Tag Archives: sinsir

Siocledi Santes Dwynwen

23 Ion

siocledau2

Mae mis Ionawr yn gallu bod yn fis diflas iawn, mae holl ddathlu a gloddesta’r Nadolig drosodd a phawb yn teimlo bach yn dlotach o’r herwydd. Ond da ni Gymru yn lwcus iawn, mae rheswm i ddathlu ym mis Ionawr hefyd, mae hi’n ddydd Santes Dwynwen ar y 25ain. Nawr dwi ddim y person mwyaf rhamantus yn y byd, a dweud y gwir mae’r syniad o ddathlu ddydd Sant Ffolant yn gwneud i mi deimlo bach yn sâl, ond rywsut mae Santes Dwynwen yn teimlo ychydig yn wahanol, rhywsut yn llai ffug.

Felly dwi’n falch iawn o weld y diddordeb cynyddol yn ein nawddsant cariadon. Mae’n llai masnachol na Dydd San Ffolant. Dydy siopau blodau ddim yn dyblu eu prisiau ac os ydych yn mynd allan am swper does dim rhaid i chi rannu bwyty gyda chant a mil o gyplau eraill sy’n trio bod yn rhamantus yr un pryd. Ond eto does dim rhaid gwario ffortiwn ar flodau neu swper drud, beth allai fod yn fwy rhamantus na gwneud eich anrheg eich hunain?

Dwi wedi blogio o’r blaen am y bisgedi santes Dwynwen – sydd i’w gweld yn y llyfr hefyd, neu’r gacen melfed coch yma, ond eleni dwi am wneud siocledi cartref.

Mae’r siocledi cartref yma’n hawdd iawn i’w gwneud ond eto’n blasu’n ogoneddus ac yn edrych yn drawiadol iawn. Mae yna bosibiliadau diddiwedd i chwarae gyda gwahanol flasau. Dwi wedi gwneud rhai â siocled tywyll a sinsir, a chyda siocled gwyn a pistasio, ond gallwch ychwanegu unrhyw flas i’r rysáit sylfaenol e.e. ffrwythau sych, gwirod neu gnau.

siocledau

 

Siocled tywyll a sinsir

140g o siocled tywyll

120ml o hufen dwbl

20g o fêl

20g o fenyn heb halen

30g o sinsir mewn surop

Pinsied o Halen Môn fanila

3 llwy fwrdd o bowdr coco

 

Torrwch y siocled yn ddarnau mân a’u gosod mewn bowlen.

Cynheswch yr hufen a’r mêl mewn sosban nes bod yr hylif bron â dod i’r berw a thywalltwch dros y siocled. Ychwanegwch y menyn mewn darnau bach a chymysgwch yn ofalus nes bod y cyfan yn llyfn.

Torrwch y sinsir yn ddarnau mân a’u hychwanegu at y siocled, yn ogystal â’r halen, a chymysgwch yn dda.

Rhowch y gymysgedd mewn bowlen neu dwb plastig a’i roi yn yr oergell i setio am 1½ i 2 awr.

Ar ôl i’r siocled setio tynnwch o’r oergell a thorri lwmp i ffwrdd a’i rolio yn eich llaw i ffurfio pêl, yna rholiwch y belen mewn powdr coco. Os ydi o’n rhy galed gadewch am i feddalu ar dymheredd ystafell am ychydig. Mae hyn yn joban flêr ond dyma’r ffordd orau i greu peli neis.

Cadwch y siocledi yn yr oergell nes eich bod yn barod i’w bwyta neu eu rhoi yn anrheg. Fe fyddan nhw’n cadw yn yr oergell am 3–5 diwrnod.

 

 

Siocled gwyn a pistasio

300g o siocled gwyn

150ml o hufen dwbl

20g o fenyn heb halen

¼ llwy de o Halen Môn fanila

50g o gnau pistasio

 

Torrwch y siocled yn ddarnau mân a’u gosod mewn bowlen.

Cynheswch yr hufen mewn sosban nes ei fod bron â dod i’r berw a thywalltwch dros y siocled. Ychwanegwch y menyn mewn darnau bach a chymysgwch yn ofalus nes bod y cyfan yn llyfn. Ychwanegwch yr halen a chymysgwch yn dda.

Rhowch y gymysgedd mewn bowlen neu dwb plastig a’i roi yn yr oergell i setio am 1½ i 2 awr.

