Archif | macarons RSS feed for this section

Macarons siocled oren

4 Tach

Fe ddysgais i lot ar y cwrs macarons efo Edd Kimber, ac roeddwn i’n hapus iawn efo sut oedd y macarons yn blasu ac yn edrych. Ond y prawf mawr oedd efelychu’r llwyddiant gartref. Felly ar ôl prynu thermomedr siwgr, (pwy feddylia y bydden i byth yn prynu’r ffasiwn beth!) fe es ati i drio gwneud rhai fy hun.

Fe benderfynais i wneud rhai siocled oren, dwn im pam, ond feddylies i y byddai macarons lliw oren gyda ganache siocled yn y canol yn edrych yn ddel.

Am ryw reswm fe gefais i ychydig o broblem gyda fy meringue Eidalaidd, roedd o’n edrych ychydg bach yn fflat. Er dwi’n rhoi’r bai ar y chwisg trydan, gan bod un o’r attachements wedi torri! (roedd hyn cyn i mi brynu’r kitchenaid) Ond er gwaethaf y problemau roedd y macarons yn edrych yn iawn ar ôl eu coginio.

Er mwyn gwneud y ganache fe wnes i doddi 220g o siocled tywyll blas oren, mewn 240ml o hufen dwbl oedd newydd ferwi, ac yna cymysgu 50g o fenyn fewn i’r cwbl, a’i adael i oeri nes oedd yn ddigon trwchus i’w beipio rhwng y macarons.

Dwi’n edrych mlaen rwan i’w gwneud gyda’r kitchenaid newydd, dwi’n siwr y bydd o’n llawer haws.

Meistrioli macarons efo Edd Kimber

29 Medi

Yr wythnos dwiwethaf fe gefais i’r pleser o fynychu dosbarth macarons gyda Edd Kimber, ennillydd y Great British Bake Off y llynedd. Fel mae drallenwyr selog y blog yma yn ei wybod, dwi wedi ceisio gwneud macarons unwaith o’r blaen a doedden nhw ddim yn rhy ddrwg (hyd yn oed os ydwi’n dweud fy hun!) Ond am ryw reswm doeddwn i ddim wedi eu gwneud nhw eto. Prinder amser oedd y rheswm pennaf, ond dwi’n credu yng nghefn fy meddwl roedd genai dal bryderon am eu gwneud nhw eto, gan feddw efallai mai ffliwc oedd y tro cyntaf yna.

Felly pan weles i bod Edd Kimber yn cynnal dosbarthiadau nos yn Llundain, fe neidiais ar y cyfle i gael tips gan rywun sydd yn gallu gwneud canoedd ohonyn nhw, a chael pob un i edrych yn berffaith (welsoch chi y twr o macarons wnaeth o ar y rhaglen y llynedd?).

Wel ar ol y cwrs yma does genai ddim pryderon o gwbwl, fydd na ddim stopio fi rwan, fyddai’n pobi macarons drwy’r amser.

Y dull Ffrengig o goginio macarons yr oeddwn i wedi’i ddilyn o’r blaen, ond fe ddangosodd Edd y dull Eidalaidd i ni. Mae’r dull yma yn golygu ychydig bach mwy o waith, gan bod angen berwi siwgr a dwr at dymheredd penodol iawn (dwi di bod yn John Lewis yn barod yn prynnu thermometr siwgr!) Ond does dim rhaid i chi fod cweit mor ofalus wrth gymysgu’r meringue. Er syndod i mi roedd o’n ein hannog ni i guro’r gymysgedd yn galed! Rhywbeth oedd yn mynd yn erbyn pob gyngor arall yr oeddwn i wedi’i ddarllen.

Roedd o’n werthfawr gweld rhywun yn eu gwneud nhw’n iawn yn hytrach na dilyn cyfarwyddiadau mewn llyfr. Pan da chi’n gwneud macarons mae yna bwynt penodol iawn pan mae’r gymysgedd yn barod – gormod o gymysgu a fydd eich macarons chi ddim yn codi, dim digon ac fe fydden nhw’n rhy galed. Rhywbeth sy’n anodd ei ddisgrifio ar bapur.

