macarons mentrus. Mae yn glamp o gacennau mawr ar gyfer achlysuron arbennig fel y gacen enfys isod (yr yn y gwnes i ar gyfer fy mhriodas) neu’r gacen siocled a charamel hallt , ond mae yn bwdinau syml hefyd ar gyfer unrhyw ddydd.

macarons 6


cacen enfys

siocled a charamel2

Dwi mond yn gobeithio y bydd yn eich ysbrydoli i estyn am y ffedog a mynd ati i bobi unwaith eto.

Diolch i bawb sydd wedi prynu Paned a Chacen, gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r ail gyfrol yma cystal.

Ac enillwyr y gystadleuaeth yw ……

28 Tach

Wel mae’r amser wedi dod i ddewis enillydd y gystadleuaeth.

Diolch i bawb wnaeth drio, nes i joio darllen eich sylwadau am eich hoff gacennau chi. Da chi gyd yn glasurol iawn efo’ch cacennau, ond ‘da chi’n iawn allwch chi ddim curo cacen fictoria ysgafn neu fara brith.

fe fuaswn i’n licio trio cacen chwisgi mam yng nghyfraith Rhys Wynne a dwi’n mynd i drio gwneud cacen gellyg ag almon Dafydd Morse. Mae gen i River Cottage Everyday, a dwi wrth fy modd efo tarten gellyg ac almon, pam nad ydw i wedi’i wneud eisoes?

Ond fel y dywedais ynghynt, doeddwn i ddim yn mynd i ddewis enillydd ar sail eich hoff gacen.

Er mwyn dewis yn deg dwi wedi sgwennu enw pawb ar ddarn o bapur ac mae fy nghariad Johny wedi pigo dau allan o het.

Gweler y llun i brofi.

A’r enillwyr yw:

 

Nia James

a

Elin VJ

 

Llongyfarchiadau!!

Fe wnai ebostio yn fuan i gael eich manylion.

Lansiad Paned a Chacen: Caerdydd

22 Tach

Ddydd Iau diwethaf fe gafom ni lansiad bach ar gyfer y llyfr yng Nghaerdydd. Roedd y Lolfa wedi trefnu noson grêt yn Pettigerw Tea Rooms, roedd ‘na sgwrs fach gyda Betsan Powys a digon o baned a chacen i bawb wrth gwrs.

Fe wnes i wneud cwpwl o gacennau ar gyfer y digwyddiad ond mae’n rhaid diolch i fy modryb Llinos am wneud llond bocs o gacs bach (nes i ddwyn llond llaw i fynd adra gyda fi!) a hefyd i Elin o siop Bant a la Cart wnaeth wneud cacen Guinness mam Johny.

Mae’n debyg bod y gacen Guinness wedi plesio yn arw ac wedi troi allan i fod yn un o’r hoff ryseitiau o’r llyfr.

Rhaid diolch hefyd i David a Pettigrew Tea Rooms am fod mor groesawgar. Os ydych chi byth yng Nghaerdydd dwi’n eich hannog chi i fynd yno.

Roedd y stafell de yn llawn dop, felly rhaid diolch i bawb wnaeth ddod. Roedd hi’n rhyfedd cael fy holi gan Betsan (fy mos!) ac fel oedd i’w ddisgwyl gan newyddiadurwr da roedd ganddi gwpwl o gwestiynau anodd. Yn benodol petasai David Cameron yn gacen pa fath bysa fo? Wel sut gallwn i ateb hwnna ac aros yn hollol ddiduedd fel mae disgwyl i newyddiadurwr gwleidyddol fod?

Fe gefais fy holi gan Hywel Gwynfryn hefyd ar gyfer Radio Cymru. Diddorol oedd dangos iddo’r llun yn y llyfr o lyfr nodiadau Nain gyda’r rysáit ar gyfer Cacen Hywel Gwynfryn. Roedd o’n amau yn fawr mai ei gacen o oedd hi – mae’n rhaid bod Nain wedi ei gopïo o’i raglen radio foreol rai blynyddoedd yn ôl. Fe ges i anrheg ganddo hefyd, cacen lemon drizzle ei wraig gyda’r her ei bod hi’n gwneud yr un orau erioed. Yn wir, roedd hi’n hyfryd felly pwy ydw i, i ddadlau!

Fe gafwyd lot o hwyl wedi hynny hefyd, gyda diod ychydig yn gryfach. Diolch byth roedd y camera o’i neilltu erbyn hynny. ond dyma Warren Orchard (ffotograffydd y llyfr) a minnau cyn i ni ddechrau ar y gwin!

Mae’r grand tour o Gymru yn parhau fory gyda lansiad bach arall yn Dylanwad Da yn Nolgellau ac wedyn amser cinio dydd Sadwrn fe fyddai’n cynnal sesiwn arwyddo yn siop Ji-Binc yn Aberaeron.

Os da chi o gwmpas dewch draw i ddweud helo.

Cofiwch hefyd am y gystadleuaeth. Mae gennych chi tan nos Sul i ddilyn y blog a gadael sylw yma er mwyn ennill copi o’r llyfr wedi’i arwyddo.