Ar ôl i’r siocled setio, malwch y cnau pistasio yn fân mewn prosesydd bwyd a’u rhoi mewn bowlen. Cymerwch lond llwy de o’r siocled a’i rolio yn eich llaw i ffurfio pêl. Rholiwch y peli yn y pistasio mâl.

Cadwch y siocledi yn yr oergell nes eich bod yn barod i’w bwyta neu eu rhoi yn anrheg. Fe fyddan nhw’n cadw yn yr oergell am 3–5 diwrnod.

Cacennau datys a sinsir gyda saws taffi

11 Ion

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gyda gloddesta’r Nadolig drosodd mae’n teimlo fel pawb nawr ar ryw fath o ddeiet neu detox, wel dwi’n sicr ddim. Wrth gwrs dwi wedi rhoi’r gorau i fwyta siocled bum gwaith y diwrnod ac yn ceisio bwyta ychydig mwy o lysiau na wnes i dros yr ŵyl, ond dwi ddim yn un sy’n mynd amddifadu fy hun o’r hyn dwi’n ei hoffi, ac felly mae’r pobi yn parhau. A dweud y gwir dwi’n disgwyl ac mae’r babi yma yn mynnu cacennau felly pwy ydw i i ddweud na.

I fod yn onest mae mis Ionawr yn ddigon diflas heb orfod byw ar smoothies gwyrdd yn unig. Mae angen cyfarwyddo efo codi’n gynnar i fynd i’r gwaith ar ôl gwyliau go hir, mae’r dyddiau yn fyr a’r tywydd yn afiach, felly mae angen rhywbeth i godi calon rhywun.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yn y gegin dwi hapusaf, ac felly’r penwythnos yma gyda’r gwynt yn rhuo y tu allan a’r glaw ffyrnig yn taro’r ffenestri dyma benderfynu gwneud pwdin sydd fel cwtsh mawr ar ddiwrnod oer, y cacennau datys a sinsir yma, gyda saws taffi. Maen nhw’n felys ac yn gyfoethog gyda chic gynnes gan y sinsir, pwdin perffaith i fwytho’r enaid, ond sy’n siŵr o ddychryn unrhyw un sydd ar ddeiet!

Dwi wedi gwneud y cacennau yma mewn tuniau bundt bach gan eu bod yn rhoi siâp mor ddeniadol i’r cacennau heb unrhyw ymdrech gennych chi, ond os nad ydych yn berchen ar duniau o’r fath bydd tun myffin arferol yn gwneud y tro hefyd. Un tip is ydych chi’n defnyddio tun bundt yw defnyddio chwistrell olew pwrpasol ar gyfer pobi er mwyn eu hiro, fe fydd yn mynd i bob twll a chornel yn haws na petase chi’n defnyddio menyn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Mae’r cacennau yma yn hyfryd yn gynnes gyda’r saws taffi am eu pen, ond maen nhw hefyd yr un mor flasus yn oer heb y saws o gwbl (a lot llai o galorïau hefyd os yw hynny yn eich poeni!).

Fe fydd y rysáit yma yn gwneud rhyw 16 cacen fach

 

Cynhwysion

 

Ar gyfer y cacennau

175g o ddatys

300ml o ddŵr berwedig

1 llwy de o soda pobi

100g o fenyn heb halen

150g o siwgr brown tywyll

2 wy

1 llwy de o rin fanila

50g o sinsir mewn surop wedi’i dorri yn fân

225g o flawd codi

½ llwy de o halen

 

Ar gyfer y saws taffi

100g o fenyn heb halen

75g o siwgr brown golau

50g o siwgr brown tywyll

150ml o hufen dwbl

pinsied o halen môr

 

Dull

Cynheswch y popty i 180°C / 160°C ffan / marc nwy 4.

Torrwch y datys yn ddarnau gweddol fach a’u rhoi mewn powlen gyda’r dŵr berwedig a’r soda pobi a’u gadael i socian am o leiaf 10 munud.

Yn y cyfamser curwch y menyn a’r siwgr am ryw 5 munud nes bod y gymysgedd yn olaf ac yn ysgafn.

Ychwanegwch yr wyau un ar y tro gan gymysgu yn drylwyr ar ôl bob un, yna cymysgwch y fanila i mewn.

Ychwanegwch y blawd a’r halen a’i blygu i mewn gyda spatula cyn tywallt y datys a’r holl hylif i mewn yn ogystal â’r darnau sinsir a’i gymysgu yn dda.

