Archif | Mehefin, 2011

Cacen afal sbeislyd

17 Meh

Ar ôl sbel bach heb flogio, dwi methu stopio rwan. Mae yna gymaint o bethau dwi wedi’i gwneud yn yr wythnosau diwethaf ond dwi heb gael cyfle i flogio amdanyn nhw. Nawr mae hwn yn un gacen mae’n rhaid i fi ei rannu. Dwi’n meddwl fy mod i wedi ffeindio cacen sy’n curo’r lemon drizzle! Nawr mae fy nghariad yn anghytuno efo fi (mae o’n ffan enfawr o’r lemon drizzle), a dyw Vaughan Roderick heb drio hon eto, ond dyma fy hoff gacen i ar hyn o bryd. Mae o jysd mor mooorish, oedd rhaid i fi stopio fy hun rhag bwyta’r holl beth ar unwaith. O’n i’n ffeindio fy hun yn mynd nôl am ‘un sleis fach arall’ dro ar ôl tro.

Mae’r sbeisys yn y gacen yn rhoi blas hyfryd iddi hi, ac yn mynd yn dda fe’r afalau sy’n sicrhau bod y gacen yn moist. Wedyn mae’r maple syrup ar y diwedd yn rhoi crwst melys neis i’r gacen.

Dyma’r ail dro i fi drio’r rysait (wnes i ganfod yng nghylchgrawn Delicious fis ….) a doedd hon ddim cystal â’r cyntaf i fi ei gwneud. Yn bennaf gan fy mod wedi tynnu’r gacen allan ychydig yn rhy gynnar ac o ganlyniad fe wnaeth y canol suddo rhywfaint. Ond roedd hi dal yn blasu’n hyfryd ac fe wnes i a fy nghariad ei sglaffio hi i gyd. Yn anffodus wnes i’m tynnu lluniau o’r gacen gyntaf, felly maddeuwch i fi nad yw hon yn edrych cweit mor berffaith ag y dylai hi!

Cynhwysion

190g menyn heb halen

40g siwgr caster

2-3 afal bwyta, wedi eu pilio a’u torri fewn i ddarnau reit fawr

1 tsp cinnamon

1 tsp nytmeg

1 tsp sinsir

220g sigwr brown ysgafn

2 wy mawr

½ tsp vanilla extract

220g blawd codi

maple syrup

Dull

1. Cynheswch y popty i 160°C / 140°C fan

2. Rhowch 40g o’r menyn mewn padell ffrio gyda’r siwgr caster. Toddwch y menyn dros dymheredd isel, peidiwch â’i droi ond ysgwydwch y badell bob nawr ag yn y man.

3. Unwaith iddo ddechrau troi’n caramel brown ychwanegwch yr afalau, cinnamon, nytmeg a sinsir a’i goginio am 5 munud pellach.

4 Tynnwch oddi ar y gwres a’i roi i un ochr.

5. Irwch ‘springform cake tin’ (un o’r rheiny ble mae’r ochr yn dod yn rhydd o’r gwaelod) a rhowch ychydig o bapur greasproof ar y gwaelod.

6. Cymysgwch gweddill y menyn gyda’r siwgr brown gyda chwisg electrig am 5 munud, tan ei fod yn ysgafn.

7. Ychwanegwch y wyau ychydig ar y tro (ryw lwy fwrdd dwi’n tueddu i’w wneud), gan guro’n llwyr rhwng bob llwy, yna ychwanegwch y vanilla a chymysgu.

8. Hidlwch y blawd a phinsied o halen mewn i’r gymysgedd a’i blygu trwodd. Yna ychwanegwch yr afalau a’u cymysgu yn ofalus.

9. Rhowch y gymysgedd yn y tun a’i goginio am 50-60 munud, neu tan fod skewer yn dod allan yn lan o ganol y gacen. (Roedd fy rhai i angen ychydig yn fwy na 60 munud)

10. Unwaith yr ydych wedi tynnu’r gacen allan o’r popty, tywalltwch ychydig o’r maple syrup dros y top i gyd.

Afternoon Tea

16 Meh

Dwi wedi sôn o’r blaen fy mod i wrth fy modd efo afternoon tea, be well na phryd sy’n seiliedig ar baneidiau o de, lot o gacennau, a falla gwydraid bach o champagne?