A dyma sut ddylai’r gymysgedd edrych

Un peth arall ddysgais i oedd bod lleithder yn gallu effeithio ar lwyddiant eich macarons. Os yw hi’n ddiwrnod poeth a chlos, fe fydd hi’n cymryd llawer hirach i’ch macarons sychu, rhywbeth mae’n rhaid ei wneud cyn y gallwch eu coginio. Felly yn ôl Edd yr amser gorau i wneud macarons yw ben bore ac yn y gaeaf. Roeddem ni’n lwcus i fod mewn stafell gyda system cyflyru aer, felly roedd ein macarons ni’n barod i’w coginio o fewn 15 munud, oes yw hi’n llaith, fe allai gymryd hyd at ddwy awr – felly mynadd piau hi!

Wrth aros i’r macarons goginio, fe gawsom ni glased o bubbly a nibbles, a chyfle i holi Edd am ei brofiadau. Roedd o’n hynod o gyfeillgar, ac yn ogystal â rhannu tips coginio, fe rannodd lot o straeon am ei amser yn cystadlu ar y Great British Bake Off.

Pan ddaeth hi’n amser tynnu’r macarons allan o’r popty, roeddwn i ychydig bach yn bryderus na fyddai fy rhai i cystal a gweddill y dosbarth, ond doedd dim rhaid i mi boeni roedd macarons pawb yn edrych yn berffaith.

Ar ôl eu pobi, roedd hi’n amser eu llenwi, ac roedd gennym ni ddewis o siocled, jam mefus a lemon curd. Mae’n bosib eu llenwi efo unrhyw beth da chi eisiau, mae’r posibiliadau yn ddiddiwedd. Er pan fyddai’n pobi rhain adref, dwi’n meddwl mai rhyw fath o garamel hallt fydd ar frig y rhestr.

Mae pawb sydd wedi trio’r macarons wedi dweud eu bod nhw wrth eu bodd gyda nhw, ac roeddwn i’n bles iawn efo sut yr oedden nhw’n blasu a sut yr oedden nhw’n edrych. A dweud y gwir fe ddywedodd fy nghariad nad oedd o’n gallu dweud y gwahaniaeth rhwng fy rhai i a’r rhai yr oedd Edd wedi ei roi i ni fel anrheg. Canmoliaeth mawr yn wir! Fy un i sydd ar y chwith ac un Edd sydd ar y dde yn y llun isod.

Anrheg bach gan Ed

Fe brynais lyfr Edd Kimber, The Boy Who Bakes, cyn mynychu’r cwrs, ac os ydych chi’n hoffi pobi dwi’n argymell eich bod chi’n ei brynu hefyd. Mae yna gymaint o ryseitiau gwahanol a newydd yna, dwi methu aros i’w profi nhw. Ac os ydych chi awydd mynd ar y cwrs eich hunain, mae’n nhw’n cael eu cynnal yn fisol yng Nghanol Llundain – ac fe wnaeth Edd son y bydd yna gyrsiau gwahanol yn agosach at y nadolig – cadwch lygad ar ei wefan os oes gennych chi ddiddordeb!

Gwyliau Haf

2 Medi

Ymddiheuriadau am beidio a blogio ers oes, ond dwi wedi bod yn galifantio cryn dipyn yr haf yma, a dwi  prin wedi bod adref i goginio swper heb son am bobi unrhywbeth. Ond dwi wedi bod yn bwyta mwy na fy nigon o gacennau, yn enwedig tra ar fy ngwyliau yn Ffrainc. Heblaw am y gwin (yn amlwg!) yr un peth dwi wastad yn edrych mlaen iddo yn Ffrainc yw’r  pastries. Mae’r Ffrancwyr yn gwybod sut mae gwneud tarten dda, ac mae’r safon, hyd yn oed yn archfarchnadoedd, yn aml yn llawer gwell na’r hyn sydd i’w ganfod yn y wlad hon. Cacennau a cupcakes yw’r ffasiwn yma ond tartenni ffrwythau o bob math sydd i’w gweld ymhob patisserie yn Ffrainc. A gyda patisserie bron ymhob pentref, roeddwn i’n gwledda ar y tartenni ffrwythau bychan, fel y gwelwch isod!