Mae’n bwysig plesio Nain

10 Tach

Bydd unrhyw un sy’n darllen y llyfr yn gwybod cymaint o ysbrydoliaeth mae fy Nain wedi bod i mi. Felly cyn gynted ag y cefais i gopïau o’r llyfr roedd rhaid i mi yrru copi iddi. Roedd ei barn hi yn holl bwysig i fi.

Wel diolch byth mae’n plesio! Ges i alwad ganddi’r diwrnod o’r blaen yn dweud ei bod hi wrth ei bodd gyda’r llyfr, a’i bod hi wedi ei ddarllen o glawr i glawr. Roedd hi hyd yn oed yn awyddus i bobi rhywbeth eto, er ei bod hi yn 91 erbyn hyn. Ond roedd ganddi un cwyn, pam bod y cynhwysion mewn grams nid ownsys? Mae’n rhyfedd sut Mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd gan mai pwysau ac ownsys yr oeddwn i yn ei ddefnyddio fel plentyn a dyna dwi dal yn ei ddefnyddio adra, gan nad oes gan dad glorian grams. Ond dwi’n siŵr bod ‘na lawer o bobl ifanc y dyddiau hyn sydd heb unrhyw syniad o beth yw owns neu hyd yn oed fluid ounce.

Ond dwi’n falch iawn bod y llyfr wedi plesio Nain, Mae o hefyd wedi plesio un o sêr iau’r llyfr, fy nith Marged. Dyw hi methu coelio ei bod hi mewn llyfr. A pan ofynnais beth oedd ei hoff rysáit hi, Wel cacs bach Mamgu wrth gwrs! Dyw hi, fel pob aelod arall o’n teulu ni, ddim yn gallu cael digon o’r cacs bach mae dad yn ei wneud erbyn hyn.

Mae hefyd wedi bod yn hyfryd cael ymateb gan bobl eraill – da di twitter i gael ymateb uniongrchol. Mae wastad yn gret clywed bod y ryseitiau yn gweithio i bobl eraill, ac mae tipyn o bobl wedi gyrru lluniau o’r cacennau maen nhw wedi’i wneud o’r llyfr. Mae’n debyg bod y gacen Guinness wedi bod yn boblogaidd yn ogystal a’r hyni byns.

Mae Hayley Evans wedi bod yn cadw Dylan Rowlands o Dylanwad Da yn hapus gyda hyni byns a chelsea buns.

A dyma fy nghefnder Owain yn trio gwneud hyni byns, dwi ddim yn siwr sut bethau oedda nhw yn y diwedd, ges i ddim llun!

 

A dyma Chelsea buns fy ffrind Myrddin, yn amlwg wedi eu sglaffio hyd yn oed cyn tynnu llun.

+

Y cacennau bach fanila wnaeth Catrin Newman ar gyfer penblwydd cyntaf ei nith.

A dyma Guto Dafydd yn mwynhau cacen Guinness Branwen Huws.

Dwi’n licio’r llun yma hefyd. Dyma fy llyfr yn siop Palas Print yng Nghaernarfon, wedi plesio’n arw efo’r cwmni da dwi’n ei gadw ar y silff yna.

Mae mor neis gweld eraill yn mwynhau’r ryseitiau felly plîs cariwch ymlaen i drydar eich lluniau.

Wel dyma fo o’r diwedd!

15 Hyd

 

Ar ôl yr holl bobi, sgwennu ac adolygu, does ‘na ddim byd mwy y gallaf ei wneud. Mae’r llyfr yn yr argraffwyr, ac fe fydd yn eich siopau yn fuan!

A dwi methu aros i weld fy nghopi cyntaf.

Fe fydd unrhyw un sy’n fy nilyn i ar twitter neu’n ffrindiau efo fi ar facebook wedi gweld y clawr yn barod, ond i bawb arall dyma fo. Gobeithio eich bod chi’n ei licio, y ffotograffydd gwych Warren Orchard sydd i’w ddiolch am y llun.

Fe fydd y llyfr yn cael ei gyhoeddi ar 24ain o Hydref ac fe fydd o’n costio £14.95. Mae o’n glawr caled ac mae yn 144 tudalen o ryseitiau ynddo, felly gwerth pob ceiniog dwi’n addo!

Mae o eisoes i’w weld ar wefan Gwales a hyd yn oed ar Amazon. Dwi newydd wario ffortiwn ar lyfrau yno a dwi’m yn meddwl y buaswn i erioed yn dychmygu y bydd gen i lyfr ar werth yno. Ond wrth gwrs fe fydd ar gael yn eich siop Gymraeg lleol, felly os da chi’n gallu, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu cefnogi nhw!

Fe fydd y gen i gwpwl o lyfrau i’w rhoi fel gwobr i ddau o fy narllenwyr ffyddlon. Felly cadwch lygad ar y blog am gystadleuaeth yn fuan.

Gobeithio byddwch chi’n licio fo.

