Archif | Hydref, 2012

Cacennau afiach o neis

29 Hyd

Ddydd Gwener fe fues i mewn ffair gacennau gwahanol iawn, doedd na ddim cupcakes del na macarons prydferth yn agos at y lle. Na roedd y digwyddiad yma yn amgueddfa patholeg St Barts, Llundain. Ie, ymysg y jariau o esgyrn ac organau wedi’u piclo, roedd ‘na ffair gacennau yn cael ei chynnal. Enw’r digwyddiad oedd Eat Your Heart Out, ac yn ogystal a chalonnau roedden nhw’n gwerthu cupcakes gwythiennau neu berfeddion, siocled STDs a chacen ysgyfaint gydag emffysema.

Edrych yn hollol afiach, ond wir i chi roedden nhw’n blasu’n hyfryd.

Syniad anhygoel Miss Cakehead yw Eat Your Heart Out a dyma’r drydedd flwyddyn iddi gynnal y digwyddiad.

Roedd y cacennau wir yn anhygoel o realistig, ac yn amlwg roedd yna lot o waith wedi mynd fewn i’r digwyddiad.

Yn ogystal ag edrych ar y sbesimenau yn y jariau a synnu ar y cacennau, roedd yr amgueddfa hefyd wedi trefnu ystod o ddarlithoedd.

Sex and the City oedd thema’r darlithoedd ddydd Gwener, ac fe wnes i wrando ar ddarlith ddiddorol iawn gan Dr Lesley Hall ar STDs yn Llundain o’r 17eg ganrif hyd at heddiw.

Nawr efallai bod patholeg a chacennau yn swnio fel cyfuniad od, ond bwriad y digwyddiad yw addysgu pobl a chodi ymwybyddiaeth o afiechydon, mewn ffordd ysgafn a hwyl.

Fel rhywun sydd â chryn ddiddordeb mewn bywydeg ac anatomi (fe astudiais ffisiotherapi ar un adeg!), roeddwn i wrth fy modd gyda’r holl gysyniad. Mae’n wych gweld pobl yn bod mor greadigol gyda chacennau.

Felly pwy sy’n ffansi darn o goes septig?

Mae o yma!

25 Hyd

Dwi ar y tren ar fy ffordd allan i ddathlu, felly dim ond nodyn bach cyflym ydi hwn i ddweud bod y llyfr wedi cyraedd! Goeliwch chi ddim pa mor ecseited dwi. Mae o’n edrych yn wych, llawer gwell nag y buaswn i erioed wedi’i ddychmygu. Mae’r diolch am hynny wrth gwrs i’r Lolfa, i Warren Orchard am helpu gyda’r lluniau ac i Dorry Spikes am y gwaith dylunio anhygoel.

Mae o ar gael i’w brynu rwan ar wefan y lolfa a dwi’n siwr y bydd o yn eich siop lyfrau Cymraeg lleol yn fuan iawn.

20121025-191855.jpg

Wishgit, wishgit i ffwrdd a ni mae’r Nadolig yn nesau.

21 Hyd

Wel dyna ni’r cam cyntaf o baratoadau’r Nadolig wedi’i gwblhau, mae’r cacennau wedi eu gwneud. Roeddwn i eisoes wedi gwneud un, nol ym mis Gorffennaf, er mwyn tynnu llun ar gyfer y llyfr, ond dwi’n gwneud 3-4 bob blwyddyn ar gyfer y teulu. Dim ond dau yr oeddwn i’n bwriadu ei wneud ond yn y pendraw fe benderfynais wneud dau ganolig eu maint ac un bach.

Nawr mae’r popty yn y fflat newydd yn ofnadwy, mae’n rhaid rhoi stôl yn erbyn y drws er mwyn ei gau yn iawn, felly roedd angen gweddi fach wrth goginio’r cacennau achos duw a ŵyr beth oedd y tymheredd i fod yn onest. Maen nhw wedi brownio ychydig yn fwy nag y buaswn i’n licio ar y top, ond dwi’n gobeithio bod y gacen oddi tano yn iawn.

Diolch byth da ni’n cael popty newydd fory, bach yn rhy hwyr i’r cacennau yma efallai ond fe fydd gwybod bod tymheredd y popty yn gywir yn eithaf defnyddiol i fi!