 

A gan fy mod yng ngwlad y macaron, roedd rhaid i mi gael llond bag, a wow roedden nhw’n hyfryd! Mynd yn berffaith efo gwydraid o champagne!

 

 

Roeddwn i’n joio cael macarons bach gyda coffi ar ol pryd hefyd

 

 

Ac roedd rhaid cael crepe yn doedd! Un efo siocled i fi ac yn efo mynydd o hufen chantilly i’r cariad.

 

Ac edrychwch ar y siocled peth yma ges i yn Bruges, bowlen o laeth poeth gyda cwpan siolced llawn botymau siolced i’w gymysgu mewn iddo. Hyfyrd!

Rysait Macarons

23 Chw

Reit mae na dipyn ohonoch chi wedi gofyn am y rysait ar gyfer y macarons wnes i ddoe, felly dyma fo:

 

Cynhwysion

110g siwgr eisin
60g ground almonds
2 wyn wy (tua 60g), wedi ei heneiddio am 2 ddiwrnod
40g siwgr caster

 

Dull

1. Cyn dechrau da chi angen heneiddio eich wyau am 24-48 awr. Hynny yw gwahanu’r gwyn wy a’u gadael mewn twb gyda chaead allan o’r oergell.

2. Rhowch wizz i’r siwgr eisin a’r alomnds mewn food prcoessor, er mwyn ei falu yn fwy mân nag ydyw yn barod.

3. Mewn bowlen gymysgu fawr, wisgiwch y gwyn wy gyda wisg electrig, tan mae’n dechrau twchu yna ychwanegwch y siwgr caster bob yn dipyn, gan barhau i wisgio tan mae gennych chi meringue sy’n sefyll mewn pigau eithaf meddal – da chi ddim eisiau fo’n rhy stiff. Ar y pwynt yma ychwanegwch unrhyw flas neu liw da chi eisiau.

4. Hidlwch yr almonds a siwgr eisin ar ben y meringue. Yna gan ddefnyddio spatula silicon plygwch y gymysgedd at ei gilydd. Hynny crafwch y spatula o gwmpas y fowlen wedyn ewch a fo nol a blaen drwy’r gymysgedd ychydig o weithiau. Ailadroddwch tan fod popeth wedi cymysgu a’r meringue yn llifo fel lafa. Ond byddwch yn ofalus i beidio â gor-gymysgu, neu fe fyddwch chi’n colli’r holl aer da chi wedi gweithio mor galed i gael fewn i’r wyau na!

5. Paratowch ddwy baking sheet gyda phapur greasproof (tip bach da ydi rhoi blob o’r gymysgedd ar bob cornel er mwyn sicrhau bod y papur yn sticio i’r baking sheet.)

6. Gan ddefnyddio bag peipio gyda phen crwn eithaf mawr (dwi’n tueddu i ddefnyddio rhai disposable, ddim yn dda i’r amgylchedd ond lot llai o lanast!) peipiwch blobs bach crwn tua maint ceiniog dwy bunt. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gadael digon o le rhwng pob un, achos fe fydden  nhw’n gwasgaru rhywfaint.

7. Nawr mae hyn yn mynd i swnio bach yn frawychus, ond codwch y baking sheet a’i daro yn reit galed yn erbyn y bwrdd. Mae angen gwneud hyn er mwyn cael gwared ag unrhyw swigod mawr – dylai popeth aros yn ei le, yn enwedig os da chi wedi gludo’r papur i’r baking sheet.

8. Mae angen eu gadael nawr am ryw 30 munud i awr fel eu bod nhw’n sychu allan, a dydyn nhw ddim yn teimlo yn stici wrth eu cyffwrdd. Mae hwn yn gam pwysig oherwydd dyna  sy’n sicrhau eu bod nhw’n codi yn iawn.