Nadolig yn yr haf

2 Awst

Dwi wedi dweud o’r blaen bod angen dechrau ar eich cacen Nadolig yn gynnar, ond efallai bod coginio ac addurno cacen Nadolig ym mis Gorffennaf yn mynd cam yn rhy bell. Ond dyna yn union yr ydw i wedi’i wneud. Na, dyw’r tywydd oer yma ddim fy ffwndro yn llwyr, dwi wedi bod yn tynnu lluniau ar gyfer y llyfr.

Mae’r gwaith ar y llyfr yn tynnu tuag at ei derfyn erbyn hyn. Dwi wedi profi’r ryseitiau droeon, wedi gorffen y gwaith sgwennu i gyd, a rhyw bythefnos yn ôl fe dreuliais i benwythnos cyfan yn pobi tra bod ffotograffydd yn tynnu lluniau ohonof (a’r cacennau wrth gwrs!). Fi sydd wedi tynnu’r rhan fwyaf o’r lluniau ar gyfer y llyfr, ond gan nad wyf yn ffotograffydd proffesiynol, nag hyd yn oed yn berchen ar gamera call, roedd o’n neis cael rhywun oedd yn gwybod beth oeddent nhw’n ei wneud yn tynnu rhai o’r lluniau. Warren Orchard oedd y ffotograffydd ac mae ei luniau yn hyfryd, da ni jyst angen pigo un ar gyfer y clawr rwan!

Am y tro dyma rai o’r lluniau wnes i ei tynnu.

 

 

 

Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith allan o fy nwylo i rwan, a dweud y gwir dim ond y dylunio terfynol sydd ar ôl. Ond dwi eisoes wedi gweld proflenni a dwi mor hapus gyda sut mae’r llyfr yn mynd i edrych. Mae’n hyfryd ac yn llawer gwell nag y bydden i erioed wedi ei ddychmygu. Dwi mond yn gobeithio y bydd pawb arall yn ei hoffi gymaint â fi. Bydd y llyfr allan dechrau mis Tachwedd, felly perffaith ar gyfer anrhegion Nadolig – hint hint!

Fe fydd y llyfr yn dod allan jyst fel dwi’n dechrau ar swydd newydd yn Llundain, felly dwi’ disgwyl y byddai’n teithio nôl a mlaen am ychydig yn trio gwthio’r llyfr ar gymaint o bobl â phosib! A dweud y gwir mae’r job wedi dechrau yn barod. Fues i ar raglen Dafydd a Caryl, (wel Daniel Glyn a Caryl) yr wythnos diwethaf, gan fynd a cupcakes hufen ia efo fi. Dwi’n siŵr nad ydi o’n syndod i rai sy’n nabod Dan ond fe wnaeth o fwyta un mewn un cegiad bron a bod. Roedd Caryl yn llawer mwy delicet, ac roeddwn i wrth fy modd pan ddywedodd hi mai dyna’r cupcakes gorau iddi drio. Hwre!

Yn y cyfamser mae gen i gacen briodas arall i’w wneud cyn diwedd y mis, ac mae’n rhaid i fi rannu lluniau o’r gacen wnes i ar gyfer priodas yn Ffrainc hefyd, ond fydd rhaid i hwnna aros tan y blog nesa.

 

 

 

 

Does na’m llonydd i gael

10 Mai

Mae’n rhaid i fi ymddiheuro am y diffyg blogio yn ddiweddar. Dwi ddim eisiau i chi feddwl fy mod i wedi anghofio am y blog yma, ond ar hyn o bryd mae’r llyfr yn cymryd pob munud sbâr sydd gen i.

Mae’n cymryd amser i feddwl am syniadau a ryseitiau ac yna i’w profi nhw a gwneud yn siŵr eu bod nhw’n gweithio ac yn blasu’n dda. Dwi ddim eisiau unrhyw ryseitiau yn y llyfr sydd ddim yn berffaith. Yn lwcus i fi mae gen i griw reit dda o deulu, ffrindiau a chyd-weithwyr sy’n fwy na bodlon fy helpu i’w bwyta.

Wir i chi ar hyn o bryd dwi’n coginio rhyw pum cacen yr wythnos neu fwy, ac mae’n od peidio gallu eu rhannu efo chi. Ond does ‘na ddim byd yn bod gyda rhannu ychydig o luniau efo chi, i roi syniad o beth fydd yn y llyfr.

Gobeithio eich bod chi’n eu licio nhw.


Dwi nid yn unig wedi bod yn dwyn rhai o ryseitiau Nain ond dwi hefyd wedi ‘benthyg’ rhai o’i llestri te hi.


Dwi ddim yn rhy bell o orffen profi’r ryseitiau rwan, ond mae gen i ychydig bach mwy o ysgrifennu i’w wneud (pwy feddylia bod yna gymaint o ysgrifennu mewn llyfr coginio!) Ond wedi hynny oll, dwi ddim yn bwriadu cymryd hoe. Fe fyddai’n gallu canolbwyntio mwy ar y blog yma, a dwi’n addo y bydd yna lot mwy ryseitiau i ddod.

Dwi hefyd yn gwneud cacen ar gyfer priodas yn Ffrainc mis nesaf, dwi’n mynd a’r gacen efo fi ar yr awyren! Fe gewch chi’r hanes i gyd!