Fyddai ddim yn addurno’r cacennau yma tan yn llawer agosach at y Nadolig, ond wrth gwrs fe fydd yn rhaid bwydo’r cacennau bob nawr ag yn y man gyda brandi. Dwi ddim yn siŵr sut dwi’n mynd i addurno fy nghacennau eleni, pengwins bach wnes i y llynedd, ond mae gen i ddigon o amser i chwilio am ysbrydoliaeth.

Felly gyda’r cacennau wedi’u gwneud, beth arall sydd ar ôl? O ia dwi mond angen prynu anrhegion a’u lapio, gwneud cardiau a’u sgwennu ac wrth gwrs lot mwy o bobi. Dim llawer felly!

 

 

 

 

 

Dim ond 10 wythnos i fynd!

20 Hyd

 

Sori am hyn, ond gyda llai na 10 wythnos tan y Nadolig, mae’n amser dechrau paratoi!

Yr wythnos hon fe ddechreuais i wneud rhestr o beth i gael i bawb fel anrhegion Nadolig, gyda’r gobaith o orffen fy siopa cyn diwedd Tachwedd. Yn anffodus dwi’m yn meddwl y gallai gael get-awe efo rhoi llyfr i bawb!

Ond dwi’n gwybod nad ydi pawb mor od a fi, gyda llawer ohonoch dwi’n siŵr yn gwrthod cydnabod bodolaeth yr ŵyl tan ddechrau fis Rhagfyr. Ond os da chi am wneud cacen Nadolig, mae’n ddrwg gen i, mae’n rhaid i chi ddechrau yn fuan. Fel dwi wedi’i ddweud ganwaith o’r blaen mae cacen Nadolig ar ei gorau wedi rhyw ddau fis ar ôl ei choginio. Ond wrth gwrs tydio ddim yn ddiwedd y byd, os nad ydych chi’n cael amser i’w wneud tan yn hwyrach.

Felly os da chi am wneud un hefyd, mae ‘na rysáit yma ar y blog. Mae na bennod cyfan o bobi Nadolgaidd yn y llyfr hefyd, digon i’ch cadw chi’n brysur hyd at y diwrnod mawr.

Mae angen mesur y ffrwythau heddiw, a’u gadael i fwydo dros nos yn y brandi. Yna fory fe fydd angen rhyw 4-5 awr i’w coginio. Esgus gwych i eistedd yn y tŷ yn gwneud dim!

Gadewch i mi wybod os da chi wrthi hefyd neu os ydych wedi gwneud eich cacen chi yn barod.

 

Wel dyma fo o’r diwedd!

15 Hyd

 

Ar ôl yr holl bobi, sgwennu ac adolygu, does ‘na ddim byd mwy y gallaf ei wneud. Mae’r llyfr yn yr argraffwyr, ac fe fydd yn eich siopau yn fuan!

A dwi methu aros i weld fy nghopi cyntaf.

Fe fydd unrhyw un sy’n fy nilyn i ar twitter neu’n ffrindiau efo fi ar facebook wedi gweld y clawr yn barod, ond i bawb arall dyma fo. Gobeithio eich bod chi’n ei licio, y ffotograffydd gwych Warren Orchard sydd i’w ddiolch am y llun.

Fe fydd y llyfr yn cael ei gyhoeddi ar 24ain o Hydref ac fe fydd o’n costio £14.95. Mae o’n glawr caled ac mae yn 144 tudalen o ryseitiau ynddo, felly gwerth pob ceiniog dwi’n addo!

Mae o eisoes i’w weld ar wefan Gwales a hyd yn oed ar Amazon. Dwi newydd wario ffortiwn ar lyfrau yno a dwi’m yn meddwl y buaswn i erioed yn dychmygu y bydd gen i lyfr ar werth yno. Ond wrth gwrs fe fydd ar gael yn eich siop Gymraeg lleol, felly os da chi’n gallu, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu cefnogi nhw!

Fe fydd y gen i gwpwl o lyfrau i’w rhoi fel gwobr i ddau o fy narllenwyr ffyddlon. Felly cadwch lygad ar y blog am gystadleuaeth yn fuan.

Gobeithio byddwch chi’n licio fo.