Cyn dechrau rhaid fi ymddiheuro am ddefnyddio’r seaseneg, afternon tea drwy’r amser, ond dyw te prynhawn rhywsut ddim yn cyfleu’r un fath o beth i fi. Mae afternoon tea yn rhywbeth crand i’w gael mewn gwesty efo brechdanau bach a chacennau wedi eu gosod mewn tiers ar stand cacennau, tra bod te prynhawn yn atgoffa fi o rich tea a sgwash yn nhŷ Nain.

Beth bynnag fo’rr gair cywir, mae gen i ffrindiau yn dod lawr i aros ar y penwythnos a dwi wedi bwcio afternoon tea i ni yn Claridges. Roeddwn i ar dân eisiau mynd i’r Langham ond hyd yn oed rhyw ddau fis yn ôl roedd hi’n amhosib cael bwrdd, felly roedd rhaid setlo am Claridges. Nawr dwi’n dweud setlo, ond dyma’r lle gorau yn Llundain i gael afternoon tea ar hyn o bryd yn ôl y Tea Guild, gan eu bod nhw wedi ennill ‘The Tea Guild’s Top London Afternoon Tea 2011’

Ond dwi’n edrych ymlaen yn fawr, yn enwedig gan eu bod nhw’n gweini afternoon tea arbennig ar gyfer Wimbledon, gyda gwydraid o champagne rose, mefus a macarons. Iym!

Wrth gwrs fe fydd yna adolygiad ar y blog cyn gynted â phosib.

Mae yna nifer o westai eraill yn Llundain sydd ar fy rhestr afternoon tea, pob un ohonyn nhw wedi derbyn clod gan y Tea Guild.

Y Dorchester

Athenaeum – maen nhw’n gwneud te sy’n defnyddio mêl o Regents Park ar hyn o bryd, ond roedden nhw’n gwneud un gyda macarons laudree (hollol gutted fy mod i wedi methu hwnna gan fy mod i’n caru macarons.)
Landmark – sy’n gwneud afternoon tea siocled (be well?)

Sanderson – am eu mad hatters afternoon tea, sy’n seiliedig ar stori alice in wonderland ac yn edrych yn hollol boncyrs.

Hyatt Regency hotel – sy’n gwneud Churchilian afternoon tea, ac yn lle brechdanau ciwcymbyr da chi’n cael potted shrimp, mini shepherd’s pies neu pwdin efrog bach efo cig eidion wedi’i .

Ond ar dop y rhestr mae’r Langham – dwi eisoes wedi cael cinio yn y bwyty sy’n cael ei redeg gan Albert a Michel Roux Jr ac roedd o’n odidog. Nawr fuaswn i wrth fy modd yn mynd i un gwahanol bob penwythnos ond mae afternoon tea yn y llefydd yma yn costio £30-£50 y pen felly tydio ddim yn rhywbeth i’w wneud bob wythnos. Ar ben hynny  mae’n rhaid bwcio wythnosau os nad misoedd o flaen llaw i gael bwrdd ar y penwythnos. Ond os dwi’n bwcio rwan dwi’n siwr allai gael bwrdd yn y Langham ar gyfer fy mhenblwydd ym mis Hydref, os oes angen esgus am afternoon tea, mae hwna yn sicr yn un!

Panacotta

15 Meh

Un o fy hoff bwdinau i ydi panacotta, dwi’m yn siwr pam, dwi’n casau hufen fel arfer!

Ond dyma un o’r ryseitiau y dysgais i’w wneud ar y cwrs coginio Eidalaidd ryw fis yn ôl.

Dwi rwan wedi ei wneud adref ac mae o mor syml dwi ddim yn gwybod pan nad oeddwn wedi ceisio ei wneud cyn hyn (dwi’n meddwl efallai fy mod i ofn y gelatin!)

Mae’r rysait isod yn ddigon ar gyfer dau.

Cynhwysion

100ml hufen

100ml llaeth

50g siwgr

½ vanilla pod

1 ½ -2 sheet o gelatin (wedi eu socian mewn dŵr oer)

Dull

1. Holltwch y vanilla pod yn hanner a rhowch yr hadau mewn sosban gyda’r llaeth, hufen a siwgr.

2. Berwch y llaeth, hufen a siwgr.

3. Yn y cyfamser rhowch y gelatin i socian mewn dŵr oer.

4. Unwaith iddo ferwi tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y gelatin.

5. Gwnewch yn siwr fod y gelatin wedi toddi a tolltwch fewn i ramekin a’i roi yn yr oergell i setio.

6. Unwaith da chi’n barod i weini, rhowch waelod y ramekin mewn bowlen o ddwr berwedig am ychydig eiliadau, a dechreuwch i ryddhau y panacotta o ochr y ramekin cyn ei daro allan ar blat.

Dyna ni mae mor hawdd a hynny!

Ac yn lle taflu’r vanilla pod sy’n weddill rhowch mewn jar o siwgr, i wneud siwgr vanilla.

Cacen briodas Lisa a Gwyddno

13 Meh

Y rheswm y dechreuais y blog yma, oedd gan fy mod i’n gwneud dwy gacen briodas eleni. Wel mae priodas rhif un wedi mynd a dod, felly dwi rwan yn rhydd i rannu’r hyn wnes i efo chi.

Priodas un o fy ffrindiau gorau Lisa oedd hwn, a’r gacen briodas oedd fy anrheg i iddi hi a’i gwr Gwyddno. Doedd Lisa ddim yn siwr os oedd hi eisiau cacen ffrwythau draddodiadol neu cupcakes, felly fe wnes i gynnig fy mod i’n gwneud y ddau iddi – dwy gacen ffrwythau a tua 70 o cupcakes.

Nawr gan fod y briodas yn Aberystwyth a minnau yn byw yn Llundain, roedd gwneud y cacennau yn bach o ‘logistical nightmare’!

Fe wnes i’r ddwy gacen ffrwythau nol ym mis Ebrill, felly’r unig beth oedd angen ei wneud gyda rheiny oedd eu gorchuddio gyda marsipan ac eisin a’u haddurno. Ond yn amlwg roedd rhaid gwneud y cupcakes ychydig ddiwrnodau cyn y briodas, a doeddwn i ddim yn ffansio cartio llond car o cupcakes o Lundain i Aberystwyth.

Yn y diwedd roedd fy chwaer i’n ddigon clên i adael i mi ddefnyddio ei chegin hi yn y Bermo i goginio’r cupcakes (gyda’r bonws ychwanegol bod ganddi Kitchenaid i leihau’r baich!) ac wedyn fe wnes i eisio ac addurno’r cacennau yn nhŷ fy mrawd yn Aberystwyth.

Y rysait wnes i ddefnyddio ar gyfer y vanilla cupcakes oedd yr un wnes i flogio yn ddiweddar, ac mae’n rhaid dweud eu bod nhw wedi gweithio allan yn berffaith.

Dyma liwiau Lisa ar gyfer y briodas ac felly y thema ar gyfer y cacennau hefyd. Pink, oren a navy.

Felly fe wnes i eisio’r cacennau i gyd gydag eisin gwyn a gwneud rhosod allan o flower paste ar gyfer y ddwy gacen ffrwythau, a chalonnau bach allan o sugarpaste ar gyfer y cupcakes.

Roedd yr holl broses yn dipyn o straen, gan fod yna gymaint i’w wneud ac mae diwrnod priodas rhywun mor bwysig, doeddwn i ddim am i unrhyw beth yr oeddwn i yn ei wneud i fynd o’i le.

Ond diolch byth roedd pawb yn hapus gyda’r cacennau a doedd na ddim un cupcake ar ôl ar ddiwedd y dydd. Felly roedd o’n werth o!

Roedd yn rhaid i fi gynnwys y llun yma, gan fod fy mrawd yn dweud bod gennyf yr un wyneb a fy mrawd bach ar ôl ennill rhywbeth yn yr eisteddfod!