Irwch eich tuniau bundt yn dda, cyn eu llenwi nes eu bod yn 2/3 llawn.

Coginiwch am 20 munud nes bod sgiwer o’i osod yn y canol yn dod allan yn lân.

Os ydych am eu bwytya yn gynnes gadewch i oeri am ychydig funudau yn eu tuniau cyn eu tynnu allan. Neu os ydych am eu cadw am gyfnod gadewch i oeri yn llwyr ar rwyll fetel.

Er mwyn gwneud y saws taffi, rhowch yr holl gynhwysion mewn sosban a’i gynhesu yn araf nes bod y menyn yn toddi. Yna cynyddwch y tymheredd a’i ferwi am ychydig funudau nes ei fod yn ddigon trwchus.

Gweiniwch wedi’i dywallt am ben y cacennau.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Cacen gaws sinsir a riwbob

5 Chw

Fe welais i riwbob yn yr archfarchnad yn ddiweddar ac fe wnaeth i mi feddwl nad ydw i erioed wedi coginio unrhywbeth efo riwbob heblaw am grymbl. Felly fe ysgogodd hynny i mi fynd ati i chwilio am bwdin neu gacen fyddai ychydig bach yn fwy mentrus.

Mae riwbob a sinsir yn gyfuniad gwych, felly pan welais i rysait ar gyfer cacen gaws sinsir a riwbob, roedd rhaid yn rhaid i mi ei drio. Rysait ar gyfer cacen gaws wedi’i bobi yw hwn, rhywbeth nad oeddwn wedi’i wneud o’r blaen. Mae’n golygu ychydig bach mwy o waith ond mae’n rhaid dweud fy mod i’n ei hoffi’n well na chacen gaws cyffredin, gan ei fod yn llawer mwy ysgafn.

Roedd genni un broblem fawr pan ddaeth hi’n amser i mi goginio’r gacen gaws, doeddwn i methu ffeindio riwbob yn unrhyw le! Felly yn lle rhostio fy riwbob fy hun, bu raid i mi ddefnyddio riwbob tun. Nawr dwi’n gwybod mai cyfnewidiad gwael oedd hynny, ond roeddwn i wedi rhoi fy mryd ar wneud y gacen, felly dyna oedd yr unig opsiwn. Yr unig broblem efo hyn oedd bod y riwbob tun bach yn wlyb ac yn golygu bod y bisged ar y gwaelod yn mynd ychydig bach yn sogi. Ond roedd y riwbob yn gyferbyniad hyfryd i felyster y gacen ei hun. Fe fydd yn rhaid i mi drio’r rysait eto, unwaith dwi’n cael gafael ar riwbob ffres, i weld os fydd o’n gwneud gwahaniaeth.

Dwi wrth fy modd efo blas sinsir felly yn ogystal â defnyddio bisgedi sinsir fel gwaleod i’r gacen fe wnes i hefyd ychwanegu darnau o sinsir mewn syryp i’r gacen ei hun. Ond os nag ydych mor hoff â hynny o sinsir byddai modd ei adael allan o’r gacen ei hun, a chanolbwyntio ar y riwbob yn unig.

 

Cynhwysion

600g riwbob
75g siwgr caster

1 paced 300g o fisgedi sinsir
100g menyn heb halen wedi’i doddi
300g caws meddal llawn brasder
65g siwgr caster
Croen 1 lemon wedi’i gratio yn fân
3 wy mawr wedi’i gwahanu
150ml hufen wedi’i suro
2 ddarn o sinsir mewn syryp wedi’i torri yn fân

 

Dull

1. Torrwch y riwbob yn ddarnau tua 5cm o hyd a’u gosod mewn dysgl gall fynd yn y popty. Gwasgarwch y siwgr am eu pen a’u rhostio am 15 munud ar dymheredd o 200C / 180C fan. Neu os nag ydych yn gallu cael gafael ar riwbob ffres fel fi, defnyddiwch riwbob tun, neu riwbob wedi’i rewi.

2. Malwch y bisgedi, unai trwy eu rhoi mewn bag plastig a’u taro gyda phin rolio, neu rhowch nhw mewn prosesydd bwyd. Cymysgwch gyda’r menyn wedi toddi a’u gwasgu ar waelod tun crwm gydag ochrau sy’n dod yn rhydd. Gadewch i oeri yn yr oergell tra da chi’n gwneud gweddill y gacen gaws.