Tartenni lemon meringue bach

11 Hyd

Ar hyn o bryd dwi’n teimlo fel fy mod i’n dechrau pob blog efo ymddiheuriad! Mae’r cyfnod rhwng pob un yn llawer rhy hir ar hyn o bryd. Ond mae’n rhaid cyfaddef dwi prin wedi bod yn pobi yn ddiweddar. Yn y ddau fis diwethaf dwi wedi gorffen y llyfr, symud yn ôl i Lundain, dechrau swydd newydd ac wedi treulio’r tair wythnos diwethaf yn mynd o un gynhadledd wleidyddol i’r llall. Felly dwi prin wedi cael amser i fi fy hun, heb sôn am amser i dreulio yn y gegin.

Ond y diwrnod o’r blaen fe gafodd Johny a fi ein gwahodd i fynd am swper gyda ffrindiau sy’n byw rownd y gornel, ac wrth gwrs fe wnes i gynnig gwneud pwdin. A dweud y gwir mae disgwyl cacen neu bwdin bob tro maen nhw’n fy ngweld i’r dyddiau. Dwi’n torri ffon i guro’n hun!

Ond beth i’w wneud oedd y cwestiwn, felly fe borais drwy fy llyfrau coginio yn chwilio am ysbrydoliaeth. Yn y diwedd fe benderfynais wneud rhyw fath o darten fach unigol i ni gyd, gan setlo ar rai lemon meringue yn y diwedd. Doeddwn i erioed wedi gwneud un o’r blaen, ond maen nhw’n ddigon hawdd mewn gwirionedd.

Cynhwysion

Ar gyfer y toes

330g o flawd plaen

200g o fenyn oer

75g o siwgr mân

1 wy

1 llwy fwrdd o ddŵr oer

Ar gyfer y llenwad

1 tun laeth cyddwys (pwy wyddai mai dyna di condensed milk yn Gymraeg?)

3 melynwy mawr

croen a sudd 3 lemon

3 gwyn wy

150g siwgr caster

Dull

Hidlwch y blawd i bowlen a thorrwch y menyn yn ddarnau bach, a’u rhwbio i mewn i’r blawd nes bod y gymysgedd yn edrych fel briwsion.

Yna ychwanegwch y siwgr a’i gymysgu â llwy cyn ychwanegu’r dŵr a’r wy a chymysgu gyda llaw nes bod y cyfan yn dod at ei gilydd i ffurfio pelen.

Tylinwch am ryw funud er mwyn sicrhau fod y toes yn llyfn, yna lapiwch ef mewn cling film a’i osod yn yr oergell am o leiaf 30 munud.

Ar ôl i’r toes oeri roliwch ef allan nes ei fod rhyw 4mm o drwch; torrwch gylchoedd i ffitio’ch tuniau. Dwi’n defnyddio tuniau tartenni bach unigol sy’n 10cm ar draws a gyda gwaelod rhydd.

Rhowch y toes yn y tuniau, (bydd y rysait yn gwneud digon ar gyfer 8) a gwasgu’n ofalus i’r ochrau. Torrwch unrhyw does sy’n weddill trwy rolio eich pin rholio ar draws dop y tun.

Rhowch y tuniau yn y rhewgell am 10 munud, yn y cyfamser cynheswch y popty i 180˚C/ Ffan 160˚C/ Nwy 4.

Rhowch ychydig o bapur gwrthsaim ar ben y toes a llenwi’r tuniau gyda phys ceramig a’u rhoi yn y popty am 15 munud. Yna tynnwch y papur gwrthsaim a’r pys a choginio’r toes am 5 munud arall.

I wneud y llenwad, rhowch y llaeth cyddwys mewn powlen, ychwanegwch y tri melynwy, croen lemon wedi’i gratio yn fân a’r sudd lemon, a’i gymysgu yn dda. Fe fydd yn mynd yn fwy trwchus yn naturiol.

Rhowch y 3 gwynnwy mewn powlen lân a’u chwisgio gyda chwisg drydan nes eu bod yn drwchus, ond ddim yn hollol stiff. Yna ychwanegwch y siwgr caster, lwy ar y tro, gan chwisgio yn llwyr bob tro. Ar ôl ychwanegu’r holl siwgr, parhewch i chwsigio nes ei fod yn drwchus ac yn sgleinio.

Llenwch y cesys gyda’r llenwad lemon. Yna rhowch y meringue mewn bag peipio, a’i beipio mewn blobs bach ar ben y llenwad lemon.

Rhowch yn ôl yn y popty am ryw 20 munud, nes bod y meringue yn dechrau brownio.

Rhowch ar rwyll fetel i oeri rhywfaint.

Gallwch eu bwyta yn gynnes neu yn oer.