9. Yn y cyfamser cynheswch y popty i 150C neu 130C os oes gennych chi bopty ffan a choginiwch am 12-18 munud. Mae’n dibynnu ar eu maint, ond roedd rhyw 15 munud yn iawn i fi. Da chi ddim isio eu coginio gormod, ond da chi dal isio nhw i fod yn eithaf gooey yn y canol.

10. Gadewch nhw i oeri yn llwyr cyn ceisio eu tynnu oddi ar y papur. Ond unwaith maen nhw wedi oeri fe ddylen nhw ddod i ffwrdd yn weddol hawdd, mae defnyddio spatula metal oddi tanyn nhw yn helpu. Dwi hefyd wedi gweld pobol yn argymell gwasgaru ychydig o ddŵr berwedig ar y papur fel eu bod nhw’n stemio i ffwrdd ond, doeddwn i’m yn gweld yr angen.

11. Da chi nawr yn barod i’w llenwi efo eisin menyn gydag unrhyw flas da chi eisiau, neu ganache siocled. Fe wnes i bach o gymysgedd o’r ddau, eisin menyn efo siocled gwyn wedi’i doddi ynddo. Sori ond does gennai ddim rysait gan bo fi wedi’i wneud i fyny yn y fan a’r lle.

12. Mae macarons yn tueddu i ddod mewn lliwiau reit llachar felly dwi’n ffeindio mai’r math gorau o liw ydi’r paste, gan eu bod nhw’n rhoi lliw llawer cryfach na’r rhai na da chi’n eu cael yn yr archfarchnad, a gan mai dim ond ychydig bach da chi ei angen dydio ddim yn teneuo eich cymysgedd. Y ffordd oraf o ddefnyddio’r rhain yw ychydig ar ben cocktail stick a’i gymysgu – mae ychydig bach yn mynd yn bell iawn cofiwch!

13. Peipiwch y gymysgedd ar ochr fflat un o’r macarons a’i wasgu gydag un arall. Mae nhw’n cadw mewn tin am ryw wythnos, ond dwi’m yn gallu dychmygu neb yn eu gadael nhw cyn hired â hynny!

Macarons

22 Chw

Roedd rhaid i fi ddechrau’r blog efo cacen reit arbennig, felly heddiw fe wnes i goginio rhywbeth dwi di bod eisiau gwneud ers oes – macarons.

Na nid y macaroons coconut na o’n plentyndod ni, ond y meringues bach lliwgar Ffrengig na, wedi’u llenwi gyda phob math o flasau rhyfeddol.

Mae rhain wedi dod yn reit ffasiynol yn ddiweddar, ond am ryw reswm dydyn nhw dal ddim ar gael ymhobman. Nes i drio nhw i ddechrau yn Selfridges ar ôl clywed cymaint amdanyn nhw mewn cylchgronau. Ges i dri blas gwahanol, salted caramel, pistachio a siocled ac ers hynny dwi di bod yn hooked. Ers hynny dwi di bod yn sleifio i Laudree yn Piccadilly unrhyw bryd dwi’n pasio i brynu un o’r danteithion bach yma. Dydyn nhw ddim yn rhad, ond maen nhw mor flasus a mor gyfoethog mae un bach yn mynd yn bell iawn.

Ond tan rwan doeddwn i’m di meiddio gwneud nhw adref gan bo fi di clywed eu bod nhw’n anodd iawn i’w gwneud (rheswm arall falla pam nad ydyn nhw ar gael ymhobman?) Ond pa esgus gwell na dechrau blog newydd i fentro?

Felly dyma nhw cyn eu coginio

A dyma nhw fy macarons cyntaf, efo eisin siocled gwyn yn y canol.

Dwi’n hynod hapus efo sut y gwnaethon nhw droi allan. Dydyn nhw ddim yn edrych fel rhai Laudree neu Pierre Herme, doedd dim disgwyl iddyn nhw, ond mae nhw’n hynod flasus!