3. Curwch y caws meddal gyda chwisg electrig nes ei fod yn feddal, yna ychwanegwch y siwgr caster a chroen y lemon. Cymysgwch yn dda.

4. Ychwanegwch y 3 melynwy a’r hufen wedi’i suro a churo eto nes ei fod yn llyfn. Ychwanegwh y sinisr wedi’i dorri a chymysgu.

5, Mewn bowlen arall chwisgiwch y 3 gwyn wy nes ei fod yn stiff. Rhowch lond llwy o’r gwyn wy yn y gymysgedd gaws a’i gymysgu yn dda. Yna ychwanegwch weddill y gwyn wy a’i blygu yn ofalus, gan ddefnyddio llwy fetel.

6. Gwasgarwch y riwbob ar ben y bisgedi, yna tywalltwch y gymysgedd gacen gaws am ei ben.

7. Gosodwch ar hambwrdd pobi a’i goginio ar dymheredd o 180C/160C fan am 15 munud, neu nes ei fod wedi codi. Yna gostyngwch y tymheredd i 160C / 140C fan a’i bobi am 30-35 munud arall, nes ei fod yn teimlo’n eithaf solet ond dal ychydig yn wobli yn y canol.

8. Tynnwch allan o’r popty a rhedwch gyllell o gwmpas ochr y tun i ryddhau’r ochrau ychydig. Gadewch i oeri yn y tun. Peidiwch â phoeni os yw’r gacen gaws yn cracio ychydig, mae hyn yn eithaf naturiol. Dwi wedi clywed bod modd osgoi hyn trwy adael y gacen i oeri yn raddol yn y popty, ond roedd gennai bethau arall i’w coginio ar ôl hon, felly allan a hi a wfft ag unrhyw grac!

Bisgedi Sinsir

22 Tach

Dwi ddim yn adnabod neb llawer sy’n prynnu ginger nuts y dyddiau yma, efallai gan bod nhw’n cystadlu efo llond shilffoedd o fisged llawer mwy ffansi. Ond pan ddes i a llond bocs o rai cartref i’r gwaith y diwrnod o’r blaen fe gafon nhw eu sglaffio yn syth. Mae’n nhw’n ofandwy o hawdd i’w gwneud, ac er nad ydyn nhw’r peth delia y gallwch chi eu coginio, mae nhw’n blasu yn hyfryd. A gan eu bod nhw’n reit grynshlyd, mae’n nhw’n berffaith ar gyfer dyncio yn eich te.

Dwi wedi gwneud rhain ychydig bach yn fwy ffansi yn y gorffenol hefyd trwy ychwanegu darnau o sinsir, y math da chi’n ei gael mewn jariau o syrup, hyfryd!

Cynhwysion

110g blawd codi

1 llwy de o bicarbonate of soda

1½ llwy de o sinsir

50g menyn (tymheredd stafell)

20g siwgr granulated

20g siwgr bronw meddal

2 lwy fwrdd o syrup

Dull

1. Hidlwch y blawd, bicarbonate of soda a sinir mewn i fowlen.

2. Rhwbiwch y menyn i mewn i’r blawd gyda blaenau eich bysedd, nes ei fod yn edrych fel briwsion bara.

3. Ychwanegwch y siwgr a’i gymysgu.

4. Yna ychwanegwch y syrup a’i gymysgu gyda llwy bren cyn defnyddio eich dwylo i’w wasgu at ei gilydd nes ei fod yn edrych fel toes.

5. Rholiwch y toes mewn i beli tua maint cneuen yn ei gragen. Dylech bod chi’n gallu gwneud 16.

6. Gosodwch y peli ar hambwrdd pobi wedi’i leinio gyda papur gwrthsaim, gan wneud yn siwr bod gennych chi ddigon o le rhnwg pob un gan y bydden nhw’n gwasgaru rhywafaint. Yna gwasgwch pob un lawr ychydig gyda cefn fforc.

7. Pobwch yn y popty at 180C/160C fan am 15-20 munud, nes eu bod nhw’n edrych yn euraidd rownd yr ochrau.

8. Gadewch i oeri ar yr hambwrdd pobi am ychydig funudau, cyn trwosglwyddo i rac weier i oeri yn llwyr.

20111119-170045.jpg

20111119-170230.jpg

20111119-170356.jpg

20111119-170518